Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια αθλητικών ειδών και λοιπού εξοπλισμού», όπως περιγράφεται στην από 28/03/2024 Τεχνική Έκθεση του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος. Η ανάθεση θα γίνει μέχρι του ποσού των 4.880,39€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί:

α) η με αριθμό πρωτοκόλλου 8292/03-04-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΡΨΛΠΩΛΜ-7Α1 και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α.α. 306 σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων για το οικονομικό έτος 2024.

Παρακαλούμε όπως, μέχρι την Παρασκευή 12-04-2024 μας αποστείλετε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης έως ώρα 14:30 μ.μ. σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια.

Αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της από 28/03/2024 Τεχνικής Έκθεσης του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να υποβάλετε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (συμπληρώνοντας το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπηρεσίας)  μαζί με τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής:

 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης (σε περίπτωση νομικού προσώπου), με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
 2. Πιστοποιητικό/ βεβαίωση οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σας σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά σας, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
 3. Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.
 4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα οι οποίες να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους.
 5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του ή αντί αυτού, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνετε ότι δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ έως στ’ Ν. 4412/2016.
 6. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 74 Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικούς ασφάλισης (κύριους και επικουρικούς) στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.
 8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται:
 9. ότι έχετε λάβει γνώση της από 28/03/2024 Τεχνικής Έκθεσης του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος και των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 10. ότι τα είδη που θα προμηθεύσετε συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη από 28/03/2024 Τεχνική Έκθεση.
 11. Πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του αθλητικού εξοπλισμού, όπου απαιτείται (πχ για το προστατευτικό στρώμα μπασκέτας κλπ.)

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων (για όλες τις ομάδες), με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Σας ενημερώνουμε ότι η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της ΠΝΠ ΦΕΚ (Α68 20-03-2020).

Η κατάθεση των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς θα γίνει  στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης σε κλειστό φάκελο ως εξής:  

Στον κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

 • Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
 • Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).
 • Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.
 • Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-04-2024, ΩΡΑ 14:30 μ.μ.) και ο τίτλος της προμήθειας [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ].
 • Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου – ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνονται:

 • τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (τα ως άνω σχετ. έγγραφα 1-9)
 • ένας ξεχωριστός κλειστός ΥΠΟ φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Όλα τα παραπάνω – ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – μπορούν εναλλακτικά να αποσταλούν στο e-mail info@marathon.gr ή στο promithies@marathon.gr έως και την Παρασκευή 12-04-2024 ώρα 14:30 μ.μ..

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι  η υποβαλλόμενη προσφορά να πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει η υπηρεσία, η προσφερόμενη τιμή να είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και να μην υπερβαίνει την τιμή που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης δεδομένου ότι αυτή έχει προκύψει κατόπιν έρευνας αγοράς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *