1η Ειδική συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

websupport Πολιτική Προστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στην  1Η Ειδική συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής  Προστασίας»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του N.3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 102/Α/2002).
 2. Τις διατάξεις του N.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).
 3. Την Υ.Α 1299/7.4.2003 ΄Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ { ΦΕΚ 423/Β/2003}
 4. Τον Ν. 4662/7.2.20 -ΦΕΚ 27/Α/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείς Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας , αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».
 5. Η ΚΥΑ 181752/2052/02.05.2019 “Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και της Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο (ΦΕΚ 1525/Β/2019).
 6. Τον  Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας , του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις {ΦΕΚ 73/α/2014}
 7. Το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου .
 8. Το με αριθ. πρωτ. 8797/6.12.19 Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»
 9. Το με αριθ. πρωτ. 4700/19.6.20 Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών άμεσης/βραχείας διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ » στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»
 10. Το με αριθ. Πρωτ. 8784/06.12.2019 «1η  Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την Κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
 11. Το αριθ. Πρωτ. 9052 /18.12.2019  3η Έκδοση Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών.
 12. Tην  ΑΔΣ 132/21 περί : «Ανασυγκρότησης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας».
 13. Την ΑΔΣ 133/21 περί: « Ορισμού δύο δημοτικών συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείσθε να συμμετάσχετε, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  στην  1η  Ειδική  Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος που θα γίνει στις: 13η Απριλίου 2022 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη   με ώρα έναρξης 10.00 π.μ.

Τα μέλη του Σ.Τ.Ο θα συζητήσουν και θα λάβουν αποφάσεις  σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται και στο  αρ. πρωτ: 2093/23.3.22 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

 1. Τον προγραμματισμό έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας, καθώς και σε εγκαταστάσεις/υποδομές αρμοδιότητας εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων σε συνεργασία με αρμόδιες κατά τόπους δασικές υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται.
 2. Την διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.
 3. Το συντονισμό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από δασικές πυρκαγιές στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»
 4. Ζητήματα και διαδικασίες υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
 5. Γενικό Σχέδιου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»
 6. Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Υπογραφή Μνημονίων συνεργασίας με  τις Εθελοντικές Ομάδες του Δήμου μας.
 • Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Ν. Βουτζά –ΠΥΣΕΘ ,
 • Σωματείο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα –ΣΕΔΜ ,
 • Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Μαραθώνα- ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α,
 • Έφιππο Εθελοντικό Σώμα  Πολιτικής Προστασίας Μαραθώνα.  ΕΦ.Ε.Σ.Π.Π
 1. Υπογραφή Μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς – Αλιευτικούς Συλλόγους, Ναυτικούς Ομίλους , Ιδιώτες που έχουν σκάφη αναψυχής προκειμένου να συμμετέχουν εθελοντικά σε γεγονότα έκτακτης ανάγκης.
 2. Την συμβολή και συνεργασία του Δήμου στη συντήρηση και βελτίωση του Δασικού οδικού Δικτύου με τα Δασαρχεία Πεντέλης και Καπανδριτίου.
 3. Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας Αντιπυρικής Περιόδου 2022.
 4. Καθώς και με κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο και αφορά στη λήψη και υλοποίηση προληπτικών μέτρων και δράσεων .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Ο

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •