Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 987/2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα: Ανάθεση υπογραφής εγγράφων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1069/2019                          

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών

γ)  Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 987/2019 απόφαση του, ως κατωτέρω:

1.Εξουσιοδοτεί τον Χαλυβδόπουλο Θωμά του Σπυρίδωνος, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών:

Να συνυπογράφει με εντολή του όλες τις αποφάσεις (μεταδημότευσης, προσθήκη κυρίου ονόματος, εγγραφής, διαγραφής κ.λ.π.) που εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Να υπογράφει διαβιβαστικά έγγραφα του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου που αφορούν διεκπεραίωση αλληλογραφίας με Στρατολογία, ΔΟΥ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και ιδιώτες

Να υπογράφει έγγραφα (διαβιβαστικά, κλπ.) του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού προς υπηρεσίες, που θα αφορούν:

–  τις αναρρωτικές άδειες των εργαζομένων προς τις υγειονομικές επιτροπές

– τις αυτεπάγγελτες αναζητήσεις της γνησιότητας των τίτλων σπουδών, γνώσεων και δεξιοτήτων και ποινικών μητρώων των εργαζομένων

– τα ερωτήματα που απευθύνονται σε Υπουργεία, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΙΚΑ, ΑΣΕΠ, ΟΑΕΔ, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κ.λ.π.

– Να υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών (κανονικών, αναρρωτικών, ειδικών κλπ) όλου του προσωπικού του Δήμου.

  1. Εξουσιοδοτεί τον Δημήτριο Κλεφτάκη του Θεοφάνη, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου, Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών:

Να υπογράφει με εντολή του όλα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από το τμήμα του

(οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, εντοπιότητας, ταυτοπροσωπίας κλπ)

Να συνυπογράφει τις διαδικασίες αδηλώτου, προσθήκη κυρίου ονόματος στα μητρώα αρρένων, αποφάσεις μεταδημότευσης

Να υπογράφει βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας

Αναπληρώτρια του κου Κλεφτάκη σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ορίζονται οι: Δερμετζιάν – Γκινοσάτη Μαρία του Γρηγορίου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄, η Στάμου Σταματίνα του Σπυρίδωνος μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικού με Βαθμό Β΄  και η Σκόρδη-Τσούρα Αικατερίνη του  Αντωνίου  υπάλληλος ιδαχ  ΔΕ  Διοικητικού  με βαθμό Α΄

  1. Εξουσιοδοτεί την Παπαϊωάννου Αρετή του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών:

Να υπογράφει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των υπαλλήλων, πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων, κοινοποιήσεις προς υπαλλήλους.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •