Δημοτικό συμβούλιο

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | 5/20-5-2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 5/20-5-2022 τακτικής με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί λήψης απόφασης:

  1. α) έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εποχιακή (περιοδική) πεζοδρόμηση τμήματος της παραλιακής οδού (Λεωφόρου Ποσειδώνος) της   Κοινότητας Νέας  Μάκρης Δήμου Μαραθώνος. β) έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εποχιακή (περιοδική) ηπιοποίηση της κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό (Λ. Ποσειδώνος)  κοινότητας Μαραθώνα, Δήμου Μαραθώνος και συνοδές ρυθμίσεις μικρής κλίμακας στο άμεσο δίκτυο ένταξής της
  2. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας πεζόδρομων Δήμου Μαραθώνος.

Αποφασίζουν ομόφωνα:

Εγκρίνουν την 23/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και συγκεκριμένα:

1)  α) Τις κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις:  για την εποχιακή (περιοδική) πεζοδρόμηση τμήματος της παραλιακής οδού (Λεωφόρου Ποσειδώνος) της   Κοινότητας Νέας  Μάκρης Δήμου Μαραθώνος (Έγκριση Τεχνικής Μελέτης των κ.κ.: Γεωργία Σ. Προμπονά (Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ) και Μιχαήλ Τζιώτη (Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.) υπογεγραμμένα σφραγισμένα και εγκριθέντα  και από το Δήμο  Μαραθώνα. (Απόφαση  14-2022  Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μάκρης)

        β) Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: για την εποχιακή (περιοδική) ηπιοποίηση της κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό (Λ. Ποσειδώνος)  κοινότητας Μαραθώνα, Δήμου Μαραθώνος και συνοδές ρυθμίσεις μικρής κλίμακας στο άμεσο δίκτυο ένταξής της ( έγκριση Τεχνικής Μελέτης των κ.κ.: Γεωργία Σ. Προμπονά (Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ) και Μιχαήλ Τζιώτης  (Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.) υπογεγραμμένα σφραγισμένα  και εγκριθέντα και από το Δήμο  Μαραθώνα. (Απόφαση 10-2022 Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα)

 2) Τον κανονισμό λειτουργίας περιοδικών πεζοδρόμων Δήμου Μαραθώνος.

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Τσίρκας Κωνσταντίνος

Δείτε την κανονιστική απόφαση ΔΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •