Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή εγκατάστασης γκαζιού (επανάληψη)

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής της εγκατάστασης και συσκευών γκαζιού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 1.300.00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με …

επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων (επανάληψη)

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής των ψυκτικών μηχανημάτων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 3.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. …

Παραχώρηση περιπτέρων

Θέση περιπτέρου | Δικαιούχοι: Α.Με.Α., πολύτεκνοι, πολεμιστές Κύπρου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Μαραθώνος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση των εξής θέσεων περιπτέρων: μία (1) θέση επί του …

Πάγκος πικ-νικ και ξύλινη αποθήκη

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια πάγκων πικ-νικ και ξύλινης αποθήκης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος (ξύλινος πάγκος και σπιτάκι), εκτιμώμενης αξίας 1.990,20 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στη με αριθ. πρωτ. 26293/10-5-2017 Τεχνική …

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Παιδικοί σταθμοί της “ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ” | Συντήρηση ανελκυστήρων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων (παιδικός σταθμός Νέας Μάκρης, βρεφονηπιακός σταθμός Νέας Μάκρης, παιδικός σταθμός «Πολύτεκνων» Μαραθώνας) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 2.232,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η κάλυψη της δαπάνης θα της ανωτέρω υπηρεσίας θα …

Εξοπλισμός κουζίνας

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια εξοπλισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος (ψύκτες και πλυντήρια), εκτιμώμενης αξίας 6.150,40 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στη με αριθ. πρωτ. 26293/10-5-2017 Τεχνική Έκθεση …

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων κ.λπ. για κήπους και παρτέρια

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί σπόρους, φυτά, δενδρύλλια για κήπους και παρτέρια, κλπ. του Δήμου και της Ε΄κατασκήνωσης, εκτιμώμενης αξίας 4.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 3/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου …

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή εγκατάστασης γκαζιού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής της εγκατάστασης και συσκευών γκαζιού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 1.300.00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 6/2017 Μελέτη της …

επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής των ψυκτικών μηχανημάτων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 3.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 5/2017 Μελέτη της διεύθυνσης …

Παραχώρηση περιπτέρων

Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης περιπτέρων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 κατόπιν της 126/17 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και των 55/17 και 152/17 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης περιπτέρου …

Ηλεκτρολογικό Υλικό

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από …

Επισκευές σχολείων

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016”, με βάση το τιμολόγιο της μελέτης, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους …

υπηρεσίες συντήρησης επισκευής μηχανημάτων κήπων με προμήθεια ανταλλακτικών

Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων κήπων με προμήθεια ανταλλακτικών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης επισκευής μηχανημάτων κήπων με προμήθεια ανταλλακτικών, εκτιμώμενης αξίας 10.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη από 12/5/2017 Τεχνική Έκθεση της διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του …

Εκμίσθωση αγροτεμαχίου

Εκμίσθωση Αγροτεμαχίου στη θέση Μπέη στον Μαραθώνα

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Σχολικές Επιτροπές Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος (ΝΠΔΔ) διενεργεί Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση αρδευόμενου αγροτεμαχίου στη θέση “Μπέη” (έκτασης 7 στρεμμάτων), σχολική περιουσία του 1ου Δημοτικού Μαραθώνα. Η εκμίσθωση γίνεται με δημοπρασία έχοντας …

Βιολογικός καθαρισμός

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση ηλεκτρολογικών βιολογικού καθαρισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συντήρηση – λειτουργία των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 15.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., …

Υπηρεσίες Ηλεκτρολόγου - Υποσταθμοί

Ε’ Κατασκήνωση | Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρικών υποσταθμών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρικών υποσταθμών Νο1 & Νο2 της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 6.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 9/2017 Μελέτη …

Ε’ Κατασκήνωση | Υπηρεσίες συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 8.500.00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 7/2017 Μελέτη της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του …

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Συντήρηση ανελκυστήρων σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 96/2016 και 28/2017 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση των ανελκυστήρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για το …

Γραφική ύλη

Προμήθεια βιβλίων, εντύπων και φακέλων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια βιβλίων, εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την …

Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής Μαραθώνα

Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου | Παροχή υπηρεσιών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη …