Απόφαση 13 – Πρακτικό Συνεδρίασης 1/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 1/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 19 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 έως 11:00 διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 78 του ν. 4954/2022 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

4

Μπατζές Νικηφόρος

Τακτικό μέλος

 

5

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

7

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

8

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

9

Τσακιργιάννης Βασίλειος

Τακτικό μέλος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

13ο Θέμα: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Δήμου Μαραθώνος για κάθε έκτακτη ανάγκη. Εγχειρίδιο Ετοιμότητας Υπηρεσιών και Εθελοντικών Ομάδων – Διασπορά μέσων και μηχανημάτων

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Σύμφωνα με  τον  Ν. 4662/7.2.20 –  ΦΕΚ 27/Α/2020  που αφορά τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις, και τον Νόμο 3013/2002, οι Δήμαρχοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν αποκεντρωμένα όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων Πολιτικής Προστασίας και έχουν τις   ακόλουθες αρμοδιότητες:

Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων των αντίστοιχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Έργο της Πολιτικής Προστασίας  είναι :

  • η οργάνωση,
  • ο σχεδιασμός και
  • ο συντονισμός όλων των Διευθύνσεων του Δήμου Μαραθώνος για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που ενδεχομένως προκύψουν.

Τέλος με βάση τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) οι αρμοδιότητες  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσον αφορά την Πολιτική Προστασία συνοψίζονται ως εξής:

Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα,  αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που εκδηλώνονται στα διοικητικά τους όρια.

Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.

Με το άρθρο 13 του Ν.3013/2002 ορίζεται ότι σε όλους τους Δήμους λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Συντονιστικό Τοπικό Όργανο το οποίο κατά την διάρκεια εξέλιξης της καταστροφής καθώς και κατά την αποκατάσταση των ζημιών λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

O Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου περιλαμβάνει όλα τα ειδικά Σχέδια και τα Μνημόνια Ενεργειών και Συνεργασίας που αφορούν την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών (Ιόλαος, Βορέας, Δαρδανός, Εγκέλαδος, Ατυχημάτων κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό ADR/RID).

ΣΚΟΠΟΣ  αυτού  του εγχειριδίου  ενεργειών

είναι η αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης από επικείμενη καταστροφή στην  περιοχή του Δήμου Μαραθώνος και αφορά τις υπηρεσίες του και τις Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας που δρουν εντός της διοικητικής του περιφέρειας.

Τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου Μαραθώνα  και αφορούν:

α) την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών και μέσων για την οργανωμένη απομάκρυνση των ατόμων που θα χρειαστεί να εκκενώσουν τις περιοχές διαμονής τους.

β) την λήψη των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η ψυχραιμία των πολιτών και να περιορισθούν κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις στον κανονικό ρυθμό των λειτουργιών της πόλης.

γ) τον σχεδιασμό και ενεργοποίηση αυτού για το ανθρώπινο δυναμικό  και τα μέσα σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Ολοκληρωμένο, το εγχειρίδιο ενεργειών επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω σχετικά,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου περί Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δήμου Μαραθώνος για κάθε έκτακτη ανάγκη, καθώς και του Εγχειριδίου Ετοιμότητας Υπηρεσιών και Εθελοντικών Ομάδων – Διασπορά μέσων και μηχανημάτων, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2022.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •