Διατήρηση προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έως την έκδοση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Διατήρηση προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έως την έκδοση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων»

Αριθμός Απόφασης: 223/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Την από 06/06/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του Τ***** Χ***** του Γ***** κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δήμος Μαραθώνος

δ) Tην από 05/07/2022 προσωρινή διαταγή του προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που επιδόθηκε στην υπηρεσία την 07/07/2022, σύμφωνα με την οποία χορηγεί στον Τ***** Χ***** προσωρινή διαταγή έως τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στη δικάσιμο της 18ης /10/2022.

ε) Την υπ αριθ 299/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»

στ) Το από 07/11/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας με θέμα: Πορεία Υποθέσεων Συμβασιούχων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ζ) Την αναβολή της από 18/10/2022 δικασίμου περί της συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του υπαλλήλου για τη δικάσιμο της 21/12/2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την διατήρηση της προσωρινής διαταγής με την οποία ο Δήμος υποχρεούται να αποδέχεται προσωρινά την εργασία του και να καταβάλλει τις κατά νόμο αποδοχές του μέχρι την έκδοση απόφασης επί της άνω αίτησης. 

η) Την υπ αριθ 550/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα : «Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»

θ) Την αναβολή της από 21/12/2022 δικασίμου περί της συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του υπαλλήλου για τη δικάσιμο της 13/03/2023 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την διατήρηση της προσωρινής διαταγής με την οποία ο Δήμος υποχρεούται να αποδέχεται προσωρινά την εργασία του και να καταβάλλει τις κατά νόμο αποδοχές του μέχρι την έκδοση απόφασης επί της άνω αίτησης. 

ι) Την υπ αριθ 648/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»

ια) Την αναβολή της από 13/03/2023 δικασίμου περί της συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του υπαλλήλου για τη δικάσιμο της 20/10/023 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ταυτόχρονη διατήρηση της ήδη χορηγηθείσας  προσωρινής διαταγής     

ιβ) Την υπ αριθ 115/2023 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Διατήρηση προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»

ιγ) Τη μεταφορά οίκοθεν από το Δικαστήριο της συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του υπαλλήλου για τη δικάσιμο της 19/12/2023, με διατήρηση της προσωρινής διαταγής, δυνάμει των οριζομένων στην υπ’ αριθ. 595/16-10-2023 Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσης του Πρωτοδικείου Αθηνών     

ιδ) Την υπ αριθ 537/2023 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Διατήρηση προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»

ιε) Το υπ’ αρ. πρωτ. 29077/2023 εισερχόμενο έγγραφο περί της από 19/12/2023 αναβολής της συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του υπαλλήλου για την 8η/4/2024, με διατήρηση της προσωρινής διαταγής

ιστ) Την υπ αριθ 35/2024 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Διατήρηση προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»

ιζ) Την από 8/4/2024 διατήρηση της προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του υπαλλήλου, έως την έκδοση της σχετικής απόφασης

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της διατήρησης της προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έως την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Τ***** Χ***** του Γ*****, η οποία συζητήθηκε την 8η/4/2024. 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ρ33ΞΩΛΜ-ΦΘΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ33ΞΩΛΜ-ΦΘΠ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *