Υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και φιδοαπώθησης

Υπηρεσίες απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου και της Ε’ Κατασκήνωσης.

 

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών στα σχολικά κτήρια, στα δημοτικά κτήρια, στο σταθμό μεταφόρτωσης και στην Ε΄ Παιδική κατασκήνωση, εκτιμώμενης αξίας 18.891,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 10/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης   Υποδομών.

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω υπηρεσιών έχουν εκδοθεί:

α) οι με αριθ. πρωτ. 12335/18-06-2019 και 12336/18-06-2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) με ΑΔΑ: 6Ε7ΡΩΛΜ-ΡΤΣ και 9Π2ΔΩΛΜ-2ΜΓ αντίστοιχα

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί των ανωτέρω αποφάσεων, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α.α. 220 και 221.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την Τετάρτη 26/06/2019 και ώρα 12:30 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης.

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
 2. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
 4. Υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
 5. Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της με αριθ. 10/2019 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών και ότι η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
 7. Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, με έναν (1) υπεύθυνο επιστήμονα, εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σε επικυρωμένο αντίγραφο.
 8. Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ασφαλιστικής κάλυψης έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια των πραγματοποιούμενων εφαρμογών.
 9. Αντίγραφα πτυχίων ή αδειών μόνιμου επιστημονικού προσωπικού που απασχολεί στην επιχείρησή του (Γεωπόνο ΠΕ ή ΤΕ, Κτηνίατρο, κλπ) με εμπειρία στο αντικείμενο.
 10. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
 11. Αποδεικτικά εμπειρίας επιτυχούς εκτέλεσης ανάλογων έργων, απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας, καταπολέμησης κουνουπιών σε αντιστοίχου μεγέθους εγκαταστάσεις και σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.
 12. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
 13. Κατάλογο με τα φαρμακευτικά σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν, ο οποίος θα συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγκρίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΟΦ, τις απαραίτητες άδειες, τα δελτία ασφαλείας των προϊόντων της παρασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα και από τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία.
 14. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

 1. Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Ζαγάρης


 

Σχολιάστε