Προκύρυξη για την χορήγηση δέκα (10) συνολικά θέσεων συμμετοχής στην αγορά επαγγελματιών πωλητών

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την χορήγηση δέκα (10) συνολικά θέσεων συμμετοχής στην αγορά επαγγελματιών πωλητών στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαραθώνος

                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/5-11-2017) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων …».
 3. Την υπ’ αριθ. 14883/2023 (ΦΕΚ 822/17-2-2023) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 4. Την υπ’ αριθ. 241/1-12-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί λήψης απόφασης για καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024».
 5. Την υπ’ αριθ. 16/14-2-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα «Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2023 και εφεξής».
 6. Την υπ’ αριθ. 17/14-2-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα «Περί λήψης απόφασης προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2023 και εφεξής».
 7. Την υπ’ αριθ. 64/4-4-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα «Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2023 και εφεξής».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διαδικασία χορήγησης δέκα (10) θέσεων επαγγελματιών πωλητών στο Δήμο Μαραθώνος σύμφωνα με τις ανωτέρω 5), και 6) σχετικές. Οι θέσεις βρίσκονται στα κάτωθι σημεία:

1) Μία (1) θέση για πώληση βιβλίων έναντι της παιδικής χαράς, στην παραλία Μαραθώνα.

2) Μία (1) θέση για πώληση μαλλιού της γριάς στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα στον Μαραθώνα.

3) Μία (1) θέση για πώληση καλαμποκιού στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα στον Μαραθώνα.

4) Μία (1) θέση για πώληση φο μπιζού στην Λεωφόρο Ποσειδώνος (έμπροσθεν παιδικής χαράς) στη Νέα Μάκρη.

5) Μία (1) θέση για πώληση φο μπιζού στο Παρατηρητήριο ναυαγοσώστη στη Νέα Μάκρη.

6) Μία (1) θέση για πώληση καλαμποκιού επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος & Αεροπορίας στη Νέα Μάκρη.

7) Μία (1) θέση για πώληση φο μπιζού επί της οδού Αεροπορίας (έμπροσθεν πάρκου κυκλοφοριακής Αγωγής) στη Νέα Μάκρη.

8) Μία (1) θέση για πώληση κουλουριών στο τέρμα της οδού Κεφαλληνίας στην παραλία Νέας Μάκρης.

9) Μία (1) θέση για πώληση βιβλίων έναντι τριγωνικού κοινόχρηστου χώρου πριν το κατάστημα «Αργώ» στην παραλία Νέας Μάκρης.

10) Μία (1) θέση για πώληση ξηρών καρπών στο λιμάνι Νέας Μάκρης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ                

Τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που ορίζονται με την υπ’ αριθ. 14883/17-2-2023 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή, μπορούν να διαθέτουν αυτά υπαιθρίως, εφόσον λάβουν διοικητική άδεια.

Η χρονική ισχύς της άδειας των επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου είναι πέντε (5) έτη και εγκρίνεται η δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο σημείο για τοποθέτηση πάγκου (έως 3 Τ.Μ.) με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου, το οποίο ανέρχεται στα 300 € ετησίως. Τα δικαιώματα και οι θέσεις των κατόχων των αδειών ισχύουν μέχρι αυτοί να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος.

Η άδεια χορηγείται σε δικαιούχους που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση στο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του Ν. 4849/2021.

ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Τα είδη που οι επαγγελματίες πωλητές επιτρέπονται να πωλούν στο χώρο δραστηριοποίησης τους (σύμφωνα με όσα προβλέπονται ανά θέση) είναι:

Φο μπιζού, καλαμπόκι, κουλούρια, βιβλία, ξηροί καρποί και μαλλί της γριάς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

Η αρμόδια αρχή χορηγεί τις άδειες με τις αντίστοιχες θέσεις στάσιμου εμπορίου επαγγελματιών πωλητών σε άνεργα άτομα: αα) με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, αβ) γονείς ή κηδεμόνες ανηλίκων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον.

 Τα υπόλοιπα κριτήρια για τη χορήγηση νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών  σύμφωνα με τις αντίστοιχες θέσεις ορίζονται στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 16 του νόμου 4849/2021 και είναι: η ανεργία, η αστεγία, η ηλικία, ο αριθμός των τέκνων, η κατοχή τίτλου σπουδών, η μονογονεϊκή οικογένεια και η προϋπηρεσία σε λαϊκή αγορά, με την αντίστοιχη διαβαθμισμένη μοριοδότηση για κάθε κριτήριο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

               ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

                                                              ΑΝΕΡΓΙΑ

≥ 12 μήνες

20 μόρια

< 12 μήνες

10 μόρια

                                                               ΑΣΤΕΓΙΑ

Κατοχή πιστοποιητικού αστεγίας για χρόνο άνω των δύο (2) ετών

10 μόρια

                                                                ΗΛΙΚΙΑ

< 30 ετών

25 μόρια

30-35 ετών

15 μόρια

> 35 ετών

5 μόρια

                                                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

                     (εφόσον ο άλλος γονέας δεν έχει άδεια υπαίθριου εμπορίου)

≥ 4 τέκνα

20 μόρια

3 τέκνα

10 μόρια

2 τέκνα

5 μόρια

                                         ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Μοναδικός κηδεμόνας μονογονεϊκής οικογένειας

ή προστάτης οικογένειας

10 μόρια

                                                         ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης (από ελληνικό ή ισότιμο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής)

15 μόρια

Κατοχή τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

5 μόρια

           ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

≥5 έτη

20 μόρια

                 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΟΡΙΩΝ: 100 ΜΟΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή

 1. Για την έκδοση και τη χορήγηση, σε φυσικό πρόσωπο, άδειας επαγγελματία πωλητή κατόπιν έκδοσης προκήρυξης, απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών και στοιχείων:

α) Αίτηση του υποψηφίου στο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του Ν. 4849/2021. στην οποία περιλαμβάνονται:

αα) τα στοιχεία ταυτότητας,

αβ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), αγ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ),

αδ) τα πωλούμενα είδη,

αε) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),

αστ) οι θέσεις άσκησης δραστηριοποίησης για τους πωλητές στο στάσιμο εμπόριο,

αζ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου,

β) τα δικαιολογητικά που καθορίζονται από την προκήρυξη για την απόδειξη της συνδρομής των κριτηρίων μοριοδότησης, σύμφωνα με τη μοριοδότηση της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4849/2021 (Α’ 207),

β1) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS),

γ) τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4849/2021, δηλαδή βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και βεβαίωση που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό της αναπηρίας, (αφορά μόνο τους υποψήφιους επαγγελματίες πωλητές στο στάσιμο εμπόριο),

δ) ισχύον αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),

ε) ισχύον αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), που έχει εκδοθεί για οποιονδήποτε λόγο, από την οποία προκύπτει ότι δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή ότι υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της ρύθμισης τηρούνται,

στ) άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),

ζ) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1199),

 1. Κατοχή τίτλου σπουδών [τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς με το αντικείμενο της πρωτογενούς παραγωγής (από ελληνικό ή ισότιμο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής).
 2. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο μόνιμα εγκατεστημένο οικογενειακώς στην Ελλάδα) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένος οικογενειακώς στην Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή άλλο), σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιώνεται ή πιστοποιείται, κατά τις διατάξεις του δικαίου του αλλοδαπού κράτους, η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα και τέκνου πολύτεκνου. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.
 3. Οι τρίτεκνοι και οι δίτεκνοι, όπως επίσης και τα τέκνα τριτέκτων και διτέκτων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
 4. Κατοχή βεβαίωσης αστεγίας για χρόνο άνω των δύο ετών.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο άλλος γονέας δεν έχει άδεια υπαίθριου εμπορίου (αφορά τις περιπτώσεις υποψηφίων που επικαλούνται ως κριτήριο τον αριθμό τέκνων).
 6. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν εξοφλήσει βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (ο έλεγχος γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία).

Τα δικαιολογητικά των περ. α, στ’ και ζ, καθώς και ο αριθμός μητρώου εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό, πρέπει να είναι επίκαιρα και σε ισχύ.

Η αίτηση της περ. α’ της παρ. 1 υπέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και, συνεπώς, δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα σε αυτήν στοιχεία και εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Για τα δικαιολογητικά των περ. β’ έως και ζ’ εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ                                                                  

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου επαγγελματία πωλητή οφείλουν να υποβάλλουν ΜΙΑ Αίτηση συμμετοχής με συνημμένα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά η οποία υποβάλλεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr από 3-5-2024 έως και 1-6-2024.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων της παρούσας, ορίζεται προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων με τα αποτελέσματα.

Η αίτηση κατατίθεται:

Α) Στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου οδός Οινόης 6 στο Μαραθώνα.

B) Στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου Λεωφόρος Μαραθώνος 104 στη Νέα Μάκρη.

Γ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δήμου info@marathon.gr.

Πληροφορίες: Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού, κ. Βαρδίδης Λάμπρος, οδός Οινόης 6 Μαραθώνας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος www.marathon.gr και στη διαύγεια.

Επίσης, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μαραθώνος.

Τέλος, η προκήρυξη θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού στην οδό Οινόης 6 στο Μαραθώνα α’ όροφος.

Ο Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Μεταξωτός

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *