Δημοτική οδοποιία

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016   Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει …

Αποκατάσταση ζημιών

Έργο αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στον Μαραθώνα και στο Γραμματικό

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής …

επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης -επισκευής των ψυκτικών μηχανημάτων της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 4.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 11/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου …

εκκενώσεις λυμάτων και αποφράξεις δικτύων

Υπηρεσίες εκκενώσεων βόθρων και μεταφορά λυμάτων | ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία εκκένωσης βόθρων μεταφοράς λυμάτων («οικιακών»), περιοδική 25 m3 κάθε φορά, και την υπηρεσία  απόφραξης σωληνώσεων αποχέτευσης των κτηρίων όπου είναι αναγκαίο, για : τον  παιδικό  σταθμό Νέας Μάκρης, τον  βρεφονηπιακό σταθμό Νέας …

Καταπολέμηση κουνουπιών

Καταπολέμηση κουνουπιών | Πρόγραμμα 2018 | 3η Εφαρμογή από αέρος

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής, ως υπεύθυνη εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2018, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρία εκτέλεσης του έργου, αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφών …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | Συνεδρίαση 30ης Μαΐου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 30/5/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια μικρών ψυγείων και κλιματιστικών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση την προμήθεια μικρών ψυγείων και κλιματιστικών για την Ε’ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 14.560,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην από 14-05-2018 Τεχνική Έκθεση της …

καθαρισμός ιματισμού

Ε΄κατασκήνωση | Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ιματισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού του ιματισμού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 1.909,60 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην από 14/05/2018 Τεχνική Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Μαραθώνος. Για την κάλυψη …

Παιδί και Θάλασσα

Θερινό ημερήσιο εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά από την ΚΕΔΜΑ

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Επανάληψη Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με τον σχεδιασμό και εκπόνηση εκπαιδευτικών, δημιουργικών, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων βιωματικού χαρακτήρα για …

Βιολογικός καθαρισμός

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου για τον βιολογικό της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα. Η εκτιμώμενη αξία  όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. 7/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών …

αποψίλωση

Ε' κατασκήνωση | Υπηρεσίες αποψίλωσης | επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες αποψίλωσης της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 7.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 8/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου …

Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής Μαραθώνα

Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου, για περίοδο 24 ημερών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών του, για το χρονικό διάστημα των 24 ημερών (από 01/06/2018 έως 24/06/2018) συνολικής δαπάνης 21.158,69 € (καθαρή αξία 17.063,46€ + ΦΠΑ 24% 4.095,23€). Οι ανωτέρω υπηρεσίες αντιστοιχούν …

Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής Μαραθώνα

Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου | Παροχή υπηρεσιών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών  Δήμου Μαραθώνος έτους 2018, με συστημικό αύξοντα αριθμό: 58289. …

κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος

Επιτροπή αξιολόγησης ωφελουμένων του Κοινωνικού Φαρμακείου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου, Κοινωνικό Φαρμακείο Leave a Comment

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος».   Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – …

κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος

Επιτροπή αξιολόγησης ωφελουμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου, Κοινωνικό Παντοπωλείο Leave a Comment

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος».    Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114 …

υπηρεσίες συντήρησης επισκευής μηχανημάτων κήπων με προμήθεια ανταλλακτικών

Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων κήπων με προμήθεια ανταλλακτικών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης επισκευής μηχανημάτων κήπων με προμήθεια ανταλλακτικών, εκτιμώμενης αξίας 5.457,80 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 6/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του …

αποψίλωση

Ε' κατασκήνωση | Υπηρεσίες αποψίλωσης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες αποψίλωσης της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 7.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 8/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου …

Προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων συντήρησης κήπων και παρτεριών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων συντήρησης κήπων και παρτεριών. Η εκτιμώμενη αξία  όπως αυτή περιγράφεται στην 7/2018 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Συντήρησης Υποδομών ανέρχεται στο ποσό των 18.788,30 € με το …

Half marathon Ημιμαραθώνιος

5ος Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα 2018 | Ο Μαραθώνας τίμησε την ιστορία του

administrator Δελτία τύπου, Ημιμαραθώνιος Leave a Comment

«Επίσημα Αποτελέσματα: Ημιμαραθωνίου, 10χλμ., 5χλμ. και 1.500μ.»   Η Οργανωτική Επιτροπή σας ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα του Ημιμαραθωνίου του αγώνα των 10χλμ., 5 χλμ. και των 1.500μ. στο web Site της διοργάνωσης https://half-marathon.gr/επίσημα-αποτελέσματα-ημιμαραθωνίου   ή στον σύνδεσμο  Επίσημα Αποτελέσματα …

Ηλεκτρολογικό Υλικό

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2018

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Σας ενημερώνουμε ότι ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Μαραθώνος, η διεξαγωγή του οποίου έχει καθοριστεί την  Τετάρτη 30.05.2018 και ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30 π.µ. (σύμφωνα με το άρθρο 1.5 της με αριθ. πρωτ. …