Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής | 7/2024

websupport Δημοτική Επιτροπή Σχολιάστε

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

(Αριθμός Συνεδρίασης 7/2024)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-ΡΨ), και  τις  διατάξεις του άρθρου 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023) την 10/04/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την Έκθεση Βιβλίου και ειδών Λαϊκής Τέχνης 2024
 2. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2024
 3. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών έτους 2024
 4. Λήψη απόφασης  περί άδειας τέλεσης αγώνα και παραχώρησης ή μη του κλειστού γυμναστηρίου «Γιάννης Δημητριάδης» του Αθλητικού & Πολιτιστικού Πάρκου Νέας Μάκρης και της παραπλήσιας βοηθητικής αίθουσας για τη διεξαγωγή Πανευρωπαϊκού Κυπέλλου Ξιφασκίας στο όπλο της Σπάθης.
 5. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης ή μη του κλειστού γυμναστηρίου Αφετηρίας Μαραθωνίου δρόμου για πανελλήνιο προπονητικό καμπ Τζούντο.
 6. Λήψη απόφαση περί παραχώρησης ή μη του κλειστού γυμναστηρίου Π. Χαμηλοθώρης και άδειας τέλεσης αγώνα για το Πανελληνιο Πρωτάθλημα Fu Jow Pai.
 7. Λήψης απόφασης περί αδείας τέλεσης αγώνα ή μη στο parking Κωπηλατοδρομίου (Μπέη) για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πλαγιολίσθησης αυτοκινήτων ( Drift).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της συνεχιζόμενης συμβάσης προμήθειας εντύπων και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΕΔΜΑ» του Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, μετά την υπ. αριθ. 1474/05-01-2024 διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την από 31.12.2023 αυτοδίκαιη κατάργηση του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»» με τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΔΜΑ». Από 01.01.2024 οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τον οικείο Δήμο.
 9. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων λόγω επικινδυνότητας διασφαλίζοντας την δημόσια ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση αλλαγών σε κατασκευαστικά στοιχεία και στο χρόνο αποπεράτωσης στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»   ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΠΙΤΟΝΟΣ Ι.Κ.Ε.
 11. Λήψη απόφασης για την διοργάνωση της δράσης, υποβρύχιου καθαρισμού από την Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea υπό την αιγίδα το Δήμου Μαραθώνος
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 5ου ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ «Γρηγόρης, Εβίτα, Ανδρέας Φύτρος »
 13. Λήψη απόφασης για την Οργάνωση 1ου Μαθητικού Φεστιβάλ Παιδείας στην Αφετηρία του Μαραθώνιου Δρόμου του Δήμου Μαραθώνα
 14. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς της προμήθειας 3 φορητών τεντών σκίασης για το Μουσείο Μαραθωνίου δρόμου.
 15. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 276/2024 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 1ο Μονομελές).
 16. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 1466/2024 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 11ο Μονομελές).
 17. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 2568/2023 οριστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών (τμήμα 1ο Μονομελές).
 18. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου βοηθήματος επί υποθέσεως μείζονος σημασίας για τα δημοτικά συμφέροντα και διορισμός εξειδικευμένου δικηγόρου.
 19. Λήψη απόφασης επί των με αριθ. πρωτ. 11192/2022 και 7354/2023 αιτήσεων των Βασ. Π. και Χρ. Π. αντίστοιχα περί εξωδίκου προσδιορισμού αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης.
 20. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθ. 218/2024 Απόφασης Δημάρχου «Περί αποδοχής της με ΓΑΚ 54575/ΕΑΚ 6047/06-06-2022 Αίτησης του Χαρ. Τ. υπαλλήλου με σύμβαση ιδοχ (τομέας καθαριότητας) του Δήμου Μαραθώνος, για λήψη ασφαλιστικών μέτρων».
 21. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη βεβαιωμένων  οφειλών /  προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους
 22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη  ενστάσεως κατά της διαδικασίας διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου κυλικείου κινηματογράφου εντός του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου  και  κατακύρωσης ή μη του Πρακτικού δημοπρασίας  δημοπράτησης για την εκμίσθωση ακινήτου κυλικείου κινηματογράφου εντός του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου.
 23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη υπομίσθωσης περιπτέρου  που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λ. Μαραθώνος & Θησέα στη θέση Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης.
 24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη  ενστάσεως κατά της διαδικασίας διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου κυλικείου κολυμβητηρίου εντός του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου και κατακύρωση ή μη του Πρακτικού Δημοπρασίας
 25. Λήψη απόφασης για την Έγκριση τροποποίησης του Ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης για την στέγαση του βρεφικού σταθμού στην Δημοτική Ενότητα Μαραθώνα επι της οδού Λ. Γραμματικού 25 , μετά την υπ. αριθ. 1474/05-01-2024 διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την από 31.12.2023 αυτοδίκαιη κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», από 01.01.2024 οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τον οικείο Δήμο.
 26. Λήψη απόφασης για την Έγκριση τροποποίησης του Ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης για την στέγαση της Δανειστικής Βιβλιοθήκης  στην Δημοτική Ενότητα Γραμματικού επι της οδού Ρίμινι-Παλαιά Πλατεία Γραμματικού  , μετά την υπ. αριθ. 1474/05-01-2024 διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την από 31.12.2023 αυτοδίκαιη κατάργηση του Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΔΜΑ», από 01.01.2024 οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τον οικείο Δήμο.
 27. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 347.687.,19€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ ως απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  Δ Κατανομή  2024.
 28. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 72.200,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ ως απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  1 Κατανομή  2024 για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι ».
 29. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού  64.957,50€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ ως απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2024.
 30. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης και αποδοχή όρων στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» Άξονας προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ_VI»
 31. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση-παραχώρηση χώρου περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λ. Ποσειδώνος & Ν. Πλαστήρα στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 24/2024 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Νέας Μάκρης.
 32. Λήψη απόφασης για την σύσταση παγίας Δήμου Μαραθώνος και Δημοτικών Κοινοτήτων έτους 2024. 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *