Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση & τοποθέτηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΑΠΟΦΑΣΗ

H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

δ) Την υπ’ αριθμ. 982/2017 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί αρμοδιοτήτων Γενικής Γραμματέως Δήμου Μαραθώνος

ε) Την υπ αριθ 1175/2017 απόφαση Γ.Γ. Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Μετακίνηση και Τοποθέτηση υπαλλήλου»

στ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)

ζ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο της υπαλλήλου Τελάκη Μαρίνας του Εμμανουήλ, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Η/Υ με βαθμό Α΄

η) Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος

 

                                       Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

  1. Μετακινούμε την υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τελάκη Μαρίνα του Εμμανουήλ, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Η/Υ με βαθμό Α΄, από το Γραφείο Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαραθώνος, και την τοποθετούμε στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος.

 

  1. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

                                              

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

  Π. ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •