ΚΕΔΜΑ Κοινωφελής Επιχείριση Δήμου Μαραθώνος

Προμήθεια εντύπων

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται για την προμήθεια εντύπων (αφισέτες, εισιτήρια, προσκλήσεις, προγράμματα Φεστιβάλ Μαραθώνος κλπ)  μέχρι του ποσού των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, για τις ανάγκες της ΚΕΔΜΑ, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

 1. Πέντε χιλιάδες τεμάχια (5.000) ενημερωτικά έντυπα 64σέλιδα + εξώφυλλο, διαστάσεων 120×160 mm κλειστό, με έγχρωμη εκτύπωση δύο όψεων, σε χαρτί γραφής 100γρ. Εξώφυλλο με έγχρωμη εκτύπωση. Bιβλιοδεσία καρφίτσα. (Αφορά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Μαραθώνα)
 1. Τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) τεμάχια αφίσες διαφόρων εκδηλώσεων, μεγέθους 33×48,7 cm, με έγχρωμη εκτύπωση μιας όψης σε χαρτί illustration 150γρ. (Αφορά αφίσες Α3 για την διαφημιστική προβολή των ταινιών του κιν/φου και των λοιπών πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων)
 2. Τριάντα μπλοκ (30) των 100 φ. εισιτήρια εκδηλώσεων, διαστάσεων 210×100, με έγχρωμη εκτύπωση, αρίθμηση και περφορέ. (Αφορά εισιτήρια κιν/φου και εκδηλώσεων)
 3. Διακόσια (200) τεμάχια  προσκλήσεις εκδηλώσεων, μεγέθους 21x10cm, με 4χρωμη εκτύπωση μιας όψης σε χαρτί Velvet 300γρ. (Αφορά προσκλήσεις εκδηλώσεων).
 4. Δύο χιλιάδες (2.000) φάκελοι (σακούλα) λευκοί αυτοκόλλητοι, εκτυπωμένοι με το λογότυπο της ΚΕΔΜΑ, 2χρωμία 1 όψης. Διάσταση 26,2×18,7 cm. (Αφορά φακέλους  με το λογότυπο της ΚΕΔΜΑ για ειδικές εκδηλώσεις, συνέδρια, συνεντεύξεις τύπου εκδηλώσεων και εκδηλώσεων Υποδοχής και Φιλοξενίας).
 5. Πέντε χιλιάδες (5.000) τεμάχια ενημερωτικά φυλλάδια, διάσταση 14,5×21 cm με 4χρωμη εκτύπωση 2 όψεων σε χαρτί illustration 150gr.(Αφορά ενημερωτικά φυλλάδια Α5 για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις της ΚΕΔΜΑ).
 6. Δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) τεμάχια φυλλάδιο 2πτυχο. Διάσταση 14,5×21 cm κλειστό, 29×21 cm ανοιχτό, με 4χρωμη εκτύπωση 2 όψεων σε χαρτί illustration 150gr. (Αφορά ενημερωτικά φυλλάδια Α5 ειδικών εκδηλώσεων).
 7. Πενήντα (50) τεμάχια folder με διάσταση 22×31 cm κλειστό, 44×31 cm ανοιχτό και 4χρωμη εκτύπωση 1 όψης. Χαρτί Velvet 350gr. Πίκμανση. (Αφορά φακέλους που περιέχουν ενημερωτικά σημειώματα για συνεντεύξεις τύπου).
 8. Διακόσια (200) τεμάχια αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχών. Διάσταση 29×21 cm ή 21×29 με 4χρωμη εκτύπωση 1 όψης. Χαρτί Illustration 150gr. Μεταβλητά δεδομένα. (Αφορά αναμνηστικά διπλώματα που χορηγούνται σε χορηγούς και εθελοντές της ΚΕΔΜΑ).
 9. Ο σχεδιασμός και οι μακέτες των εντύπων και φυλλαδίων θα γίνεται από τον προμηθευτή με την καθοδήγηση των υπηρεσιών της ΚΕΔΜΑ και οι εκτυπώσεις θα παραδίδονται στα γραφεία της ΚΕΔΜΑ, Λ.Μαραθώνος 196 , Νέα Μάκρη.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια και τις εργασίες εντός δέκα (10) ημερών και μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΜΑ

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝ.

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •