Τροποποίηση της υπ αριθ 400/2021 αποφάσεως

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ αριθ 400/2021 αποφάσεως με θέμα: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στην ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 405/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3250/2004  όπως συμπληρώθηκε με το Ν.3536/2007

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

ε) Την υπ αριθ 375/2021 απόφαση με θέμα: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Μαραθώνος

στ) Την υπ αριθ ΣΟΧ 4/2021 ανακοίνωση με αριθ πρωτ 19701/12-10-2021 Για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης)

ζ) Την υπ αριθ 400/2021 απόφαση με θέμα : Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στην ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Μαραθώνος και την ανάγκη τροποποίησής της λόγω ******

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.Την τροποποίηση της υπ αριθ 400/2021 αποφάσεως με θέμα: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στην ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Μαραθώνος, ως εξής:

α. Λάσκος Αργύριος του Χρήστου, Eντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μαραθώνος

β. Χαλυβδόπουλος Θωμάς του Σπυρίδωνα, Προϊστάμενος Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών  Δήμου Μαραθώνος

γ. Κατσαγώνης Στέφανος του Λεωνίδα, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δήμου Μαραθώνος

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Σαφρά Μαρία του Παναγιώτη κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α’.

2. Η παρούσα  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω5ΕΨΩΛΜ-ΔΨΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5ΕΨΩΛΜ-ΔΨΗ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •