κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος

Κοινωνικό Παντοπωλείο | Υποβολή αιτήσεων ένταξης

administrator Δελτία τύπου, Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο Δήμος Μαραθώνος καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους του να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος».

Η Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος θα  διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση, σε τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ωφελούμενα νοικοκυριά (ήτοι 360 άτομα) του Δήμου μας, δωρεάν τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη βασικής υλικής συνδρομής, ψυχαγωγίας κ.α.

Ειδικότερα, ωφελούμενοι των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει η Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος είναι μεμονωμένα άτομα που διαμένουν στον Δήμο Μαραθώνος και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνή προστασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις από 14 / 5 /2018 έως 25 / 5 /2018, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου στα Δημοτικά Καταστήματα Μαραθώνα (Οινόης 6, Τ.Κ. 19007) και Νέας Μάκρης (Λ. Μαραθώνος 104, Τ.Κ.19005). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων τα δικαιολογητικά θα εσωκλείονται σε σφραγισμένο φάκελο.

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στο χώρο λειτουργίας της Δομής, στο Κτίριο Διοίκησης και Υποδοχής, εντός του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης, επί της Λ. Μαραθώνος αρ. 196 – Νέα Μάκρη (Τ.Κ. 19005), από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9.00 π.μ. – 17.00μ.μ., τηλέφωνα επικοινωνίας 2294091455, 2294095862.

Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος» αποτελεί το υποέργο (1) της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος», με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». Η χρηματοδότηση της Πράξης προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων».

Στόχος της Πράξης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Μαραθώνος που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

* Άτομα που δεν είναι κάτοικοι του Δήμου Μαραθώνος δεν θα γίνονται αποδεκτά και οι αιτήσεις τους θα απορρίπτονται.

* Οι ωφελούμενοι θα επανεξετάζονται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες σε ότι αφορά στις προϋποθέσεις ένταξής τους προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή αλλαγή στην κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση.

* Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ δικαιούνται διανομή βασικών αγαθών που καλύπτονται ΜΟΝΟ από το ΤΕΒΑ, ΔΕΝ δικαιούνται τα αγαθά που διαθέτει η Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής της από το ΕΚΤ.

 


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

για την ένταξη στη Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείο του Δήμου Μαραθώνος

 

(Ι) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους :

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου μέσω ΤΑΧΙS, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
 5. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων.
 6. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο αιτών/η αιτούσα θα δηλώνει ότι δεν είναι δικαιούχος σε άλλο πρόγραμμα κοινωνικής παροχής (Ανθρωπιστικής Βοήθειας ή Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής).

(ΙΙ) Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου- δυνητικού δικαιούχου:

 1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 2. Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 3. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 4. Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, αστεγία κλπ).
 5. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας.
 6. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).
 7. Νόμιμα δικαιολογητικά για μετανάστες, ομογενείς.
 8. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

* Οι ωφελούμενοι οφείλουν την επανυποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εξυπηρέτησή τους από τη Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος κάθε έξι μήνες προκειμένου να επανεξεταστεί η εγκυρότητά τους.

 


 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

για την ένταξη στη Δομή Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαραθώνος

 

Ως προϋπόθεση εξυπηρέτησης του ωφελούμενου από τη Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος ακολουθούνται τα κάτωθι κριτήρια :

Α) Εισοδηματικά Κριτήρια :

 • άτομα με εισόδημα το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 4.512 ευρώ ετησίως.
 • νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 6.768 ευρώ ετησίως.
 • νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 8.121 ευρώ.
 • νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 9.475 ευρώ.
 • νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 10.828 ευρώ.
 • νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 5.865.
 • νοικοκυριά µε έναν ενήλικα και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 7.219 ευρώ.
 • νοικοκυριά µε έναν ενήλικα και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 8.572 ευρώ

Β) Συνοικούντες :

 • Ιδιοκτησία.
 • Ενοίκιο.
 • Φιλοξενία.
 • Αστεγία.

Γ) Υγεία :

 • ΚΕΠΑ.
 • Ιατρικές γνωματεύσεις.
 • Βιβλιάριο υγείας για τους ασφαλισμένους.
 • Ανασφάλιστοι.

Δ) Οικογενειακή Κατάσταση.

Ε) Ανεργία.

Στ) Κοινωνική Έρευνα.

 

* Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της οικογένειας θα πρέπει να αποδεικνύουν τις συνθήκες διαβίωσης κάτω από το όριο της φτώχιας.

* Άτομα που δεν είναι κάτοικοι του Δήμου Μαραθώνος δεν θα γίνονται αποδεκτά και οι αιτήσεις τους θα απορρίπτονται.

* Βάσει του κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού δύνανται να ενταχθούν και άτομα/οικογένειες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, εφόσον όμως συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι οι οποίοι θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

* Οι ωφελούμενοι θα επανεξετάζονται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες σε ότι αφορά στις προϋποθέσεις ένταξής τους προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή αλλαγή στην κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση.

* Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ δικαιούνται διανομή βασικών αγαθών που καλύπτονται ΜΟΝΟ από το ΤΕΒΑ, ΔΕΝ δικαιούνται τα αγαθά που διαθέτει η Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής της από το ΕΚΤ.

 


 

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •