Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Aνάθεση υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων

administrator Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει:

1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και
διαχειρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των ορίων του Δήμου Μαραθώνος
συνολικού προϋπολογισμού 24.600,00 Ευρώ.
2. Την έγκριση της με αριθμό 1/2019 Μελέτης της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης, Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας.
3. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών της εφαρμογής του προγράμματος
περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των ορίων του Δήμου
Μαραθώνος στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα την θέση Πάτημα, Τ.Κ. 194 00,
Κορωπί, τηλ. 210-6020202, Α.Φ.Μ. 090030443, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, συνολικού ποσού των

24.600,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (ήτοι καθαρό ποσό 19.838,71€, ΦΠΑ 24%
4.761,29€, σύνολο 24.600,00€).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (520/2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό
τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου ( http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Σχολιάστε