Υποβολή Μηνυτήριας Αναφοράς κατά παντός υπευθύνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Μηνυτήριας Αναφοράς κατά παντός υπευθύνου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ .

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιη’ του Ν. 3852/2010, ως ισχύει.

β) Τη με Α.Β.Μ.: Ε19-4114 Μηνυτήρια Αναφορά του δημότη Μαραθώνα Αν. Χρυσίνα κατά παντός υπευθύνου, σχετικά με το έργο «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού» και τις υπόνοιες που δημιουργήθηκαν στον αναφέροντα (σύμφωνα και με τα ιστορούμενα στη μηνυτήρια αναφορά στοιχεία), ότι από πράξεις και παραλείψεις τρίτων δεν τηρήθηκε η νομιμότητα κατά τη μελέτη και κατασκευή του έργου και ότι έχουν τελεσθεί και συνεχίζουν να τελούνται παράνομες πράξεις που παραβιάζουν ευθέως τους νόμους του Κράτους, αποτελούν απειλή τόσο για το περιβάλλον όσο και για τη δημόσια υγεία.

γ) Την πρόσφατη μακροσκοπική διαπίστωση των υπηρεσιών του Δήμου ότι στο εν λόγω έργο υφίστανται σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες – βλάβες και ζημίες ιδίως όσον αφορά στις μαύρες μεμβράνες στεγανότητας που φέρονται να έχουν καταστραφεί, γεγονός το οποίο πιστοποιείται με τη με αριθ. πρωτ. 285524/7-5-2020 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (αναθέτουσας αρχής) με την οποία συγκροτείται Επιτροπή για την εξέταση των βλαβών.

δ) Τη Δ.Υ./12-5-2020 γνωμοδότηση της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου Γεωργίας Κωτούλια, σύμφωνα με την οποία υπό τα νέα αυτά στοιχεία φαίνεται ότι υπάρχουν  ενδείξεις ότι έχουν τελεσθεί πράξεις οι οποίες παραβιάζουν ευθέως τους Νόμους του Κράτους και συνεπώς πρέπει να αναζητηθούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και να προσωποποιηθεί  η ποινική ευθύνη την οποία τυχόν υπέχουν από την αρμόδια για τη διερεύνηση του συμβάντος Εισαγγελική Αρχή και εν προκειμένω από τον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος.                                                                                                       

ε) Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή αδυνατεί να συγκληθεί έγκαιρα, επιβάλλοντας τη λήψη άμεσης απόφασης από το Δήμαρχο δεδομένου ότι υφίσταται κίνδυνος βαρύτατης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου από την αστοχία υλικού ή την κακή κατασκευή.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την υποβολή Μηνυτήριας Αναφοράς προς τον κ. Εισαγγελέα Περιβάλλοντος του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να διερευνηθεί αν συντρέχει περίπτωση τέλεσης ποινικών αδικημάτων σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς επίσης και να προσωποποιηθούν αυτά, αποκαθιστώντας τη νομιμότητα.

2. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (324/2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΔ8ΗΩΛΜ-ΗΑΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔ8ΗΩΛΜ-ΗΑΦ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •