Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Μαραθώνος»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 199.816,00 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής: Δήμος Μαραθώνος, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 104, (α΄ όροφος), Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη, Τηλ. 2294320573, 2294320585, 2294320540, email: promithies@marathon.gr, Ιστοσελίδα: www.marathon.gr

2) Κωδικοί CPV:

 • 34430000-0 – Ποδήλατα
 • 31681500-8 – Συσκευές φόρτισης
 • 48781000-6 – Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων
 • 32440000-9 – Τερματικά και εξοπλισμός τηλεμετρίας
 • 51612000-5 – Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών
 • 80533100-0 – Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής
 • 72212421-6 – Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων
 • 71356300-1 – Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
 • 79993100-2 – Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων
 • 50111100-7 – Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων
 • 79342200-5 – Υπηρεσίες προώθησης
 • 79341400-0 – Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας.

3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.marathon.gr.

4) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

6) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκ δοθείσα με αρ. 64233/08.06.2021 (Β’ 2453/2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, ως εξής:

 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/08/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 01/09/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 211379

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

7) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

8) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

9) Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη ΣΑΕ 2751 και την με Κ.Α. 60.7135.04 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

10) Διάρκεια Σύμβασης: Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

11) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 3.996,32 €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο ποσό των 9.990,80 ευρώ.

12) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

13) Ειδικοί όροι: Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη.

14) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), καθώς και στο portal του Δήμου www.marathon.gr, ενώ η παρούσα περίληψη στις εφημερίδες, το διαύγεια και τον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφάνειας

Γεώργιος Ζορμπάς

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •