Τροποποίηση της υπ αριθ 150/2021 αποφάσεως

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ αριθ 150/2021 αποφάσεως με θέμα: Περί συγκρότησης επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας ακινήτων Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, Παιδικών Εξοχών και γενικά ιδρυμάτων παιδικής προστασίας φορέων ιδιωτικού δικαίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 194 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006)

γ) Την υπ’ αριθμ. Π1β/Γ.Π. οικ.4866/11-01-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 152/03-02-2012, τ. Β΄) περί «Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. Γ2β/147/15-1-1999 (ΦΕΚ 21/1999, Τ. Β΄) απόφασης περί σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας»

δ) Η υπ αριθ Δ27/οικ16952/707/2013 (ΦΕΚ 1327/2013 τ.Β΄) απόφαση

ε) Η υπ αριθ Δ22/οικ11828/293/2017 (ΦΕΚ 1157/2017 τΒ΄) απόφαση

στ) Το υπ’ αριθ. 145/3-9-2013 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα

ζ) Την υπ’ αριθμ. 1267/2019 απόφαση περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου μας

η) Την υπ’ αριθμ. 59/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί συγκρότησης επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας ακινήτων Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, Παιδικών Εξοχών και γενικά ιδρυμάτων παιδικής προστασίας φορέων ιδιωτικού δικαίου, και την ανάγκη τροποποίησής της

θ) Το υπ αριθ πρωτ 502204/14-07-2020 έγγραφο Γεν Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής

ι) Την υπ αριθ 150/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Περί συγκρότησης επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας ακινήτων Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, Παιδικών Εξοχών και γενικά ιδρυμάτων παιδικής προστασίας φορέων ιδιωτικού δικαίου».

ια) Την υπ αριθ 203/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα : «Αυτοδίκαιη αποδοχή αίτησης παραίτησης και λύσης υπαλληλικής σχέσης του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Κολοβού Γεωργίου του Δημητρίου»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.Την τροποποίηση της υπ αριθ 150/201 αποφάσεως με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας ακινήτων Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, Παιδικών Εξοχών και γενικά ιδρυμάτων παιδικής προστασίας φορέων ιδιωτικού δικαίου» ως κατωτέρω:

Συγκροτούμε επιτροπή, έργο της οποίας είναι η εξέταση της καταλληλότητας ακινήτων Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, Παιδικών Εξοχών και γενικά ιδρυμάτων παιδικής προστασίας φορέων ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά συγκεντρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων αποφάσεων που ορίζουν τις προδιαγραφές για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Η επιτροπή αποτελείται από:

α. Την κα Βαΐτση Βασιλική υπάλληλο Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΤΕ κλάδου Επαγγελμάτων Υγείας  & Πρόνοιας, με αναπληρώτριά της την κα Παπαχατζή Όλγα υπάλληλο της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

β. Την κα Καναβάκη Μαρία, υπάλληλο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Μαραθώνος, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με βαθμό Α΄, με αναπληρωτή της τον κ. Κατσαγώνη Στέφανο μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄ και Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δήμου Μαραθώνος.

γ. Τον κ Κανέλλο Αναστάσιο, μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α΄ και Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος, με αναπληρωτή του την κα Χατζηιωάννου Κων/να μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών με βαθμό Α΄ και Προϊσταμένη Τμήματος Συγκ/κών και Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

δ. Όταν η άδεια που θα χορηγηθεί αφορά μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, θα συμμετέχει εκπρόσωπος του συλλογικού οργάνου των ιδιοκτητών μονάδων ΦΠΑΔ,  και θα είναι

Ο κ. Σταθόπουλος Γεώργιος, ιδιοκτήτης του Παιδικού Σταθμού «ΠΟΛΚΑ ΦΡΟΕΛΕΝ» Ελπίδος 4 Κηφισιά, με αναπληρώτριά του την κα Ανδρέου Βαρβάρα, ιδιοκτήτρια του Παιδικού Σταθμού «ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ», Λ. Λαυρίου 98 Παιανία.

2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ07ΛΩΛΜ-Γ6Φ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ07ΛΩΛΜ-Γ6Φ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •