Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος»

websupport Αποφάσεις Δημάρχου, Κοινωνικό Παντοπωλείο

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Δομές  Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415»

Αριθμός Απόφασης: 562/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8.6.06).
 2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10).
 3. Το υπ’ αρ. 3147/Β/27-11-2012 ΦΕΚ που αφορά την έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος.
 4. Το Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
 5. Τη με αρ. πρωτ. 55944/ΕΥΘΥ421/7.06.2018 ( ΦΕΚ Β’ 2080/7.06.2018) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»..
 6. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 7. Το Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 8. Το άρθρο 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.16) για τη θεσμοθέτηση κριτηρίων και μοριοδότησης για προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ το οποίο θα απασχοληθεί στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων» της Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 9. Τον Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Δομές Σίτισης και Βασικών Αγαθών, Κοινωνικά Φαρμακεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) (Ιούνιος 2016)
 • Τη με αρ. πρωτ. 4860/22-11-2016 (Κωδικός: ΑΤΤ040 / ΑΔΑ: 6ΞΥΧ7Λ7-ΦΑΛ / Έκδοση 1/0) Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής προς τους οικείους Δυνητικούς Δικαιούχους  για την υποβολή προτάσεων στο Π.Ε.Π.  “ATTIKH” 2014 – 2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09, καθώς και την 1η Τροποποίησή της με αρ. πρωτ. 5153/08-12-2016 (Κωδικός:ATT040 / ΑΔΑ:73ΑΜ7Λ7-ΚΦΡ / Έκδοση: 2/0).
 • Την υπ’ αρ. 331/24-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΤ0ΒΩΛΜ-ΛΞΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος για την υποβολή πρότασης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος».
 • Το υπ’ αριθμ. 131/ΔΕ/08-07-2015 πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429:2008 με λήξη 07/07/2018 και την υπ’ αρ. 224/18-09-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος (ΑΔΑ : 606ΩΩΛΜ-ΚΙΚ) περί έγκρισης του Εγχειριδίου Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Μαραθώνος.
 • Την υπ’ αριθμ. 4962/03-04-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ : 6ΔΔΥ7Λ7-76Ω) περί ένταξης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος», με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» .
 • Την υπ’ αριθμ. 232/03-08-2017 (ΑΔΑ : ΩΗ5ΜΩΛΜ-7ΒΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος περί Αποδοχής των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος», με κωδικό ΟΠΣ 5003415.
 • Την υπ’ αριθμ. 140577/11-07-2017 (ΑΔΑ : ΨΕΓ07Λ7-ΑΚΓ) Απόφαση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Ορισμός υπολόγου διαχειριστή Έργων που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ085/1», στο συγχρηματοδοτούμενο έργο της Περιφέρειας Αττικής με Κ.Α. 2017ΕΠ08510023 και τίτλο «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».
 • Την υπ’ αριθμ. 271/28-09-2017 (ΑΔΑ : Ω7ΧΙΩΛΜ-6Φ4) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος περί ορισμού Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος», με κωδικό ΟΠΣ 5003415.
 • Την υπ’ αριθμ. 64/2018 (ΑΔΑ: ΨΒΜΦΩΛΜ-77Δ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος περί έγκρισης της Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415.
 • Την υπ΄αριθμ. 92/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΧΒΩΛΜ-ΓΤΖ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 64/2018 Α.Δ.Σ. και έγκρισης της Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415.
 • Την υπ’ αριθμ. 319/26-03-2018 (ΑΔΑ : 681ΟΩΛΜ-Κ5Υ) Απόφαση Δημάρχου Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του εν λόγω Υποέργου (1).
 • Την υπ’ αριθμ. 1046/22-05-2018 (ΑΔΑ : ΩΨ0Ε7Λ7-ΤΝΚ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.
 • Την υπ’ αριθμ. 186/03-07-2018 (ΑΔΑ:7ΧΓΠΩΛΜ-Ι93) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 271/2017 Α.Δ.Σ. και ορισμού Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος», με κωδικό ΟΠΣ 5003415.
 • Την υπ’ αριθμ. 187/03-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΡ5ΩΩΛΜ-ΞΜΙ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 92/2018 Α.Δ.Σ. και έγκρισης της Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ 5003415.
 • Η υπ’ αρ. 48/31-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΛΤΩΛΜ-ΑΦΟ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος περί τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.
 1. Την υπ’ αριθμ. 316/12-05-2020 (ΑΔΑ : ΩΖΟΥΩΛΜ-ΝΤΤ) Τροποποίηση Απόφασης Δημάρχου Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του εν λόγω Υποέργου (1).
 2. Την υπ’ αριθμ. 1581/05-06-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ : 6ΠΓ47Λ7-ΓΔΙ) περί τροποποίησης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος», με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
 • Την υπ’ αριθμ. 107/03-07-2020 (ΑΔΑ : ΨΨ7ΘΩΛΜ-1ΨΚ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος Την αποδοχή της 1581/5-6-2020 ( ΑΔΑ: 6ΠΓ47Λ7-ΓΔ) απόφαση της Περιφέρειας Αττικής – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ περί Τροποποίησης της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»
 1. Την υπ’ αριθμ. 376/11-11-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ: Ψ9ΕΤΩΛΜ-Η3Ζ) για την Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415.
 • Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τους ΟΤΑ Α΄Βαθμού.

 

Αποφασίζουμε

 

την τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ 5003415 από τον Δήμο Μαραθώνος, ως ακολούθως :

 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΕΙΚΤΕΣ

Η Πράξη με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» αναφέρεται στη χρηματοδότηση δημιουργίας και λειτουργίας Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Μαραθώνος για εκείνο το μέρος του πληθυσμού (άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή/και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας) που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά. Το κοινωνικό παντοπωλείο θα διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ.

Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ δεν δικαιούνται τα αγαθά που διαθέτει η δομή στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής της από το ΕΚΤ. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ μπορούν να παραλαμβάνουν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο τα αγαθά που τους αναλογούν στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος (ΤΕΒΑ) εφόσον επιλέξουν τη συγκεκριμένη δομή ως σημείο παραλαβής και εφόσον το Κοινωνικό Παντοπωλείο συνεισφέρει στη διανομή των αγαθών του ΤΕΒΑ.

Ειδικότερα στόχος της Πράξης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Μαραθώνος που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο Δήμος Μαραθώνος έχει πληθυσμό 33.423 άτομα (απογραφή 2011) και παρουσιάζει ποσοστό 1,21%, επί του πληθυσμού του, αιτούντων του Νόμου για την Ανθρωπιστική Κρίση (194 αιτήσεις οικογενειών, ήτοι 404 άτομα) καθώς και ποσοστό 2,64% εγγεγραμμένης ανεργίας (ΟΑΕΔ, Ιούλιος 2016, 882 άνεργοι για χρονικό διάστημα ανώτερο ή ίσο των 12 μηνών). Ο Δήμος έως σήμερα μέσω της προϋφισταμένης δομής του κοινωνικού παντοπωλείου εξυπηρέτησε 977 άτομα, καθώς και 286 άτομα (142 οικογένειες) ωφελούμενους  του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEED).

Η εν λόγω Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα αφορά στη χρηματοδότηση λειτουργίας της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου για  τρία (4) έτη και (9) μήνες από το Ε.Π. Αττικής η οποία πρόκειται να λειτουργήσει σε χώρο του Δήμου Μαραθώνος, στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης και Υποδοχής, επιφάνειας 500 τ.μ., εντός του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης.  Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα καταλαμβάνει μία αίθουσα επιφάνειας 44 τ.μ. περίπου, ενώ στον ισόγειο χώρο του εν λόγω κτιρίου υπάρχει επιπλωμένος χώρος αναμονής, επιφάνειας 30 τ.μ. περίπου, δύο χώροι w.c., οι οποίοι εξυπηρετούν τέσσερις γυναίκες, δύο άνδρες και ένας χώρος w.c. για ΑμεΑ, και μία αποθήκη καθαρισμού επιφάνειας 1,50 τ.μ. Στο πλαίσιο λειτουργίας της δομής προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων, όπου απαιτηθεί, προκειμένου οι χώροι να αναβαθμιστούν με απώτερο στόχο την ικανότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερου αριθμού ωφελούμενων αλλά και να είναι απολύτως προσβάσιμο σε ΑμεΑ όπως ορίζεται στο Παράρτημα IV της οικείας πρόσκλησης και άτομα τρίτης ηλικίας. Το γεγονός ότι πρόκειται για ιδιόκτητους χώρους του Δήμου επιτρέπει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τη δυνατότητα παρέμβασης των τεχνικών υπηρεσιών και τη διαμόρφωση των χώρων όπως μπορεί να προκύψει και από τις ανάγκες. 

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα διαθέτει είδη τριών κατηγοριών :

 • Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα
 • Είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. καινούρια ή «δεύτερο χέρι»
 • Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd – dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού

Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου, ο Δικαιούχος θα υλοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίζει χορηγίες, δωρεές κλπ από επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα είδη που διαθέτει και παράλληλα να δέχεται συνεισφορές πολιτών και συλλογικών φορέων (σχολεία, σύλλογοι κλπ.)

Θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσης της Δομής (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων, κτλ) το οποίο θα διασυνδεθεί και θα διαλειτουργήσει με Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης ωφελουμένων το οποίο θα αναπτυχθεί κεντρικά (Υπουργείο Εργασίας, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) και θα διατεθεί στους Δικαιούχους των πράξεων οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Περαιτέρω, το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00–17:00

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η Δομή από την έναρξη της λειτουργίας της στελεχώνεται από δύο (2) άτομα συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της :

 • Κοινωνικό Λειτουργό
 • Βοηθητικό Προσωπικό

Το ανωτέρω προσωπικό θα προσληφθεί από το Δικαιούχο Δήμο Μαραθώνος με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ανανεωνόμενη ανά έτος με διαδικασίες ΑΣΕΠ. 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ

 

Το Υποέργο θα συνεισφέρει στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών (εκροών & αποτελέσματος) όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση και στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας

Π.Ε. :  Λειτουργία Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι Δομή που θα λειτουργήσει ο Δήμος Μαραθώνος και θα  διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη βασικής υλικής συνδρομής, ψυχαγωγίας κ.α. Η διανομή των ειδών θα γίνεται σε σταθερή και τακτική βάση στους ωφελούμενους που τα έχουν ανάγκη. Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η δομή είναι μεμονωμένα άτομα και νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων  των χωρών και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας). Η χρηματοδότηση του θα προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014 – 2020. Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου, ο Δήμος θα υλοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίζει χορηγίες, δωρεές (όπως εισφορές πολιτών σε είδος, εισφορές συλλογικών φορέων, από εταιρείες στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους, πλεονάζοντα τρόφιμα κ.α.).

 Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 •   Αντιμετώπιση επισιτιστικού προβλήματος των ωφελουμένων
 •   Αντιμετώπιση έλλειψης βασικών υλικών (είδη υγιεινής, ένδυσης κ.α.)των ωφελουμένων
 •   Εξάλειψη του αποκλεισμού  για την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων
 •   Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
 •   Πρόσβαση των ΑμΕΑ σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
 •   Δημιουργία δικτύου προστασίας των ωφελουμένων
 •   Ανάπτυξη μηχανισμού προστασίας των ωφελουμένων
 •   Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας
 •   Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων της τοπικής κοινωνίας

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:

1.1    Εργασίες διαμόρφωσης χώρων και προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία της Δομής (εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, παραλαβή προσφορών, αξιολόγηση προσφορών, υπογραφή σύμβασης, ολοκλήρωση προμήθειας εξοπλισμού και παραλαβή κλπ)

1.2    Διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την στελέχωση της Δομής (δημοσίευση πρόσκλησης, συλλογή αιτήσεων, αξιολόγηση & βαθμολόγηση αιτήσεων βάσει των κριτηρίων όπως αναλυτικά θα αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης, ανάρτηση των πινάκων και σχετικού πρακτικού με δικαίωμα ένστασης, Έλεγχος γνησιότητας τυπικών προσόντων – ποινικού μητρώου, πρόσληψη προσωπικού, αναγγελία πρόσληψης)

1.3    Εφαρμογή διαδικασιών για την επιλογή των ωφελουμένων της Δομής (δημοσίευση πρόσκλησης με τα ζητούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής, παραλαβή των αιτήσεων, αξιολόγηση των αιτήσεων, επιλογή ωφελουμένων)

1.4    Εργασίες και Παρακολούθηση της Δομής : Υποδοχή και εξυπηρέτηση ωφελουμένων, καταγραφή εισερχομένων στη δομή, καταγραφή καταλόγου εισερχομένων προϊόντων ανά πηγή, φροντίδα χώρου λειτουργίας της Δομής, καταχώρηση των αναγκαίων στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΥΔΕΠ.

1.5    Δράσεις Δημοσιότητας και Δικτύωσης (Υλοποίηση των Σχεδίων Δικτύωσης και Δημοσιότητας για την γνωστοποίηση της λειτουργίας της δομής στους δυνητικά ωφελούμενους και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, την προσέλκυση εθελοντών, ατόμων και συλλογικών φορέων, τη συνεργασία με επιχειρήσεις για εξεύρεση δωρεών, χορηγιών κλπ και τη διασύνδεση και συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στους ωφελούμενους).

Παραδοτέα:

Π.1 : Φάκελος διαδικασιών στελέχωσης της Δομής (στο Φάκελο περιλαμβάνονται όλα τα έγγραφα της διαδικασίας πρόσληψης  ή/και αντικατάστασης του προσωπικού μέχρι και τη λήξη λειτουργίας της Δομής)

Π.2 :Φάκελος Ωφελουμένων (Κατάλογος ωφελουμένων, έγγραφα τεκμηρίωσης επιλογής και    αντικατάστασης των ωφελουμένων)

 

Π.3 : Φάκελος Πράξης {Ειδικότερα: Κατάλογο με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών της δομής. Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια στελεχών της δομής. Ημερήσιες καρτέλες καταγραφής εισερχομένων στη δομή (σύνολο εισερχόμενων ανεξάρτητα αν είναι ωφελούμενοι ή όχι). Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σε ωφελούμενους. Έντυπο και ψηφιακό υλικό συναντήσεων – συνεργασιών δικτύωσης με αναφορά των στοιχείων των συμμετεχόντων, ημερομηνία, ημερήσια διάταξη, έγγραφα συμφωνιών, site, κλπ ανάλογα με το είδος της δράσης). Κατάλογος εισερχομένων προϊόντων ανά πηγή (αγορά, χορηγία, δωρεά καθώς και στοιχεία προμηθευτή/χορηγού) και ανά κατηγορία ειδών, παραστατικά δαπανών, εκτυπώσεις από την ηλεκτρονική εφαρμογή παρακολούθησης ΦΑ και ΟΑ της ΕΥΔΕΠ)

 

Π.4 : Υλικό Δημοσιότητας & Δικτύωσης (Έντυπο και ψηφιακό υλικό από δράσεις δημοσιότητας (φωτογραφίες, προσκλήσεις, φυλλάδια, λίστες αποδεκτών, λίστες συμμετεχόντων, διανεμηθέν υλικό, κλπ ανάλογα με το είδος της δράσης). Υλικό που παράχθηκε από τα στελέχη της δομής.

Π.5 :  Απολογιστική Έκθεση Πράξης

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ[1]

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Π.Ε. Λειτουργία Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου

Π.1 Φάκελος διαδικασιών στελέχωσης της Δομής

Π.2 Φάκελος Ωφελουμένων

Π.3 Φάκελος Πράξης

Π.4 Υλικό Δημοσιότητας & Δικτύωσης

Π.5 Απολογιστική Έκθεση Πράξης

20/03/2018

30/06/2023

171,7

198.246.40

198.246.40

ΣΥΝΟΛΑ

 

 

 

 

 

171,7

 

198.246.40

 

198.246.40

 

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του Πακέτου Εργασίας και των επί μέρους ενεργειών  του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε 198.246.40 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» για τρία (4) έτη και (9) μήνες.

Ο αναλυτικός Π/Ϋ και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/ κατηγοριών δαπανών (ανθρώπινων πόρων, λοιπών δαπανών) αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.3 .

 

Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ

 • Διαδικασίες που έχει θεσπίσει/εφαρμόζει ο Δικαιούχος για τη διοίκηση και διαχείριση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου

Ο Δήμος Μαραθώνος εφαρμόζει διαδικασίες για τη διοίκηση και διαχείριση των Πράξεων. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Μαραθώνος με την υπ’ αρ. 224/18-09-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 606ΩΩΛΜ-ΚΙΚ) ενέκρινε το Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Μαραθώνος, το οποίο έχει συνταχθεί προς εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008 (CERTIFIED M.S. ΕΛΟΤ 1429:2008, 131/ΔΕ, ημερομηνία λήξης 07/07/2018). Ο Δήμος σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο έχει ορίσει τον Υπεύθυνο Έργου  που απαιτείται για την υλοποίηση της Πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Κατά επέκταση οι διαδικασίες αφορούν άμεσα την υλοποίηση του εν λόγω υποέργου. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν και τις διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών και τα όρια για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων. Επιπρόσθετα ο Υπεύθυνος Έργου:

 • Φέρει την ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού, κατεύθυνσης και ποιοτικού ελέγχου της Πράξης
 • Καταρτίζει το χρονοδιάγραμμα της Πράξης
 • Εντοπίζει προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση της Πράξης και προβαίνει σε ανάλογες διορθωτικές παρεμβάσεις,
 • Παρακολουθεί και διασφαλίζει την άρτια εφαρμογή της μεθοδολογίας της Πράξης.
 • Τέλος ο Υπεύθυνος του Έργου έχει την συνολική αρμοδιότητα συντονισμού και εποπτείας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων και φυσικών προσώπων, συνεργάζεται με αυτούς και συνυπογράφει μαζί με τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου το Τ.Δ.Υ., αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται σε αυτό.

 

Για το αποτέλεσμα των Υποέργων που έχουν σχέση με την Πιστοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου ο Δικαιούχος έχει ορίσει με τις υπ. αριθ. 271/28-09-2017 (ΑΔΑ : Ω7ΧΙΩΛΜ-6Φ4) και 186/03-07-2018 (ΑΔΑ:7ΧΓΠΩΛΜ-Ι93) Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της υλοποίησης του υποέργου καθώς και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή – πιστοποίηση των παραδοτέων. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του υποέργου οι απασχολούμενοι για την υλοποίηση του υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Μηχανισμού.

 

Η διαδικασία Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας  Παραδοτέων Υποέργου περιγράφεται ως εξής:

Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της  εντός  δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παραδοτέα βάσει των ακόλουθων  κριτηρίων:

 • Τη συνέπεια και συνάφεια με το φυσικό αντικείμενο του υποέργου έτσι όπως περιγράφεται στο Τ.Δ.Π./ Υ και στην παρούσα απόφαση,
 • Την πληρότητα και σαφήνεια σε σχέση με τα περιγραφόμενα στο Τ.Δ.Π./ Υ και στην παρούσα Απόφαση παραδοτέα.

 

Οι διαδικασίες διαχείρισης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Υποέργου περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο του Τεχνικού Δελτίου Πράξης «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου Μαραθώνος». Η συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Κωδικός διαδικασίας

Όνομα διαδικασίας

Δ.01

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Δ.02

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Δ.03

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

Δ.04

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.05

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Δ.06

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΟΥ 

Δ.07

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Δ.08

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Δ.09

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δ.10

ΕΡΓΑ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Δ.11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

Δ.12

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δ.13

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Δ.14

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ.15

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 

 • Αρμόδιες Υπηρεσίες/όργανα για την παρακολούθηση και πιστοποίηση – παραλαβή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου

Για την προπαρασκευή της Πράξης καθώς και την  υλοποίηση του Υποέργου συμμετέχουν συλλογικά όργανα καθώς και συναρμόδιες υπηρεσίες όπως αυτά ρυθμίζονται από το θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ και τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012). Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ «Αττική» για τη λειτουργία Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος. Οι Υπηρεσίες του Δήμου που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση του Υποέργου, τόσο προπαρασκευαστικά όσο και κατά την παρακολούθηση για τρία (3) έτη είναι το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και η Νομική Υπηρεσία (εάν απαιτηθεί). Προπαρασκευαστικά και κατά τους πρώτους τρείς μήνες λειτουργίας της Δομής συμμετείχε στην υλοποίηση του Υποέργου και το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα Β.1 της παρούσας.  Συμπληρωματικά για την απρόσκοπτη λειτουργία του Υποέργου θα λειτουργεί Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος του Υποέργου Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ανά φάση του υποέργου οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

για υλοποίηση με Ίδια Μέσα

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τμήμα/ Μονάδα

Θεσμικό Πλαίσιο[1]

ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΟΡΙΣΜΟΥ

Απόφαση υλοποίησης Υποέργου

Δημοτικό Συμβούλιο (Δήμαρχος)

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)

 

    Τσίρκας Στέργιος,     

          (Δήμαρχος)

 

608/2019 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών

Πρόσληψη νέου προσωπικού για το Υποέργο

Δημοτικό Συμβούλιο

 

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012

 

Τσίρκας Στέργιος,

Νόμιμος Εκπρόσωπος (Δήμαρχος)

 

Παπαϊωάννου Αρετή (Προϊσταμένη Τμήματος)

608/2019 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών

 

512/2015/28-04-2015 Απ. Γεν. Γραμ. (ΑΔΑ:7Η5ΕΩΛΜ-ΔΓΦ)

Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης

 

Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Έργου

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012

 

Κατσαγώνης Στέφανος(Προϊστάμενος Τμήματος)

 

Μέλη του Μηχανισμού

 

 

Κατσαγώνης Στέφανος

512/2015/28-04-2015 Απ. Γεν. Γραμ. (ΑΔΑ:7Η5ΕΩΛΜ-ΔΓΦ)

 

272/28-09-2017 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΩΗ94ΩΛΜ-Λ2Ο)&189/03-07-2018Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΘΧΗΩΛΜ-Μ6Ο)

 

 699/2018/27-06-2018 (ΑΔΑ:ΨΡΕΣΩΛΜ-ΒΗ8)

Οικονομική Διαχείριση

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσίων

 

Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012

 

Λάμπρου – Σωτήρχου Άννα (Προϊσταμένη Δ/νσης)

 

Μέλη του Μηχανισμού

 

 

 

1228/2017/26-09-2017 Απ. Γεν. Γραμ. (ΑΔΑ:6ΞΟΓΩΛΜ-ΘΨΑ)

 

272/28-09-2017 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΩΗ94ΩΛΜ-Λ2Ο)&189/03-07-2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ: ΩΘΧΗΩΛΜ-Μ6Ο)

 

Νομική Υποστήριξη

Νομική Υπηρεσία

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012

 Με έμμισθη εντολή ή εξωτερικός συνεργάτης

 •  
 • Το Σχήμα Διοίκησης του Υποέργου

 

Το σχήμα Διοίκησης του Υποέργου περιλαμβάνει τέσσερεις (4) διακριτές οντότητες. Τον Μηχανισμό Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης, τον Υπεύθυνο Έργου, τον Συντονιστή του Υποέργου (Κοινωνικός Λειτουργός) και το Βοηθητικό Προσωπικό της Δομής. Ο Μηχανισμός αποτελεί τον ελεγκτικό μηχανισμό παρακολούθησης του Υποέργου και της Πράξης συνολικά. Ο Υπεύθυνος Έργου αποτελεί το φυσικό πρόσωπο που έχει ως κύρια αρμοδιότητα την παρακολούθηση του Υποέργου και την επικοινωνία με την Διαχειριστική Αρχή. Ο Συντονιστής της Δομής εκτελεί εργασίες και αναφέρεται στον Μηχανισμό και το βοηθητικό προσωπικό εκτελεί εργασίες και αναφέρεται στον συντονιστή της Δομής. Οι σχέσεις αποτυπώνονται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 1: Διοίκηση Υποέργου

 

Αναλυτικότερα:

 

Ο Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης

 

Ορίζεται από τον Δικαιούχο με απόφαση που λαμβάνεται από ΔΣ του Δήμου. Ο Μηχανισμός έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

                           

 • Παρακολουθεί και ελέγχει τα παραδοτέα της Πράξης. Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από τον Μηχανισμό Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης, ο οποίος εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Υπεύθυνος Έργου και οι απασχολούμενοι για την υλοποίηση του υποέργου οφείλουν να συμμορφωθούν με τις παρατηρήσεις του Μηχανισμού εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλουν τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
 • Έχει την ευθύνη για την διασφάλιση της ποιότητας του έργου (παραγόμενα παραδοτέα, έγγραφα, κ.α.)

 

Ο  Υπεύθυνος Έργου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

 • Έχει την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση της Πράξης και του αποτελέσματος, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών, που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητά τους
 • Συντονίζει και έχει την ευθύνη για τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της Πράξης
 • Εισηγείται προς τα συλλογικά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή κα.) τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες εφόσον απαιτούνται
 • Ενημερώνει τα συλλογικά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή κα.) ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, των αρμόδιων εθνικών οργάνων και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Έχει την ευθύνη για την επικοινωνία και τη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης
 • Είναι Υπεύθυνος για τη σύνταξη των και τροποποίηση των Σχεδίων Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα υποέργου και Τεχνικού Δελτίου Πράξης σε συνεργασία με τα στελέχη της Δομής.
 • Προετοιμάζει και υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα για την εξέλιξη της υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης έγγραφα

 

Έκτακτο Προσωπικό της Δομής (Κοινωνικός Λειτουργός, Βοηθητικό Προσωπικό)

 

Έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Δομής και τις αρμοδιότητες που αναλυτικά περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Δομές Σίτισης και Βασικών Αγαθών, Κοινωνικά Φαρμακεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) (Ιούνιος 2016).

 

 • Ορισμός και σύντομο βιογραφικό σημείωμα Υπευθύνου Υποέργου

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και ομαλή λειτουργία του Έργου ορίζεται με την υπ. αριθμ. 699/2018/27-06-2018 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΡΕΣΩΛΜ-ΒΗ8) ο Κατσαγώνης Στέφανος, Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄.

 

Το απασχολούμενο στο Υποέργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος αποτυπώνονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 και Β.2 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

 1. Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 2. Παράρτημα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
 3. Άλλα(Αποφάσεις Ορισμού Υπευθύνου κλπ.)

 

 

Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης : 20/03/2018, Ημερομηνία Λήξης : 30/06/2023

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Α/Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Α Εξάμηνο

Β Εξάμηνο

Γ Εξάμηνο

Δ Εξάμηνο

Ε Εξάμηνο

ΣΤ Εξάμηνο

1

Απόφαση Ένταξης

 

 

 

 

 

 

2

Κτηριακές Εργασίες και προμήθεια εξοπλισμού

 

 

 

 

 

 

3

Στελέχωση της Δομής

 

 

 

 

 

 

4

Επιλογή ωφελουμένων

 

 

 

 

 

 

5

Φάκελος Πράξης

 

 

 

 

 

 

 

6

Δημοσιότητα και Δικτύωση

 

 

 

 

 

 

7

Απολογιστική Έκθεση Πράξης

 

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β :   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ  

Πίνακας Β  Σύνολο Προϋπολογισμού[3]

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ [1]

Κόστος Άλλων Άμεσων Δαπανών [2]

Κόστος Άλλων Έμμεσων Δαπανών [3]

Σύνολο

Εκτιμώμενη απασχόληση Τακτικού Προσωπικού

Κόστος Τακτικού Προσωπικού

Εκτιμώμενη απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού

Κόστος Έκτακτου Προσωπικού

Κόστος Προμηθειών

Κόστος Εξωτερικών Υπηρεσιών

Π.Ε. Λειτουργία Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου

Π.1. Φάκελος διαδικασιών στελέχωσης της Δομής (στο Φάκελο περιλαμβάνονται όλα τα έγγραφα της διαδικασίας πρόσληψης  ή/και αντικατάστασης του προσωπικού μέχρι και τη λήξη λειτουργίας της Δομής)

45,7 Α/Μ

0,00

126 Α/Μ

152.497,23€

Δαπάνες Βάσει Απλοποιημένου Κόστους: Δαπάνες υπολογιζόμενες 30% επί των άμεσων δαπανών προσωπικού

 

198.246.40

Π.2. Φάκελος Ωφελουμένων (Κατάλογος  ωφελουμένων, έγγραφα τεκμηρίωσης επιλογής και    αντικατάστασης των ωφελουμένων)

Π.3. Φάκελος Πράξης {Ειδικότερα: Κατάλογο με  τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών της δομής. Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια στελεχών της δομής. Ημερήσιες καρτέλες καταγραφής εισερχομένων στη δομή, παραστατικά δαπανών κ.α.

Π.4. Υλικό Δημοσιότητας & Δικτύωσης (Έντυπο και ψηφιακό υλικό από δράσεις δημοσιότητας (φωτογραφίες, προσκλήσεις, φυλλάδια, λίστες αποδεκτών, λίστες συμμετεχόντων, διανεμηθέν υλικό, κλπ ανάλογα με το είδος της δράσης). Υλικό που παράχθηκε από τα στελέχη της δομής.

Π.5. Απολογιστική Έκθεση Πράξης

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

 

 

152.497,23

45.749.17

198.246.40

                     

 

Πίνακας Β.1  Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό  

 

 

(A)

(B)

(Γ)

(Δ)

(Ε)

(ΣΤ)

(Ζ)

(Η)

(Θ)[4]

α/α

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Τρόπος απασχόλησης:

Ποσοστό (%) του συμβατικού χρόνου Να αναφερθεί η σχετική νομική βάση

Εργασίες –Καθήκοντα- Ρόλος

Πακέτα Εργασίας /Παραδοτέα

Χρονική διάρκεια (από-έως) 

Εκτιμώμενη απασχόληση σε Α/Μ

 

Μικτό  Μηνιαίο

 Κόστος

Κόστος (€)

1

ΜΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

Υπεύθυνος Έργου –

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Μόνιμη Υπάλληλος –Αυτοτελές Τμ. Προγ/σμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής – 17%

 

– Φέρει την ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού, κατεύθυνσης και ποιοτικού ελέγχου της Πράξης

– Καταρτίζει το χρονοδιάγραμμα της Πράξης

– Εντοπίζει προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση της Πράξης και προβαίνει σε ανάλογες διορθωτικές παρεμβάσεις,

– Παρακολουθεί και διασφαλίζει την άρτια εφαρμογή της μεθοδολογίας της Πράξης συνεργάζεται άμεσα με τον Μηχανισμό Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης.

 

Π.1 Φάκελος διαδικασιών στελέχωσης της Δομής

Π.2 Φάκελος Ωφελουμένων

Π.3 Φάκελος Πράξης

Π.4 Υλικό Δημοσιότητας & Δικτύωσης

Π.5 Απολογιστική Έκθεση Πράξης

20/03/2018 – 26/06/2018

0,50

0,00€

0,00€

2

ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Υπεύθυνος Έργου –

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Μόνιμος Υπάλληλος – Αυτ/λες Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού – 

– 17%

 

– Φέρει την ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού, κατεύθυνσης και ποιοτικού ελέγχου της Πράξης

– Καταρτίζει το χρονοδιάγραμμα της Πράξης

– Εντοπίζει προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση της Πράξης και προβαίνει σε ανάλογες διορθωτικές παρεμβάσεις,

– Παρακολουθεί και διασφαλίζει την άρτια εφαρμογή της μεθοδολογίας της Πράξης συνεργάζεται άμεσα με τον Μηχανισμό Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης.

Π.1 Φάκελος διαδικασιών στελέχωσης της Δομής

Π.2 Φάκελος Ωφελουμένων

Π.3 Φάκελος Πράξης

Π.4 Υλικό Δημοσιότητας & Δικτύωσης

Π.5 Απολογιστική Έκθεση Πράξης

27/06/2018 –

30/06/2023

5,6

0,00€

0,00€

3

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΕΤΗ

Μέλος Ομάδας Έργου –ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Μόνιμη Υπάλληλος – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών –

10%

 

-Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού και διεργασίες Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού.

– Υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία της Δομής και τις όλες διαδικασίες για τη συντήρηση της.

 

 

Π.1 Φάκελος διαδικασιών στελέχωσης της Δομής

Π.3 Φάκελος Πράξης

20/03/2018 – 30/06/2022

3,6

0,00€

0,00€

4

ΣΑΦΡΑ ΜΑΡΙΑ

Μέλος Ομάδας Έργου – ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Μόνιμη Υπάλληλος – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών -10%

-Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού και διεργασίες Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού.

– Υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία της Δομής και τις όλες διαδικασίες για τη συντήρηση της.

Π.1 Φάκελος διαδικασιών στελέχωσης της Δομής

Π.3 Φάκελος Πράξης

20/03/2018 – 03/07/2018

0,3

0,00€

0,00€

5

ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Μέλος Ομάδας Έργου – ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Υπάλληλος ΙΔΑΧ –

Αυτ/λες Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού –

10%

– Υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία της Δομής και τις όλες διαδικασίες για τη συντήρηση της.

Π.3 Φάκελος Πράξης

04/07/2018 –

30/06/2023

3,3

0,00€

0,00€

6

ΛΑΜΠΡΟΥ – ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΑΝΝΑ

Μέλος Ομάδας Έργου – ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Μόνιμη Υπάλληλος –

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-

10%

 

– Οικονομική Διαχείριση.

– Υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία της Δομής και τις όλες διαδικασίες για τη συντήρηση της.

 

 

Π.3 Φάκελος Πράξης

20/03/2018 – 30/06/2023

3,6

0,00€

0,00€

7

ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Μέλος Ομάδας Έργου – ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Μόνιμη Υπάλληλος –

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών –

10%

– Οικονομική Διαχείριση.

– Υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία της Δομής και τις όλες διαδικασίες για τη συντήρηση της.

 

 

Π.3 Φάκελος Πράξης

20/03/2018 – 03/07/2018

0,3

0,00€

0,00€

8

ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μέλος Ομάδας Έργου – ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Μόνιμη Υπάλληλος – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – 15%

 

– Οικονομική Διαχείριση.

– Υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία της Δομής και τις όλες διαδικασίες για τη συντήρηση της.

 

 

Π.3 Φάκελος Πράξης

20/03/2018 –30/06/2023

5,4

0,00€

0,00€

9

ΦΛΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Μέλος Ομάδας Έργου – ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Μόνιμη Υπάλληλος – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – 10%

 

– Οικονομική Διαχείριση.

– Υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία της Δομής και τις όλες διαδικασίες για τη συντήρηση της.

 

 

Π.3 Φάκελος Πράξης

04/07/2018 –

30/06/2023

3,3

0,00€

0,00€

10

ΠΑΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Μέλος Ομάδας Έργου – ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Μόνιμη Υπάλληλος – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών –

10%

– Διαχείριση Μισθοδοσίας Προσωπικού Δομής.

– Υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία της Δομής και τις όλες διαδικασίες για τη συντήρηση της.

 

Π.3 Φάκελος Πράξης

 

20/03/2018 – 30/06/2023

3,6

0,00€

0,00€

11

 

ΧΑΛΥΒΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

Μέλος Μηχανισμού Εκτέλεσης της Πράξης –

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Μόνιμος Υπάλληλος –Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – 15%

Πιστοποιεί την εκτέλεση της πράξης, εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας  των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους

Π.3 Φάκελος Πράξης

20/03/2018 – 30/06/2023

5,4

0,00

0,00

12

 

ΦΛΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Μέλος Μηχανισμού Εκτέλεσης της Πράξης –

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Μόνιμη Υπάλληλος – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – 15%

Πιστοποιεί την εκτέλεση της πράξης, εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας  των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους

 

Π.3 Φάκελος Πράξης

20/03/2018 – 03/07/2018

0,4

0,00

0,00

13

ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Μέλος Μηχανισμού Εκτέλεσης της Πράξης – ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Μόνιμος Υπάλληλος – Αυτ/λες Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού – 

– 15%

Πιστοποιεί την εκτέλεση της πράξης, εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας  των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους

 

Π.3 Φάκελος Πράξης

20/03/2018 – 26/06/2018

0,4

0,00

0,00

14

ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Μέλος Μηχανισμού Εκτέλεσης της Πράξης – ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Μόνιμος Υπάλληλος – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – 15%

Πιστοποιεί την εκτέλεση της πράξης, εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας  των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους

Π.3 Φάκελος Πράξης

04/07/2018 –

30/06/2023

5,0

0,00

0,00

15

ΤΣΑΠΟΓΑ ΣΟΦΙΑ

Μέλος Μηχανισμού Εκτέλεσης της Πράξης – ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Μόνιμη Υπάλληλος – Αυτ/λες Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού – 

– 15%

Πιστοποιεί την εκτέλεση της πράξης, εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας  των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους

 

Π.3 Φάκελος Πράξης

04/07/2018 –

30/06/2023

5,0

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

45,7 Α/Μ

Σύνολο

0,00€

 

 

Πίνακας Β.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό  

α/α

Ειδικότητα

Σχέση Απασχόλησης

Τρόπος πρόσληψης/

Πακέτα Εργασίας / Παραδοτέα

Χρονοδιάγραμμα (από –έως)

Χρόνος

Κόστος (€)

Νομική Βάση

(μήνες)

1

Κοινωνικός Λειτουργός (Συντονιστής)

Σύμβαση ΙΔΟΧ

Πρόσληψη από τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους πρόσωπα για συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΣΠΑ, με όρους ΑΣΕΠ

Π.2 Φάκελος Ωφελουμένων

Π.3 Φάκελος Πράξης

Π.4 Υλικό Δημοσιότητας & Δικτύωσης

Π.5 Απολογιστική Έκθεση Πράξης

20/03/2018 – 30/06/2023

63

85.447,57

2

Βοηθητικό προσωπικό

Σύμβαση ΙΔΟΧ

Πρόσληψη από τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους πρόσωπα για συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΣΠΑ, με όρους ΑΣΕΠ

Π.3 Φάκελος Πράξης

20/03/2018 – 30/06/2023

63

67.049,66

 

 

 

 

 

 

126 Α/Μ

152.497,23 €

 

Πίνακας Β.3  Δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους

 

α/α

Περιγραφή

Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας

Διαδικασία Ανάθεσης/

 θεσμικό πλαίσιο

Μονάδα Μέτρησης

Ποσοστό

Τιμή μονάδας

 

Κόστος (€)

 

Παρατηρήσεις

1

Δαπάνες υπολογιζόμενες 30% επί των άμεσων δαπανών προσωπικού

ΠΕ Λειτουργία Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου  

– Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/8.8.16)

– Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.16)

– Εγχειρίδιο Διαδικασιών

– Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τους ΟΤΑ Α΄Βαθμού

Άνευ

 

 

         45.749,17

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

         45.749,17

 

Για τις λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση του Υποέργου όπως, προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δαπάνες δημοσιότητας, θα αποζημιωθούν ως κατ΄αποκοπή ποσοστό 30% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 14.2 του Κανονισμού του ΕΚΤ 1304/2013 και την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β/24.08.2015), όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση.

ΠακέτοΕργασίαςΥποενότητες/ενέργειες

2018-2021

2021-2023

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

ΠΕ Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποενότητα 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποενότητα 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποενότητα 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική δομή/αρμοδιότητα  (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ)

 

[3] Η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό μεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) μεταξύ των ΠΕ και μεταξύ των Κατηγοριών Δαπανών κατά την υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου

[4] (Θ) = (Ζ) x (Η)

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΝΒΝΩΛΜ-ΛΩ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΝΒΝΩΛΜ-ΛΩ8

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •