Περί ανάθεσης της σύμβασης για την ενοικίαση ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο Άλικη του Δήμου Μαραθώνα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της σύμβασης για την ενοικίαση ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο Άλικη του Δήμου Μαραθώνα»

Αριθμός Απόφασης: 382/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 • Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 • Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 • Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 • Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών ενοικίασης ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο Άλικη του Δήμου Μαραθώνα.
 • Την με αριθμό Π1/2024 Μελέτη με θέμα «Ενοικίαση ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο Άλικη».
 • Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014244969 2024-02-12.
 • Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 7093/21-03-2024 (ΑΔΑ 66ΞΑΩΛΜ-1Β5) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 244 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] και διαθέτει πίστωση συνολικού ύψους 37.200,00€ για τα οικονομικά έτη 2024-2025 (2024: 22.000,00€ & 2025: 15.200,00€).
 • Τα εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014586985 2024-04-12.
 • Τη με αριθμό 234/2024 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ ΡΩΞΛΩΛΜ-9ΩΒ) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την απευθείας ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών, και η αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ εταιρεία εκμετάλευσης οπτικοακουστικών έργων, για υποβολή προσφοράς.
 • Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9338/15-04-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 24PROC014600244 2024-04-16.
 • Τις προσφορές που υπέβαλλαν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Μαραθώνος οι κάτωθι οικονομιοί φορείς:
 • THE FILM GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IΔΙΩΤΙΚΗ KEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Π. Δήμου Μαραθώνος: 10850/01-05-2024).
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (Α.Π. Δήμου Μαραθώνος: 10685/29-04-2024).
 • CINOBO IΔΙΩΤΙΚΗ KEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Π. Δήμου Μαραθώνος: 10528/26-04-2024).
 • TANWEER ALLIANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗς ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, (Α.Π. Δήμου Μαραθώνος: 10133/23-04-2024).
 • ΖΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (Α.Π. Δήμου Μαραθώνος: 9669/18-04-2024).
 • FEELGOOD ENTERTAINMENT AE (Α.Π. Δήμου Μαραθώνος: 10056/23-04-2024).
 • ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ NEOFILMS OE (Α.Π. Δήμου Μαραθώνος: 9466/16-04-2024).
 • Το από 15-05-2024 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση των υπηρεσιών σε όλους τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς [πλην του οικονομικού φορέα ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ NEOFILMS OE (no vii) για τον οποίο θα αποσταλεί συμπληρωματικό πρακτικό αξιολόγησης], οι οποίοι πληρούν το σύνολό τους τις τεχνικές προδιαγραφές που είχε θέσει η υπηρεσία, έχοντας η κάθεμία ξεχωριστά την αποκλειστικότητα σε διαφορετικό οπτικοακουστικό υλικό.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Tην έγκριση της συνεργασίας με τις κάτωθι κινηματογραφικές εταιρείες διανομής δημοσίων θεαμάτων και εκμετάλλευσης οπτικοακουστικών έργων, καθώς και την απευθείας ανάθεση σε αυτές των υπηρεσιών με τίτλο ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΆΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην Π1/2024 Μελέτη, συνολικού ποσού 30.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%  7.200,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 37.200,00 ευρώ (τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.:

 • THE FILM GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IΔΙΩΤΙΚΗ KEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ΑΦΜ 998093036, Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ και με έδρα: Διεύθυνση: Μεσογείων 275, Τ.Κ.: 15231, Πόλη: Χαλάνδρι, τηλ. επικοινωνίας: 210-6786501.
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (δ.τ. ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ), με ΑΦΜ 090191109, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ και με έδρα: Διεύθυνση: Ρόδου 18, Τ.Κ.: 11252, Πόλη: Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας: 210-8664470.
 • CINOBO IΔΙΩΤΙΚΗ KEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ΑΦΜ 801209827, Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και με έδρα: Διεύθυνση: Τζαβέλα 28, Τ.Κ.: 10681, Πόλη: Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας: 210-3802468.
 • TANWEER ALLIANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (δ.τ. TANWEER ALLIANCES SINGLE MEMBER SA), με ΑΦΜ 998365439, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και με έδρα: Διεύθυνση: Δράμας 11, Τ.Κ.: 16674, Πόλη: Γλυφάδα, τηλ. επικοινωνίας: 210-9681441.
 • ΖΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (δ.τ. ROSEBUD.21) με ΑΦΜ 800567645, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και με έδρα: Διεύθυνση: Γραβιάς 9-13, Τ.Κ.: 10678, Πόλη: Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας: 216-9007090.
 • FEELGOOD ENTERTAINMENT AE, με ΑΦΜ 998282498, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και με έδρα: Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, Τ.Κ.: 18547, Πόλη: Νέο Φάληρο, τηλ. επικοινωνίας: 211-9967000.

Το συνολικό ποσό των επιμέρους συμβάσεων που θα υπογραφούν με τις ανωτέρω εταιρίες δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο σύνολό τους. 

Μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών θα εκδοθεί συμπληρωματική απόφαση σύμφωνα με την οποία θα γίνει ο επιμερισμός του προυπολογισμού στους ανωτέρω  οικονομικούς φορείς ανάλογα με την επιλογή των κινηματογραφικών ταινιών από την αρμόδια υπηρεσία για προβολή στον  δημοτικό κινηματογράφο ΆΛΙΚΗ.

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6236.04 για τα οικονομικά έτη 2024-2025.

Γ. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Εκδηλώσεων.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παραλαβή των υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (382/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/68ΟΘΩΛΜ-8ΒΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/68ΟΘΩΛΜ-8ΒΜ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *