Είδη καθαριότητας

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την , εκτιμώμενης αξίας 6.451,60€ πλέον ΦΠΑ 24% 1.548,38€, τα οποία αντιστοιχούν στην ομάδα Γ-1.6 του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (σχετ. η με αριθ. Π1/2017 μελέτη και η με αριθ. πρωτ. 6122/29-3-2017 διακήρυξη). Για την …

τρόφιμα παντοπωλείο

Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Μαραθώνος και για τα Νομικά του Πρόσωπα. O προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 298.594,34 …

ανελκυστήρες

Συντήρηση ανελκυστήρων σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Σχολικές Επιτροπές Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 96/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση των ανελκυστήρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2017, …

Επαναληπτική δημοπρασία – καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ -ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική,   που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 κατόπιν των αρ. 203,204 & 205 …