Απόφαση 14 – Πρακτικό Συνεδρίασης 2/2023 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή Σχολιάστε

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 2/2023
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 10 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Καραγιάννης Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

4

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

7

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

8

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

9

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

7ο Θέμα: Επικαιροποίηση Σχεδίου Δράσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου για την Οργανωμένη Απομάκρυνση από τα Δημοτικά Καταστήματα σε όλες τις Κοινότητες υπαλλήλων και δημοτών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 4662/7.2.20 (ΦΕΚ 27/Α/2020) που αφορά τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις, και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. θ του άρθρου 63 του ν.3852/10, σύμφωνα με την οποία η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του πολίτη,

υποβάλλουμε προς έγκριση Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργανωμένης Απομάκρυνσης Υπαλλήλων και Δημοτών από τα Δημοτικά Καταστήματα όλων των Κοινοτήτων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Σε εφαρμογή του  Σχεδίου για την Οργανωμένη Εγκατάλειψη των δημοτικών καταστημάτων σε όλες τις Κοινότητες από υπαλλήλους και δημότες σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

 Σκοπός του  είναι :

  • η προστασία των εργαζομένων και των πολιτών που πιθανώς να βρίσκονται μέσα στα δημοτικά καταστήματα ,
  • η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος,
  • η προστασία του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού,

 σε περιπτώσεις εκδήλωσης εκτάκτων Αναγκών.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της επικαιροποίησης  Σχεδίου Δράσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου για την Οργανωμένη Εγκατάλειψη των Δημοτικών Καταστημάτων σε όλες τις Κοινότητες από υπαλλήλους και δημότες σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση επικαιροποίησης  Σχεδίου Δράσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου για την Οργανωμένη Απομάκρυνση από τα Δημοτικά Καταστήματα σε όλες τις Κοινότητες υπαλλήλων και δημοτών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2023.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *