Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Θέμα: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού με συστημικό αύξοντα αριθμό: 107446.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι 162.605,11 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 131.133,16 €, ΦΠΑ 24% 31.471,95 €). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 28.03.2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την υποβολή των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή την 01.04.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Η Ισχύς των προσφορών θα είναι 12 μήνες και θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των 1.311,33 € (χιλίων τριακοσίων έντεκα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ).

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2294320573, 2294320585, fax: 22943 20535, αρμόδιοι υπάλληλοι Αναστασία Κελεπούρη και Χρυσούλα Αλεξανδρή στο τμήμα Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση Λεωφόρος Μαραθώνος 104, Τ.Κ. 190 05, Νέα Μάκρη.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφάνειας

Νικόλαος Ευαγγελόπουλος

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •