Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση και προμήθεια χαλαζιακής άμμου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  1. Το με αριθμό πρωτ. 6/2021 αίτημα του προέδρου για την αντικατάσταση και προμήθεια χαλαζιακής άμμου μετά συντήρησης, επισκευής και καθαρισμού των αμμοφίλτρων του μηχανοστασίου του κολυμβητηρίου στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης με αριθμό καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 21REQ007982170, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη 1/2021 μελέτη.
  2. Την υπ’ αριθμό 12/2021 απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης με αριθμό καταχώρησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΨΡΦ5ΟΡΖΖ-ΕΟΧ.
  3. Την με αριθμό πρωτ. 34/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) με αριθμό καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 21REQ008015156.
  4. Την με αρ.πρωτ. 43/2021 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 21PROC008032031.

διακηρύσσει

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πιο συμφέρουσα προσφορά που θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές για την αντικατάσταση και προμήθεια χαλαζιακής άμμου μετά συντήρησης, επισκευής και καθαρισμού των αμμοφίλτρων του μηχανοστασίου του κολυμβητηρίου στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης, σύμφωνα με την μελέτη 1/2021 της υπηρεσίας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της επιχείρησης  Λ. Μαραθώνος 196 στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο, την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ. και η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών θα είναι μέχρι την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 και μέχρι ώρα 10.00 π.μ. και θα υποβάλλονται στα γραφεία της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην Δ/νση Οικονομικών και Προσωπικού της ΚΕΔΜΑ (Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης, Λ. Μαραθώνος 196, ΤΚ. 19005, Νέα Μάκρη, κτήριο Διοίκησης) στο τηλ. 2294069800 ή στο mail: kedma@marathon.gr.           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΜΑ

     ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝ.

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •