Περί ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας για το σεμινάριο με τίτλο “TED – eNotices2”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για το σεμινάριο με τίτλο «TED – eNotices2 Διαδικασίες Συμπλήρωσης Δημοσίευσης Προκήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού & Γνωστοποίηση Σύμβασης στο Σύστημα TED – eNotices2 από 01-02-2024 στο πλαίσιο εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού για τα Ηλεκτρονικά Έντυπα (e-Forms)»

Αριθμός Απόφασης: 220/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
 • Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 • Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία για το σεμινάριο με τίτλο «TED – eNotices2 Διαδικασίες Συμπλήρωσης Δημοσίευσης Προκήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού & Γνωστοποίηση Σύμβασης στο Σύστημα TED – eNotices2 από 01-02-2024 στο πλαίσιο εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού για τα Ηλεκτρονικά Έντυπα (e-Forms).
 • Διάρκεια: 05 ώρες
 • Ανάλυση της Νέας Εγκυκλίου για τα Ηλεκτρονικά Έντυπα (e-Forms)
 • Ποιος είναι ο σκοπό των Ηλεκτρονικών Εντύπων (e-Forms)
 • Εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ 2019/1780 για τα Ηλεκτρονικά Έντυπα (e-Forms)
 • Υποχρέωση εφαρμογής των e-Forms από 01-02-2024
 • Παρουσίαση των Ηλεκτρονικών Εντύπων e-Forms
 • Συμπλήρωση δημοσίευσης προκήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού στο TED-eNotices2
 • Βήμα προς βήμα ανάλυση της διαδικασίας
 • Γνωστοποίηση σύμβασης στο σύστημα TED-eNotices2
 • Βήμα προς βήμα ανάλυση της διαδικασίας
 • Ενδεικτικά παραδείγματα συμπλήρωσης δημοσίευσης προκήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού & γνωστοποίηση σύμβασης στο σύστημα TED-eNotices2
 • Άλλα ειδικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ 2019/1780
 • Ποια είναι τα κρίσιμα σημεία
 • Απαντήσεις σε ερωτήματα των καταρτιζόμενων
 • Επισκόπηση θεματικής ατζέντας
 • Κλείσιμο σεμιναρίου – Συμπεράσματα
 • Τη με αριθ. πρωτ 8476/2024  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 69ΡΩΩΛΜ-6ΗΣ και τη βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α.α. 312.
 • Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 00.6073.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2024.
 • Την έγγραφη προσφορά της Project Training & Consulting για το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο με τίτλο «TED – eNotices2 Διαδικασίες Συμπλήρωσης Δημοσίευσης Προκήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού & Γνωστοποίηση Σύμβασης στο Σύστημα TED – eNotices2 από 01-02-2024 στο πλαίσιο εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού για τα Ηλεκτρονικά Έντυπα (e-Forms)
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Δαπάνη Παρακολούθησης σεμιναρίου με τίτλο “ για το σεμινάριο με τίτλο «TED – eNotices2 Διαδικασίες Συμπλήρωσης Δημοσίευσης Προκήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού & Γνωστοποίηση Σύμβασης στο Σύστημα TED – eNotices2 από 01-02-2024 στο πλαίσιο εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού για τα Ηλεκτρονικά Έντυπα (e-Forms)», στην  εταιρεία ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ (ΑΦΜ: 999440430 / ΔΟΥ: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ), με στοιχεία επικοινωνίας: ΛΙΟΣΙΩΝ 117, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10440, Τηλ. 2108210515, έναντι ποσού 1.500,00€ (στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν επιβάλλεται ΦΠΑ).

Β. Την συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα: «TED – eNotices2 Διαδικασίες Συμπλήρωσης Δημοσίευσης Προκήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού & Γνωστοποίηση Σύμβασης στο Σύστημα TED – eNotices2 από 01-02-2024 στο πλαίσιο εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού για τα Ηλεκτρονικά Έντυπα (e-Forms)» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024, για τους υπαλλήλους του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, δια ζώσης.

Γ. Η πληρωμή γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (220/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/90Φ6ΩΛΜ-Ω7Π

https://diavgeia.gov.gr/doc/90Φ6ΩΛΜ-Ω7Π

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *