Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Τροποποίηση Απόφασης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 38/2020

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ  87847/25-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3975/2016 τ.Β΄)

ε) Τις υπ αριθ  8/2018 & 3/2019 δημόσιες  προσκλήσεις  σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης των συμμετεχόντων σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

στ) Το υπ αριθ 23574/2018//1/2018/01-08-2018 έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ

ζ) Το υπ αριθ 4445/2019/1/2019/05-03-2019 έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ

η) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

θ) Τους οριστικούς Πίνακες Κατάταξης Ανέργων που καταρτίστηκαν από τον ΟΑΕΔ

ι) Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ια) Τις αποφάσεις Δημάρχου Μαραθώνος περί πρόσληψης ωφελούμενων του ΟΑΕΔ

ιβ) Την ανάγκη για διακοπή της απασχόλησης των προσληφθέντων με τις ειδικότητες ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων & ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων –Κοινωνικών Επιμελητών που απασχολούνται σε σχολικές μονάδες και παιδικούς σταθμούς λόγω του ότι δεν λειτουργούν το χρονικό διάστημα των εορτών των Χριστουγέννων από 24/12/2019 έως και 07/01/2020

ιγ) Την υπ’ αριθμ. 1265/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί διακοπής απασχόλησης ωφελουμένων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ λόγω των εορτών των Χριστουγέννων

ιδ) Το γεγονός ότι κατά το διάστημα της διακοπής απασχόλησής προσεκλήθησαν οι Κανέλλου Φωτεινή του Δημητρίου, Δανέζη Ευαγγελία του Ελευθερίου, Ζούπα Μαριέτα του Γιάννη και Παπαδοπούλου Θεοδώρα του Κωνσταντίνου και παρακολούθησαν το πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο είχαν δηλώσει συμμετοχή στο πλαίσιο των κοινωφελών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, καθώς και τις σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης στο οποίο έλαβε χώρα το πρόγραμμα κατάρτισης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1265/2019 απόφασης Δημάρχου Μαραθώνος περί διακοπής της απασχόλησης ωφελούμενων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ  (8/2018 & 3/2019 δημόσιες  προσκλήσεις) ειδικοτήτων ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΚΟΙΝ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ λόγω των εορτών των Χριστουγέννων ως κατωτέρω:

α. Παρατείνεται για χρονικό διάστημα 15 ημερών (λόγω διακοπής από 24/12/2019 έως 07/01/2020) η απασχόληση των:

 Επώνυμο                   Όνομα                   Πατρώνυμο           Ειδικότητα       Χρον. διάστημα Απασχόλησης                                      

1ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝΑπό 25/8/2019 έως 24/12/2019 λόγω διακοπής του προγράμματος από 1/8 έως 31/8/2018 παράταση έως 24/01/2020 Λόγω διακοπής από 24/12/2019 έως 07/01/2020 παράταση έως 08/02/2020
2ΑΡΜΑΓΑΝΙΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΑπό 14/06/2019 έως 13/02/2020 Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/7 έως 31/08/2019 επιμήκυνση μέχρι 13/04/2020 Λόγω διακοπής από 24/12/2019 έως 07/01/2020 παράταση έως 28/04/2020
3ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΘΕΟΔΩΡΟΣΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝΑπό 14/06/2019 έως 13/02/2020 Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/08 έως 31/08/2019 επιμήκυνση μέχρι 13/03/2020 Λόγω διακοπής από 24/12/2019 έως 07/01/2020 παράταση έως 28/03/2020

β. Η σχέση εργασίας με τις υπαλλήλους Κανέλλου Φωτεινή του Δημητρίου, Δανέζη Ευαγγελία του Ελευθερίου και Ζούπα Μαριέτα του Γιάννη λήγει στις 13/4/2020, και με την υπάλληλο Παπαδοπούλου Θεοδώρα του Κωνσταντίνου στις 13/3/2020, καθώς οι ανωτέρω κατά την περίοδο διακοπής των μαθημάτων λόγω Χριστουγέννων παρακολούθησαν πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο είχαν δηλώσει συμμετοχή στο πλαίσιο των κοινωφελών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, και συνεπώς ο χρόνος απασχόλησής τους δεν παρατείνεται.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •