Οργανισμός εσωτερική υπηρεσίας Δήμου Μαραθώνος

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος

administrator Δελτία τύπου

Νέα Μάκρη, 11 Ιουλίου 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 1/2017
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος


Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 11 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Ψηνάκης Ηλίας

Πρόεδρος

2

Ζούρος Γεώργιος

Τακτικό μέλος

3

Θανασιάς Βάιος

Τακτικό μέλος

4

Λαμπαρού Δήμητρα

Τακτικό μέλος

5

Μεγαγιάννης Αδάμ

Τακτικό μέλος

6

Τσουπράς Βασίλειος Νικόλαος

Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κα Πηνελόπη Μικελοπούλου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

Θέμα: Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μαραθώνος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, και έχοντας υπ’ όψιν τη σχετική εισήγηση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαραθώνος, θα πρέπει η Εκτελεστική Επιτροπή να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος.

Αφού ελήφθησαν υπόψη:

 • Οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/29-06-2017.

 • Η υπ’ αρ.πρωτ.22159/30-06-2017 εγκύκλιος (αρ.19) του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νση Προσωπικού Τοπ. Αυτοδιοίκησης).

 • Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β’/2012).

 • Οι υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος,

καθώς και τα υπ’αριθμ.14/30.6.2016 και 9/10.5.2017 Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι οι αυτοδίκαιες νομοθετικές παρατάσεις των συμβάσεων εργασίας σε υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ, καθώς και για τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ, που αρχικά είχαν συναφθεί για διάστημα οκτώ (8) μηνών, αποβάλλουν το χαρακτήρα τους ως περιοδικών, εποχικών ή πρόσκαιρων, αποτελούν δε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και, συνεπώς δύνανται υπό το καθεστώς του άρθρου 103 του Συντάγματος να καλύπτονται μόνον με την πρόσληψη προσωπικού, είτε τακτικού είτε με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Κατόπιν τούτου, καθίσταται σαφής η ανάγκη κάλυψης των θέσεων στις υπηρεσίας καθαριότητας με νόμιμες προσλήψεις και δεδομένης τόσο της εξαιρετικής σημασίας που έχει για το κοινωνικό σύνολο η πλήρης και λυσιτελής κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στις υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ, όσο και του επείγοντος χαρακτήρα της κάλυψης των αναγκών αυτών για λόγους δημόσιας υγείας, δίδεται η δυνατότητα με τον Ν.4479/2017 (άρθρο 24), μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους για τη σύσταση νέων θέσεων στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, σε περίπτωση που δεν υφίστανται ήδη κενές οργανικές θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών ή εφόσον οι ήδη προβλεπόμενες θέσεις (ακόμη και αν πληρωθούν) δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών τους αναγκών.

Ειδικά για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων, η σχετική απόφαση λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση της οικονομικής επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Κατόπιν των παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Μαραθώνος, ως προς το άρθρο 24, “Οργανικές θέσεις με Σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου» διατηρούμενες κενές θέσεις σύμφωνα με την παρ.1α άρθρ.33 Ν.4024/11 και την ΚΥΑ 22703/6-6-2012 (ΦΕΚ 1901/2012 τ.Β΄) ως εξής:

 1. Προστίθεται μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου

 2. Προστίθενται δέκα επτά (17) θέσεις κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-συνοδών απορριμματοφόρου

Γίνεται μνεία ότι υπάρχουν δύο (2) Κενές Θέσεις Μόνιμου Προσωπικού κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και μία (1 ) Κενή θέση κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων στον ΟΕΥ του Δήμου μας (διατηρούμενες σύμφωνα με την παρ.1α άρθρ.33 Ν.4024/11και την ΚΥΑ 22703/6-6-2012 (ΦΕΚ 1901/2012 τ.Β΄).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Μαραθώνος, ως προς το άρθρο 24, “Οργανικές θέσεις με Σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου» διατηρούμενες κενές θέσεις σύμφωνα με την παρ.1α άρθρ.33 Ν.4024/11 και την ΚΥΑ 22703/6-6-2012 (ΦΕΚ 1901/2012 τ.Β΄) ως εξής:

 1. Προστίθεται μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου

 2. Προστίθενται δέκα επτά (17) θέσεις κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-συνοδών απορριμματοφόρου

Γίνεται μνεία ότι υπάρχουν δύο (2) Κενές Θέσεις Μόνιμου Προσωπικού κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και μία (1 ) Κενή θέση κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων στον ΟΕΥ του Δήμου μας (διατηρούμενες σύμφωνα με την παρ.1α άρθρ.33 Ν.4024/11και την ΚΥΑ 22703/6-6-2012 (ΦΕΚ 1901/2012 τ.Β΄).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2017

και διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνος προς ψήφιση.

 

Ο Πρόεδρος

Ψηνάκης Ηλίας

 

Η Γενική Γραμματέας

Δήμου Μαραθώνος

Πηνελόπη Μικελοπούλου


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •