βιβλιοδεσία

Ανάθεση εργασιών βιβλιοδεσίας

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες για την βιβλιοδεσία εκδόσεων εκτυπώσεων Γραφείου Δημάρχου – Αντιδημάρχων καθώς και Μητρώων Αρρένων εκτιμώμενης αξίας 899,00€ με το Φ,Π.Α, όπως αυτή περιγράφεται στην από 27/12/2017 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης …

Pet Microchip Scanner

Προμήθεια σαρωτών ταυτοποίησης δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί σαρωτές για ταυτοποίηση δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων εκτιμώμενης αξίας 200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη από 21/12/2017 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος. Για την κάλυψη …

αθλητικός εξοπλισμός

Εκποίηση πάγιων αθλητικών υλικών | ΚΕΔΜΑ

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η επιτροπή καταγραφής και καταστροφής υλικών, που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.ΜΑ. με την υπ’ αριθμ. 206/2017 απόφασή του, αποτελούμενη από τους ΚΡΥΜΑΝΔΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ και ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ 332/2017 απόφαση του Διοικητικού …

δάπεδο ασφαλείας

Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στο παιδικό σταθμό Νέας Μάκρης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και την τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας έκτασης 150 τετραγωνικών μέτρων στον παιδότοπο (εξωτερικός χώρος) του παιδικού σταθμού Νέας Μάκρης, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία Συνολικό ποσό : 3.750,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). Για την …

υδροφόρο όχημα

Προμήθεια μεταχειρισμένου υδροφόρου οχήματος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια μεταχειρισμένου υδροφόρου οχήματος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομικά κριτήρια προσφορά, …

αλάτι αποχιονισμού

Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί λευκό αλάτι οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού) εκτιμώμενης αξίας 1.934,40 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτό περιγράφεται στην από 27/11/2017 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. Για την κάλυψη της δαπάνης της …

Γιατρός Εργασίας Δήμου Μαραθώνος | Πρόσκληση παροχής υπηρεσιών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες Γιατρού Εργασίας, εκτιμώμενης αξίας 3.518,37 ευρώ, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. Π9/2017 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί: α) …

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Υπηρεσία πιστοποίησης ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες πιστοποίησης και συντήρησης ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 1.800,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφονται στην από 01/11/2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία περιλαμβάνεται επιπλέον ποσό …

προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την την προμήθεια ενός κεντρικού server Η/Υ για την υποστήριξη του λογισμικού της επιχείρησης, μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (2.150,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και συγκεκριμένα: …

κιγκλιδώματα παράθυρα

Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και παραθύρων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια κατασκευή και τοποθέτηση δέκα οκτώ (18) τεμαχίων κιγκλιδωμάτων και δύο (2) τεμαχίων σταθερών παραθύρων από αλουμίνιο για το κτήριο Διοίκησης στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης, για λόγους ασφαλείας …

Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες | Προμήθεια βασικού εξοπλισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια βασικού εξοπλισμού για το πρόγραμμα γαλάζιες σημαίες, εκτιμώμενης αξίας 4.883,12 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτή περιγράφεται στη με αριθμό Π12/2017 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη …

συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων)

Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων | επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 70/2017 (ΨΛΦΜ465ΘΕΕ-ΝΒΤ) & 88/2017 (Ω9ΨΥ465ΘΕΕ-6Σ1) Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων) των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας …

σκούπες φαράσια

Προμήθεια εργαλείων σάρωσης (σκούπες–φαράσια–τσουγκρανόσκουπες)

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί διάφορα εργαλεία σάρωσης (σκούπες – φαράσια – τσουγκρανόσκουπες) εκτιμώμενης αξίας 1.829,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη από 30/10/2017 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου …

εορταστικός στολισμός

Προμήθεια εορταστικού στολισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εορταστικού στολισμού εν όψη των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς έτους 2017, εκτιμώμενης αξίας 1.260,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην από 20/11/2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Για …

εκκενώσεις λυμάτων και αποφράξεις δικτύων

Υπηρεσίες μεταφοράς λυμάτων και αποφράξεων σωληνώσεων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την μεταφορά λυμάτων μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και συγκεκριμένα: Την περιοδική μεταφορά λυμάτων ( τουλάχιστον 24 κυβικών μέτρων κάθε φορά ) …

υδροφόρο όχημα

Προμήθεια μεταχειρισμένου υδροφόρου οχήματος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια μεταχειρισμένου υδροφόρου οχήματος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομικά κριτήρια προσφορά, …

Υπηρεσίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων

Υπηρεσίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων | Επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

2η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 9.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 11/2017 Μελέτη της διεύθυνσης …

Προμήθεια σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένη

Προμήθεια σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί σάκους και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένη εκτιμώμενης αξίας 11.048,40 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη αριθ. 5/2017 Τεχνική ΄Εκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου …

συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων)

Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 91/05-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΗΖΟΕΠΟ-ΗΦΓ & ΑΔΑΜ: 17REQ002184992) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων) των σχολικών μονάδων της …

Επισκευή κλιματιστικών μονάδων

Συντήρηση κλιματιστικών σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 90/05-10-2017 (ΑΔΑ:6Π2ΩΟΕΠΟ-ΛΡΖ & ΑΔΑΜ: 17REQ002184696) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση κλιματιστικών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για …