Παραχώρηση περιπτέρων

Διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου επί της Λ. Μαραθώνος (έμπροσθεν Αγ. Κωνσταντίνου)

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων Leave a Comment

Αρ. Απόφασης     1261/19  Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας  λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αρ. 960/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου  Οικονομικής Διαχείρισης     Την  αρ. 298/17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση για τον καθορισμό όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών στο διοικητικό προσωπικό του Δήμου Μαραθώνος μηνός Οκτωβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 1241/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαραθώνος μηνός Οκτωβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 1242/2019                                      Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 1266/2019                                           ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν γ) Τις διατάξεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 1267/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) β) Τις διατάξεις των άρθρων 72,89 και 100 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007) γ) Τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία και εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο και ειδικότητα στις οργανικές μονάδες Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 1268/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) β) Τις διατάξεις των άρθρων 72,89 και 100 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007) γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης:  1153/2019                                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: 1.         Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2.         Τις διατάξεις του άρθρου 50 π του Ν.1566/85 περί πλήρωσης θέσεων βάσει …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών Δημοτικού Κτιρίου Βαρνάβα λόγω του κατεπείγοντος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης              1252/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 1264/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν γ) Τις διατάξεις του άρθρου ένατου …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση προμήθειας σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης    1263/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός υπευθύνου για τη διοργάνωση εκδήλωσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αρ. Απόφασης   1260/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ –   114 Α/8-6-2006) τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ημέρες τέλεσης πολιτικών γάμων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 1258/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη : α)  Τις διατάξεις των άρθρων 9,58,59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 5,6 & …

Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα | Συνεδρίαση 10ης Δεκεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Τοπικά Συμβούλια Leave a Comment

Σύμφωνα  με τις διατάξεις του N.4555/2018,του Ν. 4623/2019 και της ΥΠ.ΕΣ. εγκ.93/60173/23-8-2019 σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα, όπου θα λάβει χώρα η με αρ.06/2019 τακτική συνεδρίαση του σώματος, …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 38η συνεδρίαση 11ης Δεκεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 11/12/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

Παραχώρηση περιπτέρων

Επαναδημοπράτηση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στη Νέα Μάκρη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει  επαναληπτική δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική,   που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 κατόπιν της  152/2018απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκμίσθωση  δικαιώματος χρήσης περιπτέρου στην Λ. Μαραθώνος ( έμπροσθεν Αγίου Κωνσταντίνου )   στη …

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρόδρομων και κουρτινών στο 2ο Λύκειο Νέας Μάκρης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 57/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (ΑΔΑ:6Χ2Ι465ΘΕΕ-ΡΟΞ) και (ΚΗΜΔΗΣ:19REQ005965746), προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρόδρομων και κουρτινών στο 2ο Λύκειο Νέας Μάκρης. Σύμφωνα με …

babylino προσφορά σε πυρόπληκτες οικογένειες

Babylino Sensitive: Δίπλα στις πυρόπληκτες οικογένειες με παιδιά 0 – 3 ετών.

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος παρέλαβε τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του την Δ’ δόση βρεφικών πανών Babylino, οι οποίες θα διανεμηθούν άμεσα στις δικαιούχες οικογένειες, με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου. Τα Babylino Sensitive βρίσκονται από την πρώτη στιγμή με …

πένθος

Ψήφισμα της Κοινότητας Μαραθώνα για την απώλεια του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Μπαϊρακτάρη

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος συνεδρίασε και αποφάσισε ομόφωνα ψήφισμα για την απώλεια του Γεωργίου Μπαϊρακτάρη, πρώην Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα και νυν Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Μαραθώνος. Ψήφισμα 1. Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μαραθώνα του …

πένθος

Συλλυπητήρια επιστολή

Τμήμα Πληροφορικής Δελτία τύπου Leave a Comment

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του συνάδελφου και αγαπητού φίλου Γιώργου Μπαϊρακτάρη. Για όλους εμάς που συμπορευτήκαμε μαζί του, ο θάνατος του μας αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Η εντιμότητα, το ήθος και η …

ΧΥΤΥ Γραμματικού | Δήμαρχος και Ενεργοί Πολίτες ενώνουν για πρώτη φορά τη φωνή τους

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα (Στοά του Βιβλίου) αναφορικά με το ζήτημα του ΧΥΤΥ Γραμματικού και στα πλαίσια ενημέρωσης της κοινής γνώμης που έχει ξεκινήσει η αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνος και προσωπικά ο Δήμαρχος …