View Post

Οικονομική Επιτροπή | 8η Συνεδρίαση 28ης Μαρτίου 2017

Εντός Οικονομική Επιτροπή από administratorσχόλια

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 28/3/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1.- Λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστου χώρου όπου πρόκειται να τοποθετηθούν σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων
2.- Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος και Νομικών Προσώπων.
3.- Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την Κα Ελένη Παπαγεωργίου στις σχολικές βιβλιοθήκες του Δήμου Μαραθώνος, από ένα βιβλίο.
4.- Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από το Marathon Foundation χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος.
5.- Λήψη απόφασης για το αίτημα του Συλλόγου «Εξωραϊστικού Πολιτιστικού συλλόγου Άνω Σουλίου» για απαλλαγή των μόνιμων κατοίκων από τέλη και δικαιώματα ταφής .
(τροποποίηση αρ. 5 κανονισμού κοιμητηρίων αρ. απ. 333/16 Δημοτικού Συμβουλίου )

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
Της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

View Post

Μετάταξη υπαλλήλου από το Δήμο Μαραθώνος στο Δήμο Χαλανδρίου

Εντός Αποφάσεις Δημάρχου από administratorσχόλια

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΑΧ Σέρβου Μαρίας του Στυλιανού ειδικότητας ΔΕ χειριστών Η/Υ με βαθμό Β΄ από το Δήμο Μαραθώνος στο Δήμο Χαλανδρίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ


Σχετικός σύνδεσμος στη Διαύγεια

View Post

Μετάταξη υπαλλήλου από το Δήμο Μαραθώνος στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ

Εντός Αποφάσεις Δημάρχου από administratorσχόλια

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της μόνιμης υπαλλήλου Κούκη Αθηνάς του Αναστασίου, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄, από το Δήμο Μαραθώνος στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ


Σχετικός σύνδεσμος στη Διαύγεια

View Post

Μετακίνηση & Τοποθέτηση υπαλλήλου

Εντός Αποφάσεις Δημάρχου από administratorσχόλια

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής μετακινεί την μόνιμη υπάλληλο Στεργίου Ιακωβίνα του Αλεξάνδρου, κλάδου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης με βαθμό Δ΄ από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, και την τοποθετούμε στο Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, λόγω έκτακτων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ


Σχετικός σύνδεσμος στη Διαύγεια

View Post

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-3-2017

Εντός Δημοτικό Συμβούλιο από administratorσχόλια

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε, στην 11η συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 30-3-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Περί λήψης απόφασης περί φιλοξενίας προσφύγων στην Κατασκήνωση Αγ. Ανδρέα . (Ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Ηλίας Ψηνάκης ).
 2. Περί λήψης απόφασης για την αίτηση της εταιρείας Αντώνιος Μεταξάς Σια & Ο.Ε. για μείωση μισθώματος. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 3. Περί λήψης απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από Χρηματικούς καταλόγους. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 4. Περί λήψης απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως Εισπραχθέντων. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 5. Περί λήψης απόφασης για την διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από Χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 6. Περί αποδοχής ποσού 2.518,23€ από ΥΠΕΣ για <<Καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκονται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ>>. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 7. Περί λήψης απόφασης για την νόμιμη εκπροσώπηση του Δήμου στις Τράπεζες. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 8. Περί λήψης απόφασης για την τοποθέτησης του ποσού των 1.001.010,00 € εξειδικευμένης πίστωσης σε λογαριασμό ταμιευτηρίου. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 9. Περί έκδοσης ψηφίσματος συμπαράστασης για τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 10.  Περί λήψης απόφασης για την τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).
 11. Περί σύνδεσης της Νέας Μάκρης με την αστική συγκοινωνία. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).
 12. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση Κατασκήνωσης Δ΄ και Ε΄ Αγίου Ανδρέα”. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).
 13. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΟΔΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).
 14. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ Π.Ε. ΣΤΟ Ο.Τ. 129”. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).
 15. Περί έγκρισης πιλοτικών πεζοδρομήσεων στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).
 16. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου “ Βελτίωση εγκαταστάσεων Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα . (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).
 17. Περί έγκρισης ή μη πρακτικού γνωμοδότησης σχετικά με παράταση του χρόνου σύμβασης για την παροχή εργασιών αποψίλωσης κλαδεύσεων υψηλών επικίνδυνων δέντρων κοινόχρηστων χώρων. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζούρος).
 18. Περί έγκρισης ή μη πρακτικού γνωμοδότησης για την τροποποίηση του αρ.2 της υπ.αρ.19212/2016 σύμβασης για παράταση του χρόνου παράδοσης κάδων (απορριμμάτων και ανακύκλωσης των ομάδων Α & Β). (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζούρος).
 19. Λήψη απόφασης για την διοργάνωση εκδηλώσεων για την Πρωτομαγιά στην Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζούρος).
 20. Περί ορισμού Προέδρου και μελών διοικητικού συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).
 21. Περί ορισμού Προέδρου και μελών διοικητικού συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).
 22. Περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για επιχείρηση παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητό χώρο (κινητή καντίνα) της κ. Κεσίδου Βιολέττας του Παναγιώτη, για χρήση σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Καλπακίδης ).
 23. Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2017. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Καλπακίδης ).
 24. Περί έγκρισης ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 Κ.Ε.ΔΜΑ. (267-2016 ΚΕΔΜΑ). (Ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 25. Περί λήψης απόφασης για 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.ΜΑ., μέσα στο οικονομικό έτος 2017(19-2017 ΚΕΔΜΑ). (Ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Γεώργιος Νησιώτης).
 26. Περί λήψης απόφασης που αφορά στην αύξηση της τακτικής επιχορήγησης του ΝΠΔΔ «Τετράπολις». (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» κ. Πέτρος Στάμου).
 27. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» κ. Πέτρος Στάμου).
 28. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ορίων σχολικών περιφερειών των 1ου, 2ου και Ανατολής Δημοτικών σχολείων Νέας Μάκρης με στόχο την πιο ορθολογική κατανομή των μαθητών μεταξύ των τριών σχολείων. (Ειδικός αγορητής: Δημοτική Σύμβουλος κ. Αναστασία Ρίζου).
 29. Λήψη απόφασης για τον ορισμό προέδρου και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. (Ειδικός αγορητής: Δημοτική Σύμβουλος κ. Αναστασία Ρίζου).
 30. Περί αποδοχής δωρεάς. (Ειδικός αγορητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα κ. Άγγελος Λένας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Αιμίλιος Ρείσογλου


View Post

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εντός Επιτροπή Ποιότητας Ζωής από administratorσχόλια

Προς Δημοτικούς Συμβούλους και μέλη του Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 27 Mαρτίου 2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00, ύστερα από την 23/03/2017 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ηλία Ψηνάκη, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3852/2010
 2. Προσωρινή απαγόρευση Διέλευσης στην οδό Ελευθερίας στην Δημοτική Κοινότητα Ν.Μάκρης.
 3. Περί λήψης κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό προϋποθέσεων παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων καθώς και την σύσταση επιτροπής ελέγχου, εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα, για το έτος 2017
 4. Περί προτεινόμενων θέσεων για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων (πλησίον καταστημάτων-περιπτέρων), εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνας του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2017
 5. Περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2017 εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος
 6. Περί προσδιορισμού θέσεων για τη χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2017
 7. Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2017
 8. Αίτημα για επέκταση Αστικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Μαραθώνα {Δημοτική Ενότητα Μαραθώνα}
 9. Περί προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), του κ. Ζεγγίνη Περικλή του Νικολάου, στην οδό Ποσειδώνος 29 στο Σέσι Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος
 10. Περί παραχώρησης αιγιαλού για το έτος 2017 στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης
 11. «Έγκριση ειδικών διαδρομών αφετηρίας, και προσωρινής θέσης στάθμευσης του τουριστικού τραίνου του τουριστικού γραφείου της ΚΕΔΜΑ,».
 12. «Περί ονοματοδοσίας του κλειστού Γυμναστηρίου στο Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης σε <<Ιωάννης Δημητριάδης>> »
 13. Περί εκδηλώσεων την Πρωτομαγιά στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης
 14. Καθαίρεση καθιστικού από σκυρόδεμα στον παραλιακό πεζόδρομο.
 15. Περί προσδιορισμού θέσεων για τη χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων της τοπικής κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2017
 16. Δημοτική Συγκοινωνία στον οικισμό «Αύρα»
 17. Πιλοτικές πεζοδρομήσεις στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης
 18. Περί προτεινόμενων θέσεων για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων (πλησίον καταστημάτων-περιπτέρων), εντός των διοικητικών ορίων της τοπικής κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ


View Post

Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Εντός Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα από administratorσχόλια

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει:

Τη μετάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος Κατσαγώνη Στέφανου του Λεωνίδα κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ χειριστών Η/Υ με βαθμό Α΄ σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΠΕ στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει και τον βαθμό Α΄ που κατέχει.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ


Σχετικός σύνδεσμος στην Διαύγεια

View Post

Υπερωρίες | Πρακτικογράφου ΔΣ τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017

Εντός Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα από administratorσχόλια

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής εγκρίνει υπερωριακή εργασία για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2017 για την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου μας Μυλωνά Αναστασία κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού, η οποία τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ


Σχετικός σύνδεσμος στην Διαύγεια

View Post

Υπερωρίες | Κατανομή στους πρακτικογράφους τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017

Εντός Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα από administratorσχόλια

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής εγκρίνει υπερωριακή εργασία μηνών Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2017 για τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Μαραθώνος, που έχουν οριστεί και τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικών Ενοτήτων Ν. Μάκρης και Βαρνάβα και Τοπικής Ενότητας Γραμματικού Δήμου Μαραθώνος ως εξής:

ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΟΣΝΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ-ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ


Σχετικός σύνδεσμος στην Διαύγεια

View Post

Υπερωρίες | Κατανομή στους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017

Εντός Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα από administratorσχόλια

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής χορηγεί στους κατωτέρω διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους 2017 ως ακολούθως:

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ


Σχετικός σύνδεσμος στην Διαύγεια

View Post

Υπερωρίες | Κατανομή στους Ληξιάρχους τον Ιανουάριο 2017

Εντός Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα από administratorσχόλια

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής εγκρίνει υπερωριακή εργασία για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017 για τους μόνιμους & ι.δ.α.χ. υπαλλήλους του Δήμου μας που ασκούν καθήκοντα ληξιάρχου στις δημοτικές ενότητες ως εξής:

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΥ-ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΑΝΝΑ
ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ


Σχετικός σύνδεσμος στην Διαύγεια

View Post

Υπερωρίες | Κατανομή στη Δημοτική Αστυνομία τον Ιανουάριο 2017

Εντός Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα από administratorσχόλια

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής χορηγεί στους κατωτέρω υπαλλήλους της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου υπερωριακή αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2017 ως ακολούθως:

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΓΚΟΥΒΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΕΛΕΝΗ

Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ


Σχετικός σύνδεσμος στην Διαύγεια

View Post

Υπερωρίες | Κατανομή στους μόνιμους υπαλλήλους τον Ιανουάριο 2017

Εντός Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα από administratorσχόλια

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής χορηγεί στους κατωτέρω μονίμους υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και για την ανάθεση σε αυτούς της πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας για το μήνα Ιανουάριο έτους 2017 ως ακολούθως:

ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΑΜΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΑΠΑΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΣΑΠΑΤΩΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΝΤΟΥΡΟΥΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΠΑΣΑΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΑΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΡΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΔΕΔΙΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΥΜΑΝΔΑΛΟΣ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΙΒΕΛΕΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΜΣΙΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΛΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΑΦΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Με εντολή Δημάρχου
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ


Σχετικός σύνδεσμος στην Διαύγεια

View Post

Υπερωρίες | Κατανομή στους υπαλλήλους ΙΔΑΧ τον Ιανουάριο 2017

Εντός Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα από administratorσχόλια

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής χορηγεί στους κατωτέρω υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και για την ανάθεση σε αυτούς της πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας για το μήνα Ιανουάριο έτους 2017 ως ακολούθως:

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΡΡΟ ΡΟΜΕΟ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΕΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Με εντολή Δημάρχου
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ


Σχετικός σύνδεσμος στην Διαύγεια

View Post

Υπερωρίες | Κατανομή στους ειδικούς συνεργάτες τον Ιανουαρίου 2017

Εντός Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα από administratorσχόλια

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής χορηγεί στους κατωτέρω ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου Μαραθώνος, υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2017 ως ακολούθως:

1. ΓΚΟΝΟΥ ΕΡΩΦΙΛΗ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 20
2. ΣΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ


Σχετικός σύνδεσμος στην Διαύγεια

View Post

Υπερωρίες | Κατανομή στο διοικητικό προσωπικό τον Ιανουαρίου 2017

Εντός Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα από administratorσχόλια

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής χορηγεί στους κατωτέρω διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2017 ως ακολούθως:

1. ΦΡΑΓΚΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΙΩΝ 20
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20
3. ΒΥΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 20
4. ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ 20
5. ΛΕΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
7. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20

Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ


Σχετικός σύνδεσμος στην Διαύγεια

View Post

Οικονομική Επιτροπή | 7η Συνεδρίαση 27ης Μαρτίου 2017

Εντός Οικονομική Επιτροπή από administratorσχόλια

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος καλεί τα μέλη της επιτροπής σε συνεδρίαση την 27/3/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 • Λήψη απόφασης για την εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος και Νομικών Προσώπων.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
Της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Ψηνάκης

View Post

Συντήρηση ανελκυστήρων σχολικών μονάδων

Εντός Προμήθειες, Σχολικές Επιτροπές από administratorσχόλια

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 96/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση των ανελκυστήρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2017, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών, με ανώτατο όριο μηνιαία δαπάνη μέχρι του ποσού των 50 ευρώ, ανά σχολική μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι παρεχόμενες εργασίες θα περιλαμβάνουν:

1. Πιστοποίηση του κάθε ανελκυστήρα.

2. Περιοδική συντήρηση και επίβλεψη του κάθε ανελκυστήρα.

3. Επιθεώρηση και όλες τις εργασίες συντήρησης που προβλέπονται από το νόμο και σχετικές διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε.

4. Να προσέρχεται το ταχύτατο δυνατόν και να επεμβαίνει προς αποκατάσταση βλαβών.

5. Τακτικό καθαρισμό της κάτω απόληξης του φρέατος του κάθε ανελκυστήρα.

6. Να ενημερώνει τη Σχολική Επιτροπή για τις νόμιμες διαδικασίες και υποχρεώσεις καθώς και για τυχόν βλάβες – απαραίτητες εργασίες – ανταλλακτικά.

7. Να παρίσταται κατά την επιθεώρηση ασφαλείας του κάθε ανελκυστήρα και να διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες καταχώρησης.

Οι σχολικές μονάδες στις οποίες θα γίνεται μηνιαία συντήρηση των ανελκυστήρων είναι οι εξής:

 • 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
 • 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
 • 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους, θα πρέπει να καταθέσουν άδεια συντηρητή ανελκυστήρων σε ισχύ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών (Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, Γυάλινο Κτίριο, Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας) ώρες 09.00π.μ. με 14.00μ.μ., από την Τρίτη 21-03-2017 μέχρι και την Δευτέρα 27-03-2017.

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος

Δήμητρα Κάκαρη

View Post

Πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Εντός Επιτροπή Τουρισμού από administratorσχόλια

Παρακαλούνται οι αποδέκτες να προσέλθουν στην 1η τακτική συνεδρίαση της Ε.Τ.Α.Π., που θα γίνει στις 27-03-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Γυάλινο Κτήριο 1 (γραφείο δημάρχου) εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Περί επικαιροποίησης εκπροσώπησης της Επιτροπής Τουρισμού στην Περιφέρεια Ανατ. Αττικής, ΕΟΤ, ΞΕΕ για θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος. (Εισήγηση Πρόεδρος)
2. Περί απάντησης στο υπ’ αριθ. πρωτ. 115916/798/16-6-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τη συμπλήρωση φορμών τουριστικού ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 31/03/2017. (Εισήγηση Πρόεδρος)
3. Περί συζήτησης και ενημέρωσης της προόδου των εργασιών των ομάδων που είχαν οριστεί στην 1η/14-6-2016 συνεδρίαση της Ε.Τ.Α.Π. του Δήμου Μαραθώνος. (Εισήγηση Πρόεδρος)
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.
Τέλος, παρακαλούμε όπως έχετε μαζί σας φωτοτυπία της ταυτότητάς σας προς ενημέρωση του αρχείου της Επιτροπής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Αναστασία Παππά


Αποδέκτες

ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ, ΖΩΗ ΚΑΖΑΖΑΚΗ ΓΚΟΣΜΑ, ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΟΜΣΟΝ ΣΜΑΡΑΓΔΗ

ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΑΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ, ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΙΚΥ ΜΩΡΑΪΤΗ, ΒΙΒΙΑΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
View Post

2ο Λύκειο Νέας Μάκρης – Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας για την μίσθωση ακινήτου

Εντός Αποφάσεις Δημάρχου, Γενικού ενδιαφέροντος, Σχολικές Επιτροπές από administratorσχόλια

Με την υπ.αριθμ. 442/2017 απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνος,

Συγκροτήθηκε επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής για μίσθωση ακινήτου (οικοπέδου μετά κτηρίου) για την στέγαση του 2ου Λυκείου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, η οποία αποτελείται από:

α) τον κο Καπέλλα Στέφανο, Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ως Πρόεδρο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει η κα Ξυθάλη Βασιλική, Δ/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
β) την κυρία Χάιδω Ευαγγελίου Ρίζου, Δημοτική Σύμβουλο Μαραθώνος ως τακτικό μέλος, και την κυρία Δήμητρα Λαμπαρού, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Μαραθώνος, ως αναπληρωματικό μέλος
γ) τον κο Ηλιόπουλο Θεόδωρο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ΚτΥπ Α.Ε. ως μέλος με αναπληρωτή του τον κο Σακελλαρίου Ιωάννη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε. της ΚτΥπ Α.Ε.
δ) την κα Μαχίνη Ευαγγελία, Ιατρό, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας, εκπρόσωπο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ως μέλος με αναπληρωτή τον κο Ευαγγελόπουλο Κων/νο, Αναπλ. Προϊστάμενο της Δ/νσης
ε) την κα Παπαϊωάννου Άννα, Εφοριακό ΔΕ, υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Κασσάπογλου Δέσποινα, Εφοριακό ΤΕ

Σχετικός σύνδεσμος στη Διαύγεια