Περί έγκρισης διενέργειας αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών ειδικών θεατρικών μαθημάτων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών ειδικών θεατρικών μαθημάτων, με σκοπό την σκηνική πρακτική και παρουσίαση του θεατρικού έργου τα Σκουπίδια του Γιάννη Ξανθούλη του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 275/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 9ΡΠ5ΩΛΜ-ΨΒΕ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας ,παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 320 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ[1] 24REQ014505480
 6. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας[2] με τίτλο « Παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας σε σειρά μαθημάτων για ενηλίκους και νέους, πάνω σε έργα της παγκόσμιας δραματουργίας και λογοτεχνίας” και παρουσίαση της θεατρικής παράστασης  “Σκουπίδια” του Γιάννη Ξανθούλη του  Δήμου Μαραθώνος»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας[3] με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας σε σειρά μαθημάτων για ενηλίκους και νέους, πάνω σε έργα της παγκόσμιας δραματουργίας και λογοτεχνίας” και παρουσίαση της θεατρικής παράστασης  “Σκουπίδια” του Γιάννη Ξανθούλη του  Δήμου Μαραθώνος»  προϋπολογιζόμενης  αξίας 6.048,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας σε σειρά μαθημάτων για ενηλίκους και νέους, πάνω σε έργα της παγκόσμιας δραματουργίας και λογοτεχνίας” και παρουσίαση της θεατρικής παράστασης  “Σκουπίδια” του Γιάννη Ξανθούλη του  Δήμου Μαραθώνος»

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τις  α) Λεμονιά Γιανναρίδου β)Πολυμερή Μαρίνα και γ) Ανδρομάχη Μαρκοπούλου [4] η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος Καμπέλη Βαρβάρα, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών[5] (πχ. εντός τριών ημερών από την παραλαβή των προσφορών).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 275/2024 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

[1] (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α)

[2] Ή Υπηρεσίας

[3] Ή υπηρεσίας

[4] Ή προς περισσότερους ή προς κάθε ενδιαφερόμενο.

[5] (ΒΙΒΛΙΟ Ι) Σε περίπτωση που έχει προσκληθεί να υποβάλλει προσφορά μόνο ένας οικονομικός φορέας η αξιολόγηση συνίσταται στο να διαπιστωθεί εάν η υποβαλλόμενη προσφορά πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει η υπηρεσία και ότι η προσφερόμενη τιμή δεν υπερβαίνει την τιμή που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης δεδομένου ότι αυτή έχει προκύψει κατόπιν έρευνας αγοράς.  

Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί περισσότερες της μίας προσφορές η αξιολόγηση συνίσταται στο να διαπιστωθεί εάν οι υποβαλλόμενες προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν ορισθεί και να συγκριθούν οι προσφορές ανάλογα με το κριτήριο ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) (αρ. 86 Ν. 4412/2016).

(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Η ανάθεση γίνεται με κριτήριο την δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και της οικονομικής προσφοράς.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΝ0ΘΩΛΜ-ΖΥΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝ0ΘΩΛΜ-ΖΥΓ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *