Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια των ομάδων Β, Γ και Δ της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής», όπως περιγράφονται στη με αριθμό 4/2022 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 35.625,20 ευρώ (εκτιμώμενη αξία μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 28.730,00€, ΦΠΑ 24 % 6.895,20€). Η παρούσα διαδικασία διενεργείται κατόπιν της με αριθμό 43/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω κήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, με ΑΣ 178147, ως άγονου και ματαίωσης αυτού για τις εν λόγω ομάδες.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 1899/26-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ39ΘΩΛΜ-Μ72) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α.α. 170.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς όπως, μέχρι και την Παρασκευή 17/03/2023 και ώρα 14:00 μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, υποβάλλοντας τα ακόλουθα:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (αντί ποινικού μητρώου).
 2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε., το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα εκδιδόμενη από τον e-ΕΦΚΑ, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986, περί μη επιβολής σε βάρος τους της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 74 Ν. 4412/16.
 7. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
 8. Αποδεικτικά στοιχεία εκπροσώπησης ως εξής :
 9. i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
 10. ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

 1. Κατάλογο των κυριότερων προμηθειών που παραδόθηκαν, από τον οποίο θα προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας του συγκεκριμένου τύπου, ύψους και είδους αγαθών αντίστοιχων με την προς σύναψη σύμβαση του τμήματος ή των τμημάτων που συμμετέχουν. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα οποία περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης και θα αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης της και θα βεβαιώνεται ότι αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης.
 2. Τεχνική προσφορά, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” της με αριθμό 4/2022 μελέτης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις, χαρακτηριστικά, προδιαγραφές, πρότυπα, πιστοποιητικά, κλπ. των υπό προμήθεια ειδών), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην ανωτέρω μελέτη (Προσοχή στα «επί ποινή αποκλεισμού» δικαιολογητικά). Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από τον «Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς – Συμμόρφωσης».
 3. Την οικονομική προσφορά, συμπληρώνοντας τα σχετικά έντυπα «Προσφορά» και «Τιμολόγιο Προσφοράς».

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) δύναται να εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, εκδίδονται, διακινούνται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 18, του ως άνω νόμου με την επιφύλαξη των διατάξεων για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.

Διαφορετικά γίνονται αποδεκτές, εφόσον είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να αποσταλούν στο e-mail info@marathon.gr ή promithies@marathon.gr έως και την Παρασκευή 17/03/2023 και ώρα 14:00.

Σε περίπτωση που υποβληθούν στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης, θα πρέπει να είναι σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της προμήθειας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένα τα έντυπα της υπηρεσίας (δικαιολογητικό 11).

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για μία ή για περισσότερες ομάδες. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •