Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση και τοποθέτηση υπαλλήλου  Δήμου Μαραθώνος

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 246 & 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 74,79 & 101 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011)

δ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α΄)

ε) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

στ) Την υπ’ αριθμ. 982/2017 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 841/2017 απόφασης Δημάρχου Μαραθώνος περί αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαραθώνος

ζ) Την υπ αριθ 1402/2017 απόφαση Γενικής Γραμματέως Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Μετακίνηση και τοποθέτηση υπαλλήλου»

η) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Μαραθώνος

θ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος Μοναστηριώτου Ουρανίας, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

 

                                          Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Μετακινούμε την μόνιμη υπάλληλο Μοναστηριώτου Ουρανία του Παναγιώτη, κατηγορίας ΔE κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος, και την τοποθετούμε στο Γραφείο Δημάρχου Μαραθώνος.

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

 

 

                                                             Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                               ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

 

                                                                 Π. ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •