Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 345/2021 απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 345/2021 απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος».

Αριθμός Απόφασης: 6/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006).
 2. Τα εδάφια (δ) και (θ) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τα οποία ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των Υπηρεσιών του Δήμου.
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (Φ.Ε.Κ. 3147 Β/27-11-2012).
 1. Την υπ’ αριθμ. 4962/03-04-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ : 6ΔΔΥ7Λ7-76Ω) περί ένταξης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος», με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
 2. Την υπ’ αριθμ. 232/03-08-2017 (ΑΔΑ : ΩΗ5ΜΩΛΜ-7ΒΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος περί Αποδοχής των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος», με κωδικό ΟΠΣ 5003415.
 3. Την υπ’ αριθμ. 92/2018 (ΑΔΑ : ΩΛΧΒΩΛΜ-ΓΤΖ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 64/2018 Α.Δ.Σ. αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Δομής και έγκρισης της Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415.
 4. Την υπ’ αριθμ. 319/26-03-2018 (ΑΔΑ : 681ΟΩΛΜ-Κ5Υ) Απόφαση Δημάρχου Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415.
 5. Την υπ’ αριθμ. 116/19-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΝΓΩΛΜ-ΖΦΕ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ίδρυσης της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος.
 6. Την υπ’ αριθμ. 118/19-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΥΛΣΩΛΜ-2ΩΘ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος.
 7. Την παρ.5 του άρθρου 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος.
 1. Την υπ’ αριθμ. 316/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος” της Πράξης “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415
 2. Την υπ’ αριθμ. 1581/2020 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τροποποίησης της πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΤΝΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020»
 3. Την υπ’ αριθμ. 375/2022 απόφαση ΟΕ για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415.
 4. Την υπ’ αριθμ. 562/2022 (ΑΔΑ: 9ΝΒΝΩΛΜ-ΛΩ8) απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος” της Πράξης “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415
 5. Την υπ’ αριθμ. 3359/2022 (ΑΔΑ: Ψ4Μ47Λ7-ΨΣΙ)  απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τροποποίησης της πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑNTΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020»
 6. Την υπ’ αριθμ. 565/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί αποδοχής αίτησης παραίτησης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος είχε προσληφθεί για την υλοποίηση της Δομής «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»
 7. Την υπ’ αριθμ. 570/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί ανανέωσης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπαλλήλων που απασχολούνται για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής») και τη λειτουργία της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος»
 8. Την υπ’ αριθμ. 345/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 601/2019 απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος» και την ανάγκη τροποποίησής της
 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 345/2021 απόφασης Δημάρχου Μαραθώνος περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος»,  ως κατωτέρω:

Α. Διάρθρωση Επιτροπής :

Α)  Καναβάκη Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός ΤΕ, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου  Μαραθώνος με βαθμό Α΄.

Β) Αραπαντελή Ευθαλία, Κοινωνική Λειτουργός ΤΕ, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Μαραθώνος για τη λειτουργία της Δομής του Κέντρου Κοινότητας.

Γ) Αλιφέρη Βαρβάρα, Κοινωνική Λειτουργός ΠΕ, Συντονίστρια της Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος.

Β. Τρόπος, τόπος και χρόνος λειτουργίας της Επιτροπής :

Η Επιτροπή εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος. Συγκεκριμένα, ελέγχει και αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις και καταρτίζει τον κατάλογο ωφελουμένων των υπηρεσιών της Δομής, όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυμίας.  Ο κατάλογος των ωφελουμένων αναθεωρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους λόγω π.χ. νέων αιτήσεων δυνητικών δικαιούχων, σε περίπτωση αλλαγής στην κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των ωφελουμένων, κ.λ.π. 

Τα μέλη της Επιτροπής θα εργάζονται και θα συνεδριάζουν εντός του ωραρίου εργασίας τους και θα εκτελέσουν το έργο τους χωρίς αποζημίωση.

Γ. Διάρκεια της Επιτροπής :

Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ορίζεται μέχρι την ημερομηνία τροποποίησης ή ανάκλησης της παρούσας με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΙΤ0ΩΛΜ-Κ17

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΤ0ΩΛΜ-Κ17

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •