Aνάθεση των υπηρεσιών διαμόρφωσης χώρου Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης της μελέτης και απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών διαμόρφωσης χώρου Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα (Κοιμήσεως Θεοτόκου)»».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Του Ν.4605 /19 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 9. Την ΥΠ.ΕΣ. 18200/13.03.2020: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
 10. Του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α΄03-04-2020) Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

 (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις.

 1. Την αναγκαιότητα των εργασιών διαμόρφωσης χώρου Κοιμητηρίου σε όμορο ακίνητο που ανήκει ιδιοκτησιακά στη Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα (Κοιμήσεως Θεοτόκου)
 2. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 70.6277.13 του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, κατόπιν της 54/2020 Α.Δ.Σ «περί αποδοχής ποσού από πιστώσεις ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού»
 3. Την από 30-03-2020 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών
 4. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ006520743/03-04-2020
 5. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 5581/03-04-2020 (με ΑΔΑ: ΨΦΘΜΩΛΜ-0ΓΞ) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 165, βάση της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος20REQ006523332/03-04-2020.
 6. Την με αριθ. πρωτ. 5595/03-04-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προς τους: Α) Δουρούμη Μιχαήλ – Ζούρας Αναστάσιος Ο.Ε και Β) Ζντράβα Μπεσνίκ
 7. Τις προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου από α) Δουρούμη Μιχαήλ – Ζούρα Αναστάσιος Ο.Ε και έλαβε αριθμό 6030/15-04-2020 και β)  Ζντράβα Μπεσνίκ και έλαβε αριθμό 5920/13-04-2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για τις εργασίες διαμόρφωσης χώρου Κοιμητηρίου σε όμορο ακίνητο που ανήκει ιδιοκτησιακά στη Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα, συνολικού προϋπολογισμού 774,00 Ευρώ για τις ομάδες Α + Β της τεχνικής περιγραφής.
 2. Την έγκριση της από 30/04/2020 Τεχνικής Περιγραφής της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών
 3. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω εργασιών για την: Ομάδα Α: στην ΜΠΕΣΝΙΚ ΖΝΤΡΑΒΑ του VEIS, με έδρα τη θέση Κατσαντώνη, Άνω Σχοινιά 29, Μαραθώνας  Α.Φ.Μ. 065360262, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης στην τιμή ποσού 2.914,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (καθαρή αξία 2.350,00 € + Φ.Π.Α. 24% 564,00  € = συνολική αξία 2.914,00 €) Ομάδα Β: στην εταιρεία ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΜΙΧ. – ΖΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο.Ε, Χωματουργικές εργασίες, με έδρα την Παραλία Σχοινιά Μαραθώνα, Α.Φ.Μ. 099941372, Δ.Ο.Υ Παλλήνης, στην τιμή του ποσού 1.860,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (καθαρή αξία 1.500,00€ + Φ.Π.Α. 24% 360,00€)

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 286/2020 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΟΤ7ΩΛΜ-ΟΤ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΤ7ΩΛΜ-ΟΤ0

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •