Παράταση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της πανδημίας COVID-19

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. 2640/17-02-2021 αίτημά σας για παράταση υποβολής προσφοράς και διευκρινήσεις

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών και λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας Covid-19, παρατείνετε η υποβολή προσφορών που αφορά στην υπ. αριθ. 2482/14-02-2021 «Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας Covid-19» για την Τετάρτη 24-02-2021 και ώρα (8:00-15:00).

Επίσης θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου μας ανέβηκε σαν δελτίο τύπου ,εκ παραδρομής, γι΄ αυτό και δεν υπάρχει ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης, που αναφέρεται ανωτέρω, η δ/νση που πρέπει να σταλεί ο φάκελος είναι Λ. Μαραθώνος 104- Νέα Μάκρη-ΤΚ 19005 στο πρωτόκολλο και ο αριθμός της μελέτης είναι 6/2020.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

 

Θέμα: “Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της πανδημίας COVID-19”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της πανδημίας COVID-19», εκτιμώμενης αξίας 31285,20 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. 6/2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί:

 1. η με αριθ. πρωτ. 1737/02-02-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ:Ω12ΟΩΛΜ-Π7Η και
 2. η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 82.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω μέχρι την 19η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης (ώρα 08:00 – 15:00).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
 2. Φορολογική ενημερότητα.
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα.
 4. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
 5. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της με αριθ. 2/2020 Μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω Μελέτη, με πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων.

Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

 1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
 2. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).
 3. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.
 4. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της προμήθειας.
 5. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου – ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός ΥΠΟ φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 26η Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, σε δύο στάδια, τα οποία δύναται να είναι την ίδια ημέρα.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •