Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου και χαλαζιακής άμμου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Θέμα: Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου και χαλαζιακής άμμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια του Δήμου Μαραθώνος καθώς και στην προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου, για τον βιολογικό της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα για το έτος 2022, εκτιμώμενης αξίας 4.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτή περιγράφεται στη με αριθμό 55/06-10-21 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί:

α) οι με αριθ. πρωτ. 21857/09-11-2021 (ΑΔΑ Ψ0ΥΔΩΛΜ-Ο1Υ), 25080/21-12-2021 (ΑΔΑ ΩΙ7ΝΩΛΜ-712) και 1872/04-02-2021 (ΑΔΑ 6544ΩΛΜ-Ω3Ψ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί των ανωτέρω αποφάσεων, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α.α. 350, 419 και 64, αντίστοιχα.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τη Δευτέρα 17/01/2022 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης (ώρα 08:00 – 15:00).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Την οικονομική τους προσφορά.
 2. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, αντί ποινικού μητρώου, με την οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ έως στ’ Ν. 4412/2016,
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται πλήρως τους όρους της με αριθμό 55/06-10-2021 μελέτης και ότι τα είδη που θα προμηθεύσουν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί μη επιβολής σε βάρος τους της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού της παρ. 4 του αρθ. 74 Ν. 4412/16.
 6. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
 7. Ειδικότερα για το υποχλωριώδες νάτριο θα πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω:
  1. Δήλωση/βεβαίωση του εργοστασίου παραγωγής ότι το υποχλωριώδες νάτριο πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ και τις προδιαγραφές καθαρότητας που τίθενται στο Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN901 ως χημικού χρησιμοποιούμενου στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση
  2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 της εταιρίας παραγωγής.
  3. Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) της εταιρίας παραγωγής σύμφωνα με την Οδηγία 91/55/EEC.
  4. Πιστοποιητικό έγκρισης από τον ΕΟΦ ή βεβαίωση υποβολής και αξιολόγησης του αντίστοιχου φακέλου στον ΕΟΦ.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της ΠΝΠ ΦΕΚ (Α68 20-03-2020).

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω υποβληθούν στο πρωτόκολλο η υποβολή θα γίνει σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της προμήθειας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. –  αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, όπως έχει ορισθεί με τη με αριθ. 3/2022 απόφαση Δημάρχου.

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να κατατεθεί σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου, μπορούν εναλλακτικά να αποσταλούν στο e-mail info@marathon.gr έως την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφοράς.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •