Μιλτιάδης

Επιτροπή Τουρισμού | 2η τακτική συνεδρίαση

websupport Επιτροπή Τουρισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος, (σχετ. 199/2011 Α.Δ.Σ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κατόπιν της με αριθ. 255/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος «Περί Συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μαραθώνος», σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Ε.Τ.Α.Π., που θα  διεξαχθεί δια ζώσης με την επίδειξη Rapid test ή  πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης την 29-10-2021 ημέρα Παρασκευή, και ώρα  18:00 μ.μ. στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου    (σχετ η υπ΄ αριθμόν ΔΙΔΑ/Φ.69/180/ΟΙΚ.17530 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης στον Αθλητή Λουκά Πρωτονοτάριο του ποσού των 5.000€
  2. Παρουσίαση video Τουριστικής Προβολής του Δήμου Μαραθώνος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δημήτρης Παπαϊωάννου

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •