Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Τοποθέτηση 48 ατόμων βάσει των οριστικών πινάκων κατάταξης ΟΑΕΔ

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 564/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α΄  ) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι

δ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

ε) Την υπ αριθ  8.11949/28-12-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5884/Β/31-12-2028 τ.Β΄)

στ) Την υπ αριθ   3/2019 δημόσια  πρόσκληση  σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα  συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευομένων περιοχών για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

ζ) Το υπ αριθ 4445/2019/1/2019/05-03-2019 έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ

η) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

θ) Τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ

ι) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που έχουν εγκριθεί για το Δήμο Μαραθώνος είναι 80 εκ των οποίων

στην κατηγορία ΠΕ : Ένας (1) ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων, ένας (1) ΠΕ Γεωπόνων,  ένας (1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,

στην κατηγορία ΤΕ: δύο (2) ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού, ένας (1) ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, ένα (1) ΤΕ Πληροφορικής

στην κατηγορία ΔΕ: τρεις (3) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Κοινωνικών Επιμελητών, πέντε (5) ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων, δέκα πέντε (15) ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού, δύο (2) ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, τρεις (3) ΔΕ Οδηγών με άδεια Γ΄ κατηγορίας, πέντε (5) ΔΕ Υδραυλικών, ένας (1) ΔΕ Πληροφορικής, πέντε (5) ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες

στην κατηγορία ΥΕ: δέκα επτά (17) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, πέντε (5) ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών, δύο (2) ΥΕ βοηθητικό φυλακτικό προσωπικό, δύο (2) ΥΕ βοηθών ελαιοχρωματιστών & οκτώ (8) ΥΕ εργατών πρασίνου

ια)Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ιβ)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ιγ)Το γεγονός ότι οι σχολικές μονάδες κλείνουν στις 30/06/2019 λόγω  θερινής περιόδου και

την ανάγκη διακοπής του προγράμματος του διαστήματος της απασχόλησης των ατόμων που θα απασχοληθούν με την ειδικότητα  ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ από 01/07/2019 έως 31/08/2019

ιδ)Το γεγονός ότι οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί κλείνουν στις 31/07/2019 λόγω θερινής περιόδου

και την ανάγκη διακοπής του προγράμματος του διαστήματος της απασχόλησης των ατόμων που θα απασχοληθούν με την ειδικότητα ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

ιε)Την υπ αριθ  548/2019 απόφαση  Δημάρχου Μαραθώνος περί πρόσληψης 49 ατόμων σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς

ιστ)Την υπ αριθ πρωτ 12119/14-06-2019 υπεύθυνη δήλωση παραίτησης της Κριτσωτάκη Αναστασίας του Αλκιβιάδη και την υπ αριθ 562/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί της αποδοχής της υπ αριθ πρωτ 12119/14-06-2019 υπεύθυνης δήλωσης

ιζ)Την ανάγκη τοποθέτησης των υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου μας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 Την τοποθέτηση των κάτωθι σαράντα οκτώ (48) ατόμων οι οποίοι προσλήφθηκαν στο Δήμο μας σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς ως κατωτέρω:

 

Επώνυμο                     Όνομα                   Πατρώνυμο                   Ειδικότητα                                                                Οργαν.Μονάδα

Τοποθέτησης

1. ΛΙΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/

Δ.ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2. ΣΙΜΑΝΤΗΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤ/ΣΗΣ / Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. ΓΚΙΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤ/ΣΗΣ / Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. ΚΑΡΝΑΤΣΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. ΓΡΥΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8. ΛΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
9. ΝΑΥΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
10 ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΩΝ
11 ΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12 ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/

Δ.ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

13 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
14 ΑΡΜΑΓΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΕΕΕΚ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ
15 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ-Ν.ΒΟΥΤΖΑ
16 ΔΑΝΕΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
17 ΖΟΥΠΑ ΜΑΡΙΕΤΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
18 ΑΛΕΞΕΛΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ

 

19 ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
20 ΓΟΥΝΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
21 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
22 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒ.ΕΡΓΩΝ/Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
23 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒ.ΕΡΓΩΝ/Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
24 ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

25 ΓΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
27 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
28 ΚΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒ.ΕΡΓΩΝ/Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
29 ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒ.ΕΡΓΩΝ/Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
30 ΛΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒ.ΕΡΓΩΝ/Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
31 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒ.ΕΡΓΩΝ/Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
32 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝ/ΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ / Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
33 ΣΑΡΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝ/ΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ / Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
34 ΜΠΙΖΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝ/ΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ / Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
35 ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝ/ΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ / Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
36 ΠΑΠΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝ/ΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ / Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
37 ΛΕΡΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ

 

38 ΒΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΝΑΚ.ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡ.ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ/ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
39 ΚΑΤΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΝΑΚ.ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡ.ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ/ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
40 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΝΑΚ.ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡ.ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ/ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
41 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΕΖΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΝΑΚ.ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡ.ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ/ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
42 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΝΑΚ.ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡ.ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ/ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
43 ΑΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΝΑΚ.ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡ.ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ/ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
44 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΝΑΚ.ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡ.ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ/ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
45 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΝΑΚ.ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡ.ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ/ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
46 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΝΑΚ.ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡ.ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ/ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
47 ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΝΑΚ.ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡ.ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ/ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
48 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΝΑΚ.ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡ.ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ/ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •