Περί έγκρισης διενέργειας των υπηρεσιών ιατρού εργασίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας των υπηρεσιών ιατρού εργασίας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 78/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας».
 5. Τη με αριθμό 4/2023 Μελέτη του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013884309 2023-12-04
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 1447/16-01-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ψ1Ω6ΩΛΜ-ΤΨΙ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 08-01-2024 τεκμηριωμένου αιτήματος του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 504 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 8. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014169084 2024-01-24.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας» προϋπολογιζόμενης αξίας 10.368,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς : α) ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο BIOSAFETY Α.Ε., (ΑΦΜ 999993964, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών), β) Γ. ΨΑΘΑΣ – Κ. ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο PRO.EX. o.ε., (ΑΦΜ 099975770, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται η αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος, Μαρία Σαφρά, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (78/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΚ9ΠΩΛΜ-ΒΒΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚ9ΠΩΛΜ-ΒΒΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *