Αποτελεσματικότητα και στρατηγική στον Τομέα της Ανακύκλωσης του Δήμου Μαραθώνος

websupport Ανακύκλωση, Δελτία τύπου

Τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί και θα πραγματοποιηθούν από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη μέχρι και το τέλος του έτους, στον τομέα της Ανακύκλωσης του Δήμου Μαραθώνος, ανακοινώνει ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νίκος Καραγιάννης. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: Τοποθέτηση καφέ κάδων …

Απευθείας ανάθεση συμβούλου υποστήριξης για την επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης συμβούλου υποστήριξης για την επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών …

Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  567/20 Α Π Ο Φ Α Σ Η       A N T I Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ ΘΕΜΑ : Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας  λαμβάνοντας …

Σύμβουλος υποστήριξης για την επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες σύμβουλου υποστήριξης για την επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, εκτιμώμενης αξίας 24.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 13/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, …

Ποιότητα θαλασσινού νερού παραλίας Βαρνάβα

websupport Δελτία τύπου

Ανακοίνωση Τα αποτελέσματα ελέγχου δειγμάτων θαλασσινού νερού που ελήφθησαν την Τρίτη 18/08/2020 από 2 διαφορετικά σημεία στην Παραλία Βαρνάβα  είναι εντός των φυσιολογικών ορίων και συνεπώς κατάλληλα για κολύμβηση.  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

websupport Θέσεις εργασίας

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν. 4713/2020 (Α’ 147) Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α’ 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως …

Προβλήματα και αποκατάσταση βλαβών υδροδότησης κοινότητας Βαρνάβα (παραλία Βαρνάβα)

websupport Δελτία τύπου

Ανακοίνωση Η Υπηρεσία Ύδρευσης λαμβάνοντας υπόψιν τόσο τις σχετικές αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου όσο και κατοίκων της περιοχής Παραλίας Βαρνάβα – Πανοράματος  (υδροδότηση από Κεντρικό Δίκτυο και όχι από Πηγή) προέβη σε έργο αναβάθμισης και βελτίωσης στην περιοχή Ντόρμπερι. Το …

Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας, Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας, Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνα, εκτιμώμενης αξίας 4.994,70 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην από 21/5/2020 μελέτη της …

Προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΟ Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής (η οποία …

Παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών προγράμματος GENESIS και συστήματος Δημοσιολογιστικής παρακολούθησης για το έτος 2020

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΟ Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών προγράμματος GENESIS και συστήματος Δημοσιολογιστικής παρακολούθησης για το έτος 2020 …