Δημοτική Κοινότητα Βαρνάβα | Συνεδρίαση 8/2/24

websupport Τοπικά Συμβούλια Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

‘Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις των άρθρων  88 & 89  του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα  84 ,89 & 90 του Ν.4555/2018,του Ν.4623/2019,την υπ’ αριθμ. 88/59846/21.08.2019 (ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7- ΝΛ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  καθώς και το άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) «Τρόποι Σύγκλησης των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων»  και  σε εφαρμογή των διατάξεων του  Άρθρου 3, παρ. 10 της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών αριθ. 16852/06.04.2011 «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου».  Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της». Κατόπιν των ανωτέρω, και εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν  στην περιοχή μας, ήταν  αδύνατη η πραγματοποίηση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης, στον τόπο και χρόνο που είχε οριστεί με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2245/26-01-2024 πρόσκλησή μας και σας καλούμε εκ νέου στην Τακτική  Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα  του Δήμου Μαραθώνος ,την  8η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., στο Τοπικό Κατάστημα Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος  Αττικής ,επί  της οδού  Προέδρου Ι.Τσουτσάνη 6  σε «επανάληψη της συνεδρίασης» για συζήτηση και λήψη αποφάσεων «στα ίδια θέματα» της ημερήσιας διάταξης που περιλάμβανε η αριθ: 2245/26-01-2024 προηγούμενη πρόσκλησή μας.

  1. Λήψη απόφασης για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεχειρισμού αυτοματοποίησης των δεξαμενών, αντλιοστασίων της Δημοτικής μας Κοινότητας  (Ντράζεζας – Λυσσέας – Πουρίθι – Κεντρικής δεξαμενής κλπ).
  2. Λήψη απόφασης για: α)αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στο δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητάς μας και σύνδεση με το νέο αγωγό στην οδό Κορυτσάς -Β.Ηπείρου-Αγ.Ιωάννου β)Κατασκευή νέας δεξαμενής για την υδροδότησης της παραλίας Βαρνάβα στην θέση «Πυργούμες», γ)κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού από την κεντρική δεξαμενή μέσω της οδού Βορείων Ανέμων  προς την δεξαμενή της παραλίας Βαρνάβα.
  3.  Λήψη απόφασης για κατασκευή διακοσμητικής ασφάλτου των παρακείμενων οδών της κεντρικής πλατείας σύμφωνα με την πρόταση ανάπλασης της.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα 

Γεώργιος Ηλίας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *