Ψήφιση – έγκριση του Ειδικού Σχεδίου του Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

Σήμερα, 27 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 έως 13:00, διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.03.20) και τις υπ. αρ. 18318/13.03.2020 & 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8) μελών συμμετείχαν τα οκτώ (8) μέλη,

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Τσίρκας Στέργιος Πρόεδρος  
2 Ευαγγελόπουλος Νικόλαος Τακτικό μέλος  
3 Ζορμπάς Γεώργιος Τακτικό μέλος  
4 Κυπαρίσσης Ευάγγελος Τακτικό μέλος  
5 Λάσκος Αργύριος Τακτικό μέλος  
6 Μακρής Δημήτριος Τακτικό μέλος  
7 Στάμος Χρήστος Τακτικό μέλος  
8 Σωτηρίου Ευάγγελος Τακτικό μέλος  

ενώ στη συνεδρίαση συμμετείχε μετά από πρόσκληση και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

Θέμα 4ο: Ψήφιση – έγκριση του Ειδικού Σχεδίου του Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών  εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών σύμφωνα με την 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».

Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού, και αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος κ. Ευάγγελος Κυπαρίσσης, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου του Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών  εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών σύμφωνα με την 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» ως κατωτέρω:

Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας με έγγραφό της μας διαβίβασε το με αριθ. πρωτ: 3752/25.5.2018 Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας , Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών. Έπρεπε να συντάξουμε το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών  για το Δήμο μας.

Έχοντας υπόψη :

 1. Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις., (ΦΕΚ 73/Α΄/2014).
 2. Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 102/Α΄/2002).
 3. Π.Δ.151/3-6-2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004) Οργανισμός Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 4. Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).
 5. Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009)
 6. Το αριθ. πρωτ . 8797/6.12.2019 έγγραφο της ΓΓΠΠ «4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”

Οι δασικές πυρκαγιές είναι φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”  (Προσθήκη 1 στο Παράρτημα Α΄) και δύναται να προκαλέσουν:

 • Τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών.
 • Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στον πρωτογενή τομέα (δασικά προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές και εγκαταστάσεις της χώρας (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στη δασική αναψυχή και τον τουρισμό εν γένει.
 • Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων. Οι δασικές πυρκαγιές είναι δυνατόν να προκληθούν από φυσικά αίτια (πτώση κεραυνών) ή από ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του αρθ. 25 του Ν. 998/1979. Οι περιοχές αυτές απεικονίζονται σε χάρτη στον ιστοχώρο της ΓΓΠΠ, στην ενότητα «Θεματικοί Χάρτες Σχεδίων Π.Π.».

Τα ευαίσθητα στις πυρκαγιές δασικά οικοσυστήματα στη χώρα μας εντοπίζονται κυρίως στην παραλιακή, λοφώδη και υποορεινή περιοχή, όπου κυριαρχούν ενώσεις φρυγάνων, διαπλάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και πευκοδάση.

Οι περιοχές αυτές με υψόμετρο 0-600 μ. θεωρούνται ζώνες σημείων έναρξης των περισσότερων δασικών πυρκαγιών, χωρίς να αποκλείεται η εμφάνισή τους και σε περιοχές με μεγαλύτερα υψόμετρα (ορεινός όγκος), ιδιαίτερα σε χρονιές που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωσή τους.

Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας ορίζεται από 1ης Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το αρθ. 1 της ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999.

 Με βάση τα άρθρα 23 & 25 του Ν. 998/79 προκύπτει η υποχρέωση (για τους Φορείς, που αναφέρονται για δράσεις που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών) ανάπτυξης μηχανισμού και λήψης μέτρων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, έχει αποδειχθεί, με βάση την εμπειρία των προηγουμένων ετών, ότι απαιτείται συντονισμός και στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.

 Βασική προϋπόθεση για τη λήψη συντονισμένων μέτρων και δράσεων από τους φορείς, αποτελεί η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων τους ανά δράση, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, με κύρια αποστολή το συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της διαχείρισης κινδύνων από την εκδήλωση καταστροφών, στα πλαίσια εφαρμογής της παραγράφου του αρθ.6 παρ. 2 της ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 (ΦΕΚ 713/Β΄/1999), του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/7-4- 2003), καθώς και του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.

Με βάση τα ανωτέρω και για λόγους διάκρισης των επιμέρους δράσεων που απαιτούνται σε όλες τις φάσεις αντιμετώπισης κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών, έγινε διαχωρισμός του Σχεδίου σε έξι μέρη:

Στο Πρώτο Μέρος: Έργα, δράσεις και μέτρα πρόληψης.

Στο Δεύτερο Μέρος: Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας – ελέγχου και καταστολής – υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος – αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

Στο Τρίτο Μέρος: Ρόλοι, αρμοδιότητες και κύριες δράσεις των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών

 Στο Τέταρτο Μέρος: Ρόλοι, αρμοδιότητες και κύριες δράσεις Δήμων, Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών

Στο Πέμπτο Μέρος: Συντονιστικές οδηγίες υλοποίησης δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους

Στο Έκτο Μέρος: Χρηματοδοτικά

Με βάση τα παραπάνω συντάξαμε το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου μας, 210 σελίδων  στο οποίο επισυνάπτονται τα παραρτήματα Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ, και το Παράρτημα Η (που περιγράφει το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος για την εφαρμογή του σχεδίου) και σας το θέτω υπόψη για έγκριση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. θ του άρθρου 63 του ν.3852/010 η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του πολίτη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη της:

–  τις διατάξεις των άρθρων των ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων

–  το υποβληθέν σχέδιο και τα παραρτήματα αυτού,

Αποφασίζει ομόφωνα

προβαίνει στην έγκριση της εισήγησης του Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού, και αρμόδιου για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος, κ. Ευάγγελου Κυπαρίσση, και διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών του Δήμου Μαραθώνα  για το έτος 2020, το οποίο περιλαμβάνει και τα επιμέρους μνημόνια σύμφωνα με το Νόμο, προς ψήφιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2020.

Ο Πρόεδρος                        

Στέργιος Τσίρκας    

FIRE 2020 new

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •