Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών)»  όπως περιγράφεται στη με αριθμό 2/2022 Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος, προϋπολογισμού 9.982,37€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί:

α) η με αριθμό πρωτοκόλλου 23588/03-10-2022 (ΑΔΑ 68ΘΗΩΛΜ-ΤΑΩ & ΑΔΑΜ 22REQ011348770)  Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α.α. 479.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης μέχρι την Παρασκευή 14-10-2022 έως ώρα 15:00 μ.μ. σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια.

Αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 2/2022 Μελέτης του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να υποβάλετε:

 1. Οικονομική προσφορά, συμπληρώνοντας το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη και να φέρει σφραγίδα της επιχείρησης,
 2. Φορολογική ενημερότητα η οποία να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της,
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα η οποία να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της,
 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης (σε περίπτωση νομικού προσώπου), με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
 5. Πιστοποιητικό/ βεβαίωση οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σας σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά σας, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,
 6. Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας,
 7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του ή αντί αυτού, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνετε ότι δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ έως στ’ Ν. 4412/2016,
 8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 74 Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 9. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικούς ασφάλισης (κύριους και επικουρικούς) στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.
 10. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών σας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 11. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνετε ότι α) συμφωνείτε και αποδέχεστε πλήρως τους όρους της με αριθμό 2/2022 Μελέτης του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και β) τα είδη που θα προμηθεύσετε συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή, είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Δύναται να εκδίδονται και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, εκδίδονται, διακινούνται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 18, του ως άνω νόμου με την επιφύλαξη των διατάξεων για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.

Η οικονομική προσφορά και τα λοιπά δικαιολογητικά  θα πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Η υποβολή θα γίνει σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία «ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ».

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΙΩΝ)».

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός ΥΠΟ φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Εναλλακτικά, τα παραπάνω δικαιολογητικά – εκτός από το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί σε κλειστό φάκελο στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης – μπορούν εναλλακτικά να αποσταλούν στο email promithies@marathon.gr ή info@marathon.gr, έως και την Παρασκευή 14-10-2022 ώρα 15:00 μ.μ..

Η υποβαλλόμενη προσφορά απαιτείται να πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει η υπηρεσία και η προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει την τιμή που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης δεδομένου ότι αυτή έχει προκύψει κατόπιν έρευνας αγοράς.  Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την επόμενη ημέρα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

 

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •