3η επαναληπτική ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων

websupport Θέσεις εργασίας

3η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 2)

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.5,6 & 7 του Ν.4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ 206 Α΄), όπως ισχύει, σχετικά με την άσκηση των ασκούμενων δικηγόρων

Β. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214 Α΄) Αύξηση του χρόνου άσκησης δικηγόρων στα δικαστήρια-Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν.4194/2013

Γ. Την υπ’ αριθ. 18402/19-04-2022 (ΦΕΚ 2285/2022 τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης σχετικά με τον αριθμό των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος, το ύψος της αμοιβής τους και τις σχετικές διαδικασίες

Δ. Τη βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί της ύπαρξης πιστώσεων

Ε. Την υπ αριθ  60/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος

ΣΤ. Τις υπ αριθ πρωτ 14667/01-07-2022, 21505/09-09-2022 & 27024/11-11-2022 ανακοινώσεις προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Μαραθώνος

Ζ. Το γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση από ασκούμενο δικηγόρο

                                              ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους/τις υποψηφίους/ες  δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους διάρκειας μέχρι 12 μηνών στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος να υποβάλλουν την αίτησή τους για την πλήρωση δύο (2) θέσεων

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ –ΩΡΑΡΙΟ-ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

-Το χρονικό διάστημα της άσκησής τους ορίζεται σε 12 μήνες

-Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας

-Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου καθώς και της απασχόλησης των υποψηφίων δικηγόρων θα είναι η δικηγόρος με πάγια αντιμισθία-έμμισθη εντολή που υπηρετεί στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος

-Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Η αμοιβή του ασκούμενου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο.

Β. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Δήμο Μαραθώνος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@marathon.gr

Η αίτηση θα είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και θα πρέπει να κατατεθεί εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας επαναληπτικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.marathon.gr)

Κατά την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν:

 1. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 3. Τίτλους σπουδών
 4. Βεβαίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου από την οποία προκύπτει ο Α.Μ. του ασκούμενου εφόσον έχει ήδη εγγραφεί ως ασκούμενος ή ότι έχει καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στον οικείο δικηγορικό σύλλογο αλλά δεν έχει λάβει ακόμα αριθμό μητρώου ασκούμενου καθώς εκκρεμεί η αποδοχή αίτησης ή εγγραφής του αιτούντα στο ειδικό μητρώο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ή ότι πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο και εφόσον επιλεγεί θα εγγραφεί πριν την έναρξη της άσκησής του με την υποχρέωση να προσκομίσει σχετική βεβαίωση.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι συγκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις  υπερβαίνουν τον αριθμό των δύο (2) διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από :

 1. Την δικηγόρο με πάγια αντιμισθία-έμμισθη εντολή που υπηρετεί στο Δήμο Μαραθώνος
 2. Τον Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος και
 3. Την Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού Δήμου Μαραθώνος

Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Σε περίπτωση που εμφανιστεί ένας (1) ή κανένας ασκούμενος η ανακοίνωση θα αναρτηθεί εκ νέου.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.marathon.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 26/01 έως 6/2/2023

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •