Τροποποίηση της υπ αριθ 1115/2019 αποφάσεως με θέμα: Ορισμός Ομάδας Διοίκησης Έργου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ αριθ 1115/2019 αποφάσεως με θέμα: Ορισμός Ομάδας Διοίκησης Έργου για την κτηματογράφηση των δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στις κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα, Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 • τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006)
 • τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • την υπ αριθ ΠΡ 1045/1828883/20-07-2018 επιστολή του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» σύμφωνα με το οποίο ενημερώνει το Δήμο Μαραθώνος για την έναρξη Υποβολής Δηλώσεων Κτηματολογίου που αφορούν μεταξύ άλλων και τις Δημοτικές Κοινότητες Βαρνάβα και Γραμματικού.
 • το υπ αριθ 98/2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Έναρξη συλλογής δηλώσεων κτηματολογίου για τις Δημοτικές Κοινότητες Βαρνάβα και Γραμματικού»
 • την υπ’ αριθμ. 1115/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού ΟΔΕ για την κτηματογράφηση των δημοτικών ακινήτων στις κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα, Δήμου Μαραθώνος
 • την ανάγκη τροποποίησης της υπ αριθ 1115/2019 αποφάσεως με θέμα: Ορισμός Ομάδας Διοίκησης Έργου για την κτηματογράφηση των δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στις κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα, Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την τροποποίηση της υπ αριθ 1115/2019 αποφάσεως με θέμα :Ορισμός Ομάδας Διοίκησης Έργου για την κτηματογράφηση των δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στις κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα, Δήμου Μαραθώνος ως κατωτέρω:

Συγκροτεί ομάδα διοίκησης έργου για την κτηματογράφηση των δημοτικών ακινήτων στις κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος, αποτελούμενη από τους

 • κ. Μακρή Δημήτριο, εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα που αφορούν πολεοδομικές μελέτες, επέκταση/τροποποίηση σχεδίων πόλεων, εφαρμογής ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων & σύνταξη πράξεων εφαρμογής.  
 • κ. Ηλία Σπυρίδωνα, Πρόεδρο Κοινότητας Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος
 • κα Αβραμίδη Αγγελική, Πρόεδρο Κοινότητας Γραμματικού Δήμου Μαραθώνος
 • κα Αξαρίδου Βαρβάρα, Προϊσταμένη Τμήματος Συγκ/νιών και Εγκαταστάσεων, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
 • κ. Φούντα Αθανάσιο, Προϊστάμενο Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
 • κα Λάμπρου Σωτήρχου Άννα, Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
 • κα Φλώρου Αικατερίνη, υπάλληλο ιδαχ Δήμου Μαραθώνος, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού

Η Ο.Δ.Ε. θα αναλάβει τον έλεγχο των μερίδων, την συγκέντρωση των τίτλων ιδιοκτησίας που αφορούν σε ακίνητα των δημοτικών κοινοτήτων Βαρνάβα και Γραμματικού Δήμου Μαραθώνος, τον εντοπισμό αυτών, την τοπογραφική αποτύπωσή τους όπου κρίνεται αναγκαία, την συμπλήρωση και υποβολή εμπροθέσμως των δηλώσεων στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο καθώς και την παρακολούθηση της διαδικασίας ανάρτησης έως την οριστικοποίησή της δηλαδή υποβολή δηλώσεων, ενστάσεις, εκδίκαση ενστάσεων, τελικές εγγραφές κ.λ.π.

Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΝΧΒΩΛΜ-3ΛΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΧΒΩΛΜ-3ΛΥ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *