Ανανέωση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υπαλλήλων που απασχολούνται για την υλοποίηση της Πράξης “ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ”»

Αριθμός Απόφασης: 46/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
 5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
 6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4962/03-04-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος” με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”».
 7. Την υπ’ αριθ. 169/30-05-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος, «ΠΕΡΙ: Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος” (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος)».
 8. Την υπ’ αριθμ. 29/19-02-2019 (ΑΔΑ:6Π41ΩΛΜ-ΘΞΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».
 9. Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)
 10. Την υπ αριθ πρωτ 14513/14-07-2017 ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2017 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.
 11. Την υπ αριθ πρωτ 5476/19-03-2019 ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.
 12.   Την υπ αριθ 479/2022 απόφαση με θέμα: Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών για την υλοποίηση της πράξης «ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2988/Γ/2022 και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 1535/Γ/2023.
 13. Την υπ αριθ 97/2023 απόφαση με θέμα: Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υπαλλήλων που απασχολούνται για την υλοποίηση της Δομής «ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» (ΦΕΚ 1478/Γ/2023)
 14. Την υπ’ αριθμ. 3359/21-12-2022 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Μαραθώνος» με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020»
 15. Το υπ’ αριθμ. 1520_2023/10-5-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» περί παράτασης ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου πράξεων που υλοποιούνται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020» μέχρι 30/9/2023
 16. Την υπ αριθ 318/2023 απόφαση με θέμα: Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υπαλλήλων που απασχολούνται για την υλοποίηση της Δομής «ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» (ΦΕΚ 1889/Γ/2023)
 17. Το υπ’ αριθμ. 2843_2023/12-9-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» περί δυνατότητας παράτασης ισχύος των συμβάσεων του προσωπικού στις συνεχιζόμενες Κοινωνικές Δομές του Π.Π. «Αττική» 2021 – 2027 καταρχάς έως 31/12/2023.
 18.  Την υπ αριθ 485/2023 απόφαση Δημάρχου περί ανανέωσης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υπαλλήλων που απασχολούνται για την υλοποίηση της Δομής «ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»  (ΦΕΚ 2792/Γ/2023)
 19. Την υπ’ αριθμ. 3724/13-11-2023 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» της Περιφέρειας Αττικής περί ένταξης της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με Κωδικό ΟΠΣ 6002456 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021 – 2027»
 20. Την υπ’ αριθμ. 266/4-12-2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος με θέμα «Λήψη απόφαση για την αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης με Α.Π. 3724/13-11-2023 της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 6002456 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021 – 2027» και έγκριση των Τεχνικών παραρτημάτων υλοποίησης υποέργων με ίδια μέσα.
 21. Την υπ αριθ πρωτ 1281/15-1-2024 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας περί της ύπαρξης οικονομικών πιστώσεων στους ΚΑ 60.6041.02 και 60.6054.02 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού

                                Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Μαραθώνος συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021 – 2027» με κωδικό ΟΠΣ 6002456, αναδρομικά από 1/1/2024 έως 31/12/2024 ως κατωτέρω:

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Α*********

Β*********

Ι*********

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Από 01/01/2024 έως 31/12/2024 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης

1204793147/14-09-2021

Β*********

Φ*********

Σ*********

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Από 01/01/2024 έως 31/12/2024 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης

3212501071/20-03-2018

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Δ*********

Ε*********

Β*********

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Από 01/01/2024 έως 31/12/2024 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης

7119127113/20-03-2018

Σ*********

Ε*********

Β*********

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Από 01/01/2024 έως 31/12/2024 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης

5212266125/03.10.2019

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στην προηγούμενη σύμβαση.

Οι ανωτέρω συμβάσεις θα λυθούν αυτοδίκαια χωρίς οι προσλαμβανόμενοι να δικαιούνται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Έχουν εγγραφεί στους ΚΑ 60.6041.02 & 60.6054.02 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Δήμου Μαραθώνος οι δαπάνες για τη λειτουργία της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.

Η παρούσα απόφαση  θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ρ910ΩΛΜ-7ΡΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ910ΩΛΜ-7ΡΖ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *