Κατάταξη προσωπικού στον Δήμο Μαραθώνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5056/2023

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Κατάταξη προσωπικού στον Δήμο Μαραθώνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5056/2023»

Αριθμός Απόφασης: 41/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρων 27 του ν. 5056/2023 (A’ 163) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
 2. Την 1474/5-1-2024 (ΦΕΚ 125/Β΄/9-1-2024) πράξη             του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία διαπιστώνεται η κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» και η λύση της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Δ.Μ.Α.»      
 3. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012) και τις τροποποιήσεις του
 4. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου

Αποφασίζουμε

Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων στον Δήμο Μαραθώνος σε συνιστώμενες με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. β του άρθρου 27 του ν.5056/2023 θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας ως εξής:

 1. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Κ***

Π***

Χ***

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

2

Κ***

Α***

Μ***

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Μ***

Μ***

Γ***

ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ  ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ  ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Γ***

Ζ***

Π***

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2

Γ***

Α***

Β***

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

3

Γ***

Ε***

Χ***

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

4

Κ***

Σ***

Α***

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

5

Μ***

Κ***

Σ***

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

6

Μ***

Ε***

Κ***

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

7

Μ***

Ο***

Γ***

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

8

Π***

Ε***

Χ***

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΣΚ***

Ε***

Δ***

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 1. ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Ζ***

Χ***

Α***

ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ  ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ  ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

2

Π***

Ε***

Π***

ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ  ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ  ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Χ***

Α***

Ε***

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Χ***

Ε***

Σ***

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Α***

Α***

Ν***

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Κ***

Ν***

Κ***

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

Μ***

Γ***

Π***

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3

Μ***

Ε***

Δ***

ΔΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

4

Π***

Θ***

Α***

ΔΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5

Π***

Α***

Α***

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

6

Χ***

Ε***

Ι***

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Γ***

Ν***

Κ***

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

2

Κ***

Κ***

Γ***

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

3

Κ***

Χ***

Α***

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

4

Τ***

Β***

Γ***

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΔΞΥΩΛΜ-ΝΒ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΞΥΩΛΜ-ΝΒ4

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *