Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής (9/2019 – 9/2020)

websupport Δελτία τύπου Σχολιάστε

Με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Δήμαρχος Μαραθώνος κ. Στέργιος Τσίρκας παρουσιάζει στους Δημότες τα πεπραγμένα της νέας Δημοτικής Αρχής.

Προκύρηξη Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου Λυκείου Μαραθώνα

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου Λυκείου Μαραθώνα Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνα: Προκηρύσσει Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του Λυκείου Μαραθώνα.Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού: Η …

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Θέσεις εργασίας Σχολιάστε

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡOΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος Έχοντας υπόψη, Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010). Τις διατάξεις του άρθρου …

Πρακτικό Συνεδρίασης 6/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή Σχολιάστε

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 6/2020της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος Σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από …

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή ανάδοχου εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση διώροφου κτιρίου “3” εντός του οικοπέδου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης»

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Κατεδάφιση διώροφου κτιρίου “3” εντός του οικοπέδου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης» Ο Δήμαρχος Μαραθώνος προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την …

Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας κλειδαριών και μαρμαρινών πορτών για συντήρηση οστεοφυλακίων των κοιμητηρίων του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας κλειδαριών και μαρμαρινών πορτών για συντήρηση οστεοφυλακίων των κοιμητηρίων  του Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) …

Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την ηλεκτροδότηση δύο υδατοδεξαμενών στον Συνεταιρισμό Δικαστών και Εισαγγελέων και λοιπές εργασίες

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την ηλεκτροδότηση δύο υδατοδεξαμενών στον Συνεταιρισμό Δικαστών και Εισαγγελέων και λοιπές εργασίες». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. …

Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής ιατρικών υπηρεσιών για έλεγχο των εργαζομένων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος για τον SARS-COV-2

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής ιατρικών υπηρεσιών για έλεγχο των εργαζομένων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος για τον SARS-COV-2». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις …

Λήψη μέτρων του Δήμου Μαραθώνος για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» γ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/018 τ.Α΄ …

Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/2-2-2012 …

Ανάρτηση ορθής επανάληψης απόφασης Δημάρχου για την τέλεση Πολιτικών Γάμων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: α)  Τις διατάξεις των άρθρων 9,58,59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 5,6 & 7 …

Ανακοίνωση του Δήμου Μαραθώνος για τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων

websupport Δελτία τύπου Σχολιάστε

Υπεύθυνα και ξεκάθαρα όπως λειτουργούμε πάντα, ως Διοίκηση του Δήμου Μαραθώνος κι εν προκειμένω ως Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερώνουμε τους πολίτες και όποιον ενδιαφέρεται, για τα κάτωθι: – Οι συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων διεξάγονται -από το διάστημα της καραντίνας …

Ανακοίνωση του Δήμου Μαραθώνος για την εξυπηρέτηση του κοινού από τις Υπηρεσίες του Δήμου και τα ΚΕΠ από 21/9 έως τις 4/10/2020

websupport Δελτία τύπου Σχολιάστε

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑ/Φ.69/126/16316/20-9-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (covid-19), σας ενημερώνουμε ότι από τις 21/9/2020 έως τις 4/10/2020, η εξυπηρέτηση …