Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπερωριακή απασχόληση ληξιάρχων Απριλίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 555/2019               

ΘΕΜΑ: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης ληξιάρχων Δήμου Μαραθώνος  για τον μήνα Απρίλιο 2019.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

 Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου» (ΦΕΚ 87Α/2010).

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /2007)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2503/1997

δ) Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»

ε) Την υπ αριθ 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

στ) Την υπ αριθ 600/2014 απόφαση Αντιδημάρχου Μαραθώνος περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχων στον Δήμο Μαραθώνος (ΦΕΚ 3116/Β/2014)

ζ) Την υπ’ αριθμ. ΤΑΔΚ 1075/2016/19-12-2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί μερικής ανάκλησης της αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως προς τον Δήμο Μαραθώνος, ώστε να αποτελείται εφεξής από τρεις Ληξιαρχικές Περιφέρειες, ήτοι των Δημοτικών Ενοτήτων Μαραθώνα, Βαρνάβα και Γραμματικού (ΦΕΚ 4418/Β/30-12-2016).

η) Την υπ’ αριθμ. 6983/2627/1-2-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξίαρχου στη Δημοτική Ενότητα Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 700/Β/7-3-2017)

θ) Την υπ’ αριθμ. 19/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2019 (ΦΕΚ 178/Β/2019).

ι) Την με αριθ. πρωτ. 49157/13807/13-05-2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΗΛΟΡ1Κ-2ΒΤ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί αποδοχής της παραίτησης του Δημάρχου Μαραθώνος κ. Ηλία Ψηνάκη του Παναγιώτη.

ια) Το από 23-05-2019 πρακτικό της ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος  «ΠΟΛΙΤΕΣ» που αφορά την εκλογή νέου Δημάρχου Μαραθώνος μετά την παραίτηση του κ. Ηλία Ψηνάκη

ιβ) Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή νέου Δημάρχου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 1. Εγκρίνουμε υπερωριακή εργασία για τον μήνα Απρίλιο 2019 για τους μόνιμους & ι.δ.α.χ. υπαλλήλους του Δήμου μας που ασκούν καθήκοντα ληξιάρχου στις δημοτικές ενότητες ως εξής:

 

 

Α/Α  ΚΛΑΔΟΣ /                          ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

        ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 1. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ-ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΑΝΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ          Τοπική Ενότητα Γραμματικού                       20 ώρες

 

 1. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Δημοτική Ενότητα Βαρνάβα                        20 ώρες

 

 1. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δημοτική Ενότητα Μαραθώνα                       20 ώρες

 

 1. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Ζαγάρης

 

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •