Ανάθεση της νυχτερινής φύλαξης του δημοτικού αστικού κοινωφελούς ακινήτου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της νυχτερινής φύλαξης του δημοτικού αστικού κοινωφελούς ακινήτου ΚΦ 638Α στη συμβολή των οδών Ανοίξεως και Λεωφ. Μαραθώνος στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, λόγω του κατεπείγοντος, για να προστατευτεί η δημοτική περιουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178, παρ. 1 & 4, του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) και του Ν.Δ. 31/1968 ως ισχύουν»

Αριθμός Απόφασης: 233/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λπ. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τον Ν.5056/2023, για την κατάργηση Νομικών Προσώπων των Δήμων
 9. Την υπ. αριθ. 1474/05-01-2024 διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την από 31.12.2023 αυτοδίκαιη κατάργηση των ΝΠ
 10. Την κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε στο δήμο μας, της νυκτερινής φύλαξης του δημοτικού αστικού κοινωφελούς ακινήτου ΚΦ 638Α στη συμβολή των οδών Ανοίξεως και Λεωφ. Μαραθώνος στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, λόγω του κατεπείγοντος, για να προστατευτεί η δημοτική περιουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178, παρ. 1 & 4, του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) και του Ν.Δ. 31/1968 ως ισχύουν, από την αναβολή λήψης σχετικής απόφασης.
 11. Αντίγραφο του από Ιανουαρίου 2024 Τ1 τοπογραφικού διαγράμματος του τοπογράφου μηχανικού Κ. Ζαχαρόπουλου το οποίο θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος,
 12. Αντίγραφο της από 9-2-2024 Τεχνικής Έκθεσης Αυτοψίας της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος,
 13. Αντίγραφο της με αριθ. 19/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος αναρτημένης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 14. Τις απόψεις σχετικά με την αναγκαιότητα φύλαξης του χώρου σε 24ωρη βάση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου
 15. Την με αριθ. 135/2024 Απόφαση Δημάρχου για το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.
 16. Το εξαιρετικό επείγον σημείωμα του Δημάρχου στις 11/04/2024
 17. Την θετική ανταπόκριση της επιχείρησης FALCON SECURITY Ε.Π.Ε,  στην προφορική πρόσκληση του Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ      

Την απευθείας ανάθεση της νυκτερινής  φύλαξης του δημοτικού αστικού κοινωφελούς ακινήτου ΚΦ 638Α στη συμβολή των οδών Ανοίξεως και Λεωφ. Μαραθώνος στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, λόγω του κατεπείγοντος, για να προστατευτεί η δημοτική περιουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178, παρ. 1 & 4, του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) και του Ν.Δ. 31/1968 ως ισχύουν, στον οικονομικό φορέα FALCON SECURITY Ε.Π.Ε, μέχρι του ποσού των 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (233/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΧΑΥΩΛΜ-5Τ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΧΑΥΩΛΜ-5Τ7

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *