Εργασίες συντήρησης – τοποθέτησης και αποξήλωσης Χριστουγεννιάτικου διακόσμου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Εκτιμώμενη αξία 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •