Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  18/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη Το Ν .3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010)Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και την Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης Το …

Επιβολή προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  955/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ          Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας  λαμβάνοντας υπόψη : Την αρ. 580/2020 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας Την αρ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε …

Παραχώρηση χώρων σχολείων ως Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  864/20 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου», 59 «Αντιδήμαρχοι» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»( ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄). Την …

Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  567/20 Α Π Ο Φ Α Σ Η       A N T I Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ ΘΕΜΑ : Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας  λαμβάνοντας …

Περί προκήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης σε τρία τμήματα της παραλίας Μαραθώνα

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης     496/20 Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας  λαμβάνοντας υπόψη : Την αρ. 960/2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας  2.Τις διατάξεις τις διατάξεις του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα ιδίως τα άρθρα …

Παραχώρηση περιπτέρων

Διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου επί της Λ. Μαραθώνος (έμπροσθεν Αγ. Κωνσταντίνου)

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης     1261/19  Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας  λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αρ. 960/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου  Οικονομικής Διαχείρισης     Την  αρ. 298/17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση για τον καθορισμό όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση …

Επιβολή προστίμου

Επιβολή προστίμου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης: 1113 Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη : Το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2539/97 των άρθρων 6 παρ. 5 και 7 παρ. 6 του Ν. 1080/80 , του άρθρου 18 …

Επιβολή προστίμου

Επιβολή προστίμου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αριθμός Απόφασης  731 ΘΕΜΑ : Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου   ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ   Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη Το Ν .3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010)Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και την Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης Το Ν. 4555/18 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εμποροπανηγύρεις Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα έτους 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Δελτία τύπου

Ο Δήμος Μαραθώνος καλεί όσους επιθυμούν και νομιμοποιούνται να συμμετέχουν σε εμποροπανηγύρεις της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος για το 2019, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε όποιες από τις παρακάτω εμποροπανηγύρεις επιθυμούν, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω: 1) Αγίου Παντελεήμονος …

Επιβολή προστίμου

Επιβολή προστίμου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης 602/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη : Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2539/97 των άρθρων 6 παρ. 5 και 7 …

αποκατάσταση οδικού δικτύου

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών έργου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Τεχνικές Υπηρεσίες

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 540/2019 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) του έργου: “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ” . Ανάδοχος: ΙΕΡΑ ΑΤΕ, Εργοληπτική Εταιρεία Δημοσίων Έργων ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του …

αποκατάσταση οδικού δικτύου

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Τεχνικές Υπηρεσίες

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   541/2019 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) του έργου: “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016” . Ανάδοχος: ΖΩΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ, Εργολήπτης Δημοσίων Έργων ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών …

Αποκατάσταση ζημιών

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών έργου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Τεχνικές Υπηρεσίες

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 542/2019 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) του έργου: “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ” . Ανάδοχος: ΙΕΡΑ ΑΤΕ, Εργοληπτική Εταιρεία Δημοσίων Έργων ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Παράταση υποβολής οικονομικών προσφορών

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Δελτία τύπου

Κατόπιν της 01/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σας ανακοινώνουμε ότι για τους διαγωνισμούς : α) Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος και β) Προμήθεια ασφαλτικού υλικού και υλικού 3Α για τη συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μαραθώνος, …

Παραχώρηση περιπτέρων

Επαναδημοπράτηση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας λαμβάνοντας υπόψη: Την αρ.1291/2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81) Το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 Την περίπτ.3 της υποπαρ.ΣΤ.2. …

Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Νέα Μάκρη

Εμποροπανήγυρη στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 20 και 21 Μαϊου 2018

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Δελτία τύπου

Ο Δήμος Μαραθώνος καλεί όσους επιθυμούν και νομιμοποιούνται να συμμετέχουν σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλουν αίτηση για την εμποροπανήγυρη των Αγ. Κων/νου & Ελένης Ν. Μάκρης, η οποία διοργανώνεται την 20ή και 21η Μαϊου 2018, επί της οδού Λιβυσίου και συγκεκριμένα …

Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης

Εμποροπανήγυρη στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ 4 και 5 Μαϊου 2018

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Δελτία τύπου

Ο Δήμος Μαραθώνος καλεί όσους επιθυμούν και νομιμοποιούνται να συμμετέχουν σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλουν αίτηση για την εμποροπανήγυρη του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, η οποία διοργανώνεται στις 4 και 5 Μαϊου 2018, σε χώρο πλησίον της Ιεράς Μονής. Για …

Επιβολή προστίμου

Επιβολή προστίμων

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη 1.Την αρ. 533/17 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης θητείας Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας 2.Την αριθ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος 3.Την …

Φροντίδα αδέσποτων ζώων

Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Ο Αντιδήμαρχος Μαραθώνος κ. Τσουπράς αποφάσισε την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα την θέση Πάτημα, Τ.Κ. 194 00, Κορωπί, τηλ. 2106020202, Α.Φ.Μ. 090030443, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, για την παροχή υπηρεσιών της εφαρμογής του προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης …

Καθορισμός θέσεων της ποσόστωσης 70%-30%

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Οικονομική Επιτροπή

Ο Δήμος Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τα : α) Το αρ. 76 του Ν. 42507/ 14 β) εγκύκλιο 38 /6-6-14 του ΥΠΕΣ γ) την απόφαση 16/17 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δ) Το από 15-2-15 έγγραφο προς την Τροχαία Αγ. …